Thứ Sáu, 3/12/2021
Ke hoach cong tac thang 10 N2011
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  10 - NĂM 2011

 

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa cuối vụ và cây vụ đông theo quy định; Lưu ý các đối tượng: Rầy các loại, sâu đục thân trên lúa muộn; Bệnh lùn sọc đen, huyết dụ trên ngô và bệnh lở cổ rễ trên đậu đỗ, bí, ... Điều tra đánh giá tỷ lệ thiệt hại sâu bệnh cuối vụ trên các giống, các trà làm cơ sở chỉ đạo các vụ sau.

2. Phối hợp triển khai Hội nghị đầu bờ đánh giá và nhân rộng kết quả mô hình SRI + Giống mới + Dịch vụ BVTV tập trung. Tập huấn, hướng dẫn trồng, chăm sóc mô hình và toàn bộ diện tích trồng khoai tây làm đất tối thiểu trên địa bàn. Chỉ đạo chăm sóc các mô hình sắn cao sản và chuẩn bị điều kiện để tổ chức HNĐB.

3. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn. Phối hợp Trạm Kiểm dịch thanh kiểm tra giống cây trồng nhập nội.

4. Viết báo cáo đánh giá công tác BVTV năm 2011 gửi về Văn phòng Chi cục trước 20/10/2011 để tổng hợp phục vụ tổng kết năm.

5. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án SRI: Thanh quyết toán DA năm 2011; Phê duyệt kế hoạch DA năm 2012 - 2013 và triển khai các hoạt động đảm bảo tiến độ đã phê duyệt.

- Dự án RAT Tân Đức: Phối hợp triển khai các hoạt động theo kế hoạch.

- Mô hình Giảm nghèo: Phối hợp triển khai 04 mô hình giảm nghèo (02 MH SRI, 02 MH trồng khoai tây làm đất tối thiểu) theo kế hoạch được duyệt.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh cơ quan và quản lý tài sản. Giám sát thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Hoàn thiện và bảo vệ kế hoạch kinh phí năm 2012; Thống nhất dự toán chi và giải ngân kinh phí quý 4, tránh tình trạng dồn thanh toán vào tháng cuối năm.

- Chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác BVTV năm 2011 vào cuối tháng 10. Đôn đốc quyết toán vườn cây trồng sau nhập nội.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Phối hợp điều tra, tổng hợp số liệu, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa cuối vụ và cây vụ đông theo quy định; Lưu ý các đối tượng: Rầy các loại, sâu đục thân trên lúa muộn; Bệnh lùn sọc đen, huyết dụ trên ngô và bệnh lở cổ rễ trên đậu đỗ, bí,...

- Chỉ đạo điều tra đánh giá tỷ lệ thiệt hại sâu bệnh cuối vụ trên các giống, các trà, tổng hợp kết quả và viết báo cáo làm cơ sở chỉ đạo các vụ sau.

- Chủ trì triển khai Hội nghị đầu bờ đánh giá và nhân rộng kết quả mô hình SRI + Giống mới + Dịch vụ BVTV tập trung. Phân công cán bộ hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn trồng khoai tây làm đất tối thiểu cho các huyện. Tổng hợp kết quả các mô hình sắn cao sản và chuẩn bị điều kiện để tổ chức HNĐB.

- Chủ trì, chỉ đạo công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông. Viết tin, bài, phóng sự, bài dự thi,... hướng dẫn kỹ thuật trên Đài PTTH tỉnh và báo Phú Thọ.

- Chủ trì viết báo cáo tổng kết công tác BVTV năm 2011; Phối hợp chuẩn bị Hội nghị tổng kết năm vào cuối tháng (Nội dung, tham luận,..).

- Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web. Đôn đốc triển khai khảo nghiệm thuốc và thanh toán các khảo nghiệm đã triển khai xong.

3. Thanh tra Chi cục:

- Tổ chức thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV; Lưu ý các loại thuốc trên chè, rau. Giám sát công tác thông tin, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên địa bàn.

- Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội. 

- Thẩm định thủ tục, trình lãnh đạo cấp, ra hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV theo các quy định.

4. Trạm KDTV:

- Chủ trì, phối hợp điều tra, đánh giá thiệt hại sâu bệnh trên lúa lai; Điều tra sinh vật hại trên các cây trồng sau nhập khẩu; Thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội.

- Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Triển khai các hoạt động DA RAT Tân Đức: Họp Ban điều phối; Tổ chức kiểm tra giám sát và lấy mẫu rau phân tích dư lượng; Thiết kế, thống nhất mẫu mã túi đựng, logo; Tổ chức thăm quan HTX rau Hải Phòng; Tiếp tục triển khai các mô hình kết hợp thực hành, tập huấn cho nông dân; Cấp chứng nhận; Sửa chữa cửa hàng,...

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây vụ đông; Kỹ thuật trồng khoai tây làm đất tối thiểu.

- Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng 1 số loại thuốc BVTV, thuốc kích thích sinh trưởng, phân bón sinh học mới cho các cây trồng vụ đông.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn