Thứ Sáu, 3/12/2021
Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2011
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  11 - NĂM 2011

 I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên cây vụ đông theo quy định; Lưu ý trên cây khoai tây - cây trồng mới với nhiều địa phương.

2. Tập trung lực lượng, hướng dẫn kỹ thuật thâm canh tăng năng suất cây trồng vụ đông; Đặc biệt lưu ý các mô hình và diện tích trồng khoai tây làm đất tối thiểu trên địa bàn. Kiểm tra mô hình sắn cao sản và chuẩn bị điều kiện để tổ chức HNĐB.

3. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn. Phối hợp Trạm Kiểm dịch thanh kiểm tra giống cây trồng nhập nội.

4. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án RAT Tân Đức: Phối hợp triển khai các hoạt động theo kế hoạch.

- Mô hình Giảm nghèo: Phối hợp tổng kết mô hình SRI tại Xuân Sơn; Theo dõi, chăm sóc 02 mô hình trồng khoai tây làm đất tối thiểu tại Yên Lập và Đoan Hùng.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh cơ quan và quản lý tài sản. Tìm người hợp đồng bảo vệ cơ quan cả ngày và đêm.

- Đôn đốc việc giải ngânthanh quyết toán các nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước; Dự án SRI năn 2011; Dự án RAT Tân Đức. Giám sát thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Tổ chức Hội nghị đánh giá CBCC và bình xét thi đua năm 2011; Lập hồ sơ trình Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đề bạt, bổ nhiệm 03 Trưởng trạm và 01 Phó phòng Kỹ thuật.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Phối hợp điều tra, tổng hợp số liệu, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên cây vụ đông theo quy định; Lưu ý các đối tượng trên cây khoai tây - cây trồng mới với nhiều địa phương.

- Chủ trì tổng kết mô hình SRI tại Xuân Sơn. Phân công cán bộ phối hợp theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh cho các mô hình trồng khoai tây làm đất tối thiểu của các huyện. Chuẩn bị tổ chức HNĐB mô hình sắn cao sản.

- Chủ trì, chỉ đạo công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông. Viết tin, bài, phóng sự, bài dự thi,... hướng dẫn kỹ thuật trên Đài PTTH tỉnh và Báo Phú Thọ.

- Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web. Đôn đốc triển khai khảo nghiệm thuốc và thanh toán các khảo nghiệm đã triển khai xong.

3. Thanh tra Chi cục:

- Tổ chức thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV; Lưu ý các loại thuốc trên rau đảm bảo VSATTP. Giám sát công tác thông tin, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên địa bàn.

- Chủ trì, chỉ đạo các Trạm kiểm tra kỹ thuật sử dụng thuốc của nông dân trên rau và cây vụ đông (Chỉ tiêu kế hoạch năm đạt thấp). Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội. 

- Thẩm định thủ tục, trình lãnh đạo cấp, ra hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV theo các quy định.

4. Trạm KDTV:

- Chỉ đạo, triển khai điều tra sinh vật hại trên các cây trồng sau nhập khẩu; Thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội.

- Tăng cường điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định (Chỉ tiêu kế hoạch năm đạt thấp).

- Chủ trì, chỉ đạo tập trung triển khai các hoạt động DA RAT Tân Đức theo các hoạt động đã được phê duyệt.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh tăng năng suất và phòng trừ sâu bệnh cho cây vụ đông; Sâu bệnh trên cây khoai tây và biện pháp phòng trừ.

- Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng 1 số loại thuốc BVTV, thuốc kích thích sinh trưởng, phân bón sinh học mới cho các cây trồng vụ đông.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn