Thứ Ba, 30/11/2021
Bao cao ket qua cong tac thang 10 nam 2011
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 10 - NĂM 2011

 
I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 10/2011:

1. Tình hình sâu bệnh:

- Trên lúa: Rầy các loại, bệnh khô vằn, bọ xít dài gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng, chuột hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng.

- Trên ngô: Bệnh sinh lý hại nhẹ đến trung bình. Bệnh lùn sọc đen hại cục bộ tại Lâm Thao và Thanh Thuỷ. Sâu xám, chuột gây hại nhẹ.

- Trên rau: Bệnh thối nhũn, bọ nhảy, sâu xanh gây hại nhẹ đến trung bình.

- Trên cây chè: Bọ xít muỗi, bệnh đốm nâu, đốm xám hại nhẹ đến trung bình. Rầy xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ, bệnh thối búp gây hại nhẹ.

- Trên cây ăn quả: Bệnh chảy gôm, bệnh loét, sâu vẽ bùa hại nhẹ trên cây bưởi.

- Trên cây rừng: Sâu ăn lá hại nhẹ trên cây keo, bạch đàn.

2. Kết quả chỉ đạo, thực hiện:

- Duy trì 39 điểm điều tra DTDB trên cây lúa; 21 điểm trên cây chè; 05 điểm trên cây ăn quả, 05 điểm trên cây rừng, 01 điểm trên cây cao su.

- Kiểm tra bệnh lùn sọc đen trên ngô đông tại Thanh Thuỷ, Lâm Thao. Kết quả: Tại xã Trung Nghĩa  - huyện Thanh Thuỷ diện tích xuất hiện bệnh là 21,6 ha, trong đó 0,21 ha (6 sào) tỷ lệ bệnh 40 - 50%. Tại xã Bản nguyên - huyện Lâm Thao diện tích xuất hiện bệnh 0,21 ha (6 sào), trong đó 0,036 ha (1 sào), tỷ lệ bệnh  20 - 25%.

- Ban hành 04 thông báo sâu bệnh kỳ; 01 thông báo tháng. Tổng hợp báo cáo diễn biến tình hình sâu bệnh từ năm 2000 - 2010 gửi Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Chỉ đạo đánh giá tỷ lệ thiệt hại do sâu bệnh trên lúa vụ mùa.

3. Chương trình IPM - KHCN:  

- Diện tích áp dụng SRI: Chỉ đạo đánh giá mô hình và tổ chức hội nghị đầu bờ tại Cẩm Khê, Tân Sơn, Đoan Hùng, Thanh Ba, Yên Lập.

- Chuẩn bị tài liệu, sản phẩm, hiện vật tham dự hội thảo kỷ niệm 1 triệu nông dân áp dụng SRI tại Thái Nguyên.

- Mô hình sắn: Tiếp tục theo dõi các mô hình sắn tại Cẩm Khê, Hạ Hòa, Đoan Hùng, Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập. Tại các mô hình cây sắn sinh trưởng phát triển tốt, đang giai đoạn phát triển củ.

- Triển khai làm Mô hình khoai tây vụ đông. Lựa chọn địa điểm triển khai mô hình trồng khoai tây theo phương pháp làm đất tối thiểu tại Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, Lâm Thao. Cấp tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và tổ chức tập huấn được 08 buổi cho 420 người về kỹ thuật trồng khoai tây theo phương pháp làm đất tối thiểu.

- Khảo nghiệm thuốc BVTV được 20 loại.

- Dự án RAT Tân Đức: Tổ chức lấy 05 mẫu rau tại chợ Ván ép và phân tích nhanh dư lượng thuốc BVTV, các mẫu đều không phát hiện dư lượng thuốc BVTV; Họp LCC - hệ thống cùng đảm bảo tháng 10; Tổ chức tham quan mô hình rau an toàn tại Hải Phòng (2 cơ sở sản xuất và 2 điểm tiêu thụ); Tổ chức Hội nghị tổng kết đầu bờ mô hình rau vụ hè thu; Thu thập số liệu sản xuất và tiêu thụ rau tại các điểm chợ tháng 10.

4. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Điều tra 4 kỳ sâu bệnh trên lúa, ngô sau nhập khẩu; 15 ha rau tại Việt Trì. Chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Điều tra sinh vật hại đối với 274,53 tấn nông sản trong kho. Chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam, các lô hàng đủ giấy tờ, thủ tục theo quy định.

- Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 10 gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội theo quy định.

5. Công tác Thanh tra Chi cục:

- Kiểm tra buôn bán thuốc BVTV được 31 hộ: Cẩm Khê 03 hộ; Lâm Thao 02 hộ; Hạ Hòa 05 hộ; Thanh Thủy 03 hộ; Tam Nông 06 hộ; Phù Ninh 02 hộ; Thanh Sơn 03 hộ; Việt Trì 01 hộ; Yên Lập 02 hộ; Tân Sơn 02 hộ; Đoan Hùng 02 hộ; Không phát hiện vi phạm.

- Thẩm định cấp 03 chứng chỉ  hành nghề theo cơ chế "Một cửa", trong đó (Cấp mới 01 chứng chỉ, gia hạn 02 chứng chỉ).

- Trong tháng kiểm tra sử dụng thuốc BVTV được 26 hộ trên cây rau, phát hiện 05 hộ vi phạm, trong đó: Phù Ninh 14 hộ, vi phạm 05 hộ (sai nồng độ, liều lượng), xử lý nhắc nhở. Thị xã Phú Thọ 12 hộ, không vi phạm.

6. Tuyên truyền, tập huấn:

- 7/13 trạm BVTV huyện, thành, thị tập huấn kỹ thuật được 10 buổi cho 595 lượt cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân.

- Phối hợp Trung tâm Khuyến nông thực hiện chuyên mục khuyến nông tháng 10 phát trên Đài TH tỉnh.

- Trong tháng Chi cục có 01 bài dự thi viết về nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên Báo Phú Thọ.

7. Công tác khác:

Lãnh đạo Chi cục, Trưởng phòng Kỹ thuật tham gia 4 đoàn công tác của Sở NN và PTNT kiểm tra, đôn đốc gieo trồng và thâm canh các cây trồng vụ đông ở 13 huyện, thành, thị.

Cử cán bộ tham gia đợt tập huấn nghiệp vụ KDTV nội địa của Trung Tâm SNK I tổ chức 5 ngày tại Hà Nội; Tham gia tập huấn nghiệp vụ kiểm tra ATVSTP cho các đơn vị quản lý và các huyện, thành, thị tại Sở Nông Nghiệp & PTNT.

II/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 10/2011: (Có biểu kèm theo).

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn