Thứ Sáu, 3/12/2021
Bao cao ket qua cong tac thang 9 N2011
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 9 - NĂM 2011

  I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 9/2011:

1. Tình hình sâu bệnh:

- Trên lúa: Sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ hẹp hại nặng. Bọ xít dài, chuột, bệnh sinh lý hại nhẹ đến trung bình. Các đối tượng: Châu chấu, bệnh thối thân gây hại nhẹ. Bệnh lùn sọc đen hại cục bộ ổ hẹp tại Lâm Thao, Yên Lập, Đoan Hùng, Tân Sơn.

- Trên cây ngô: Bệnh khô vằn, sâu đục thân, đục bắp, sâu ăn lá, rệp cờ gây hại nhẹ.

- Trên cây chè: Rầy xanh, bọ xít muỗi, bệnh đốm nâu hại nhẹ đến trung bình. Bọ cánh tơ, nhện đỏ, bệnh đốm xám gây hại nhẹ.

- Trên cây ăn quả: Sâu vẽ bùa, bệnh loét, bệnh chảy gôm, rệp muội hại nhẹ trên cây bưởi.

- Trên cây rừng: Sâu ăn lá hại nhẹ trên cây keo, bạch đàn.

2. Kết quả chỉ đạo, thực hiện:

- Duy trì 39 điểm điều tra DTDB trên cây lúa; 21 điểm trên cây chè; 05 điểm trên cây ăn quả, 05 điểm trên cây rừng, 01 điểm trên cây cao su. Tổ chức 04 đợt tổng điều tra sâu bệnh trên toàn tỉnh.

- Ban hành 04 thông báo sâu bệnh kỳ; 02 thông báo khẩn kỳ 30/8; 15/9 về tình hình sâu cuốn lá, rầy các loại và biện pháp phòng trừ.

3. Chương trình IPM - KHCN:  

- Diện tích áp dụng SRI: Tổng diện tích áp dụng SRI là 6.294 ha/6.000 ha KH = 104,9 % KH. Tiếp tục theo dõi, phòng trừ sâu bệnh, chỉ đạo đánh giá mô hình chuẩn bị tổ chức hội nghị đầu bờ.

- Mô hình HTX dịch vụ: Tiếp tục chỉ đạo và theo dõi các mô hình HTX dịch vụ tại 13/13 huyện , thành, thị.

- Mô hình sắn: Tiếp tục theo dõi các mô hình sắn tại Cẩm Khê, Hạ Hòa, Đoan Hùng, Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập. Tại các mô hình cây sắn sinh trưởng phát triển tốt, đang giai đoạn phát triển củ, chiều cao cây 1,6 - 2,2 m, 6 - 7 củ/cây.

- Thực hiện khảo nghiệm 10 loại thuốc.

- Dự án rau Tân Đức: Tập huấn 02 cuộc quản lý sản xuất theo VietGAP; Tập huấn 02 cuộc về ghi chép nhật ký đồng ruộng; Khảo sát, tiến hành xây dựng 02 nhà lưới; Xây dựng kế hoạch quý IV.

4. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Điều tra 4 kỳ sâu bệnh cho 6.767 ha lúa lai sau nhập khẩu giai đoạn trỗ - đỏ đuôi và các cây trồng sau nhập khẩu khác. Điều tra sinh vật hại đối với 10,03 tấn nông sản trong kho (10,03 tấn ngô bột, hạt các loại). Kết quả chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 09, quý III gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội theo quy định. Báo cáo kết quả kiểm dịch thực vật nội địa quý III gửi Chi cục KDTV vùng V theo quy định.

5. Công tác Thanh tra Chi cục:

- Kiểm tra buôn bán thuốc BVTV được 31 hộ: Yên Lập 02 hộ; Cẩm Khê 03 hộ; Phú Thọ 03 hộ; Phù Ninh 01 hộ; Thanh Thủy 04 hộ; Đoan Hùng 02 hộ; Tam Nông 01 hộ; Hạ Hòa 05 hộ; Việt Trì 01 hộ; Lâm Thao 03 hộ. Tân Sơn 03 hộ, vi phạm 01 hộ (bán thuốc ở chợ) xử lý phạt 200.000 đồng (UBND xã Thu Ngạc xử phạt), Thanh Sơn 03 hộ phát hiện vi phạm 02 hộ (không có chứng chỉ hành nghề, bán thuốc ở chợ), Thanh tra Chi cục xử lý phạt tiền: 600.000 đồng nộp Kho bạc.

- Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP tỉnh, kiểm tra được 19 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bánh kẹo của các huyện, trong đó: Thành phố Việt trì 07 hộ; Phú Thọ 03 hộ; Phù Ninh 04 hộ; Thanh sơn 05 hộ, không vi phạm.

- Thẩm định cấp mới 01 chứng chỉ hành nghề theo cơ chế "Một cửa".

- Trong tháng kiểm tra sử dụng thuốc BVTV được 46 hộ, trong đó: Cẩm khê 14 hộ; Phú Thọ 32 hộ. Các hộ không vi phạm.

6. Tuyên truyền, tập huấn:

- 5/13 trạm BVTV huyện, thành, thị tập huấn kỹ thuật được 09 buổi cho 534 lượt cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân.

- Phối hợp với Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn về phương pháp điều tra, chuẩn đoán bệnh lùn sọc đen; kinh nghiệm và phương pháp quản lý phòng trừ bệnh.

II/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 9/2011: (Có biểu kèm theo).

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn