Thứ Sáu, 3/12/2021
ke hoach cong tac thang 5 N2011
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  5 - NĂM 2011

 I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tập trung lực lượng, tổ chức điều tra, giám sát chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ theo quy định; Chú ý các đối tượng: Rầy các loại, sâu đục thân, bệnh đạo ôn, chuột, sâu cuốn lá. Tiếp tục kiểm tra, theo dõi các ổ châu chấu trên tre, mai, luồng, trên ngô đã phát sinh trong năm 2010.

2. Phân công cán bộ phụ trách các xã chỉ đạo điều tiết nước, bón đón đòng cho lúa theo kỹ thuật SRI, lưu ý các mô hình diện rộng. Phối hợp các ban ngành ở huyện, các xã, phường tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật SRI, phương pháp điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh cho CBKNCS và nông dân.

3. Triển khai ít nhất 01 điểm / huyện mô hình tổ, HTX dịch vụ về BVTV làm tiền đề mở rộng lên dịch vụ toàn phần (Làm đất, BVTV, thu hoạch, ...). Chỉ đạo chăm sóc mô hình sắn cao sản (Thanh Sơn, Cẩm Khê: 5 ha/MH; Tân Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng, Hạ Hòa: 1 ha/MH), mô hình ngô nếp (Việt Trì).

4. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Chú ý các loại thuốc trên cây chè, rau. Phối hợp Trạm Kiểm dịch điều tra sâu bệnh trên giống cây trồng nhập nội.

5. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án SRI: Phối hợp triển khai các hoạt động dự án đã được phê duyệt.

- Dự án RAT Tân Đức: Ký thỏa thuận, triển khai các hoạt động theo phê duyệt.

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng (7 huyện): Tiếp tục đôn đốc thu nợ của các CLB còn thiếu; Kiểm tra việc giải ngân của các CLB đã nhận tiền.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác bảo đảm an ninh và vệ sinh cơ quan trước, trong và sau bầu cử. Giám sát thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Phối hợp thông tin, hướng dẫn cho đợt xét tuyển viên chức cho Chi cục theo kế hoạch của Sở. Phối hợp tổ chức khóa đào tạo giảng viên cho dự án chè ADB.

- Tổ chức tuyên truyền và tham gia các hoạt động Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Tập trung lực lượng, phối hợp điều tra, giám sát chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh, tổng hợp kết quả, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ theo quy định; Chú ý các đối tượng: Rầy các loại, sâu đục thân, bệnh đạo ôn, chuột, sâu cuốn lá. Chỉ đạo kiểm tra, theo dõi các ổ châu chấu trên tre, mai, luồng, trên ngô đã phát sinh trong năm 2010.

- Chủ trì chỉ đạo việc điều tiết nước, bón đón đòng cho lúa theo kỹ thuật SRI, lưu ý các mô hình diện rộng để tổ chức HNĐB. Triển khai các hoạt động DA SRI theo kế hoạch được phê duyệt.

- Chủ trì điều phối công tác tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật SRI; Phối hợp thực hiện chuyên mục khuyến nông tháng 5 về phòng trừ sâu bệnh trên Đài PTTH tỉnh. Triển khai khóa đào tạo giảng viên cho dự án chè ADB.

- Phân công cán bộ phối hợp với các Trạm BVTV huyện triển khai ít nhất 01 điểm / huyện mô hình tổ, HTX dịch vụ về BVTV làm tiền đề mở rộng lên dịch vụ toàn phần (Làm đất, BVTV, thu hoạch).

- Chỉ đạo chăm sóc mô hình sắn cao sản (Thanh Sơn, Cẩm Khê: 5 ha/MH; Tân Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng, Hạ Hòa: 1 ha/MH); Theo dõi 6 MH phân bón lá Pomior, 02 MH thuốc trừ cỏ lồng vực; Tiếp tục thu nợ MH Khoai tây; Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Tổ chức thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV, lưu ý các loại thuốc trên chè, rau. Giám sát công tác thông tin, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên địa bàn (Tham gia chợ phiên của Công ty ADC đợt 3). 

- Thẩm định thủ tục, trình lãnh đạo cấp, ra hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV theo các quy định.

- Rà soát, cập nhật danh mục thuốc, danh sách các đại lý đang kinh doanh và thông báo các đại lý chứng chỉ đã hết hạn hoặc không đủ điều kiện ra hạn hoặc thôi không kinh doanh trên trang Web.

4. Trạm KDTV:

- Điều tra, theo dõi cây trồng sau nhập khẩu theo quy định; Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội.

- Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Chủ trì, chỉ đạo chăm sóc mô hình ngô nếp (Việt Trì); Triển khai các hoạt động DA RAT Tân Đức; tham gia các hoạt động khác theo phân công.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 5 và biện pháp phòng trừ.

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại thuốc kích thích, phân bón

sinh học, thuốc BVTV mới cho các cây trồng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn