Thứ Ba, 30/11/2021
Kế hoạch công tác tháng 12 N2011
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  12 - NĂM 2011

 I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

- Tổ chức điều tra, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên cây vụ đông theo quy định; Lưu ý các loại bệnh trên cây khoai tây.

- Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh tăng năng suất cây trồng vụ đông; Đặc biệt lưu ý các mô hình và diện tích trồng khoai tây làm đất tối thiểu trên địa bàn. Phối hợp tổ chức HNĐB mô hình sắn cao sản.

- Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn. Phối hợp Trạm Kiểm dịch thanh kiểm tra giống cây trồng nhập nội.

- Hoạt động Dự án, KHCN:

+ Dự án RAT Tân Đức: Phối hợp triển khai các hoạt động theo kế hoạch.

+ Mô hình Giảm nghèo: Theo dõi, chăm sóc 02 mô hình trồng khoai tây làm đất tối thiểu tại Yên Lập và Đoan Hùng.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh cơ quan và quản lý tài sản. Đôn đốc, giám sát việc sửa chữa Văn phòng và các Trạm. 

- Đôn đốc, giám sát việc giải ngânquyết toán các nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước; Mô hình giảm nghèo; Dự án RAT Tân Đức. Giám sát thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác BVTV năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012; Hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đề bạt, bổ nhiệm 03 Trưởng trạm và 01 Phó phòng Kỹ thuật.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Phối hợp điều tra, tổng hợp số liệu, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên cây vụ đông theo quy định; Lưu ý các loại bệnh trên cây khoai tây.

- Phân công cán bộ phối hợp theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh cho các mô hình trồng khoai tây làm đất tối thiểu của các huyện. Chủ trì chuẩn bị và tổ chức HNĐB mô hình sắn cao sản.

- Chủ trì hướng dẫn kỹ thuật thâm canh tăng năng suất cây trồng vụ đông. Viết tin, bài, phóng sự, bài dự thi,... hướng dẫn kỹ thuật trên Đài PTTH tỉnh và Báo Phú Thọ.

- Chủ trì nội dung Hội nghị tổng kết: Báo cáo tổng kết, báo cáo tham luận, giao kế hoạch SRI vụ xuân 2012.

- Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web. Đôn đốc triển khai khảo nghiệm thuốc và thanh toán kinh phí khảo nghiệm năm 2011.

3. Thanh tra Chi cục:

- Tổ chức thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV; Lưu ý các loại thuốc trên rau đảm bảo VSATTP. Giám sát công tác thông tin, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên địa bàn. Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội. 

- Chủ trì triển khai tập huấn cấp chứng nhận chuyên môn vận chuyển thuốc BVTV cho các hộ có nhu cầu theo quy định.

- Thẩm định thủ tục, trình lãnh đạo cấp, ra hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV theo các quy định.

4. Trạm KDTV:

- Chỉ đạo, triển khai điều tra sinh vật hại trên các cây trồng vụ đông sau nhập khẩu; Thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội.

- Tập trung triển khai các hoạt động DA RAT Tân Đức theo kế hoạch đã được phê duyệt; Thanh quyết toán kinh phí DA năm 2011.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh tăng năng suất cho cây vụ đông. Bệnh hại trên cây khoai tây và biện pháp phòng trừ.

- Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng 1 số loại thuốc BVTV, thuốc kích thích sinh trưởng, phân bón sinh học mới cho các cây trồng vụ đông.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn