Thứ Ba, 30/11/2021
Bao cao ket qua cong tac thang 01 N2012
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 01 - NĂM 2012

 

 

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 01/2012:

1. Tình hình sâu bệnh:

- Trên mạ xuân sớm: Bệnh sinh lý hại nhẹ đến trung bình. Các đối tượng: Rầy các loại, bọ trĩ gây hại nhẹ rải rác.

- Trên ngô: Bệnh khô vằn, bệnh đốm lá lớn, đốm lá nhỏ hại nhẹ đến trung bình; Rệp, sâu đục thân, đục bắp gây hại nhẹ; Chuột hại cục bộ.

- Trên rau: Sâu xanh hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Bệnh sương mai, bệnh thối nhũn, bọ nhảy, sâu tơ hại nhẹ đến trung bình. Bệnh đốm vòng, rệp, sâu khoang gây hại nhẹ.

- Trên cây khoai tây: Bệnh xoăn lá hại nhẹ đến trung bình; rệp, sâu xanh gây hại nhẹ.

- Trên cây ăn quả: Bệnh chảy gôm, nhện đỏ, sâu vẽ bùa gây hại nhẹ trên cây bưởi.

- Trên cây rừng: Sâu ăn lá hại nhẹ trên cây keo, bạch đàn.

2. Kết quả chỉ đạo, thực hiện:

- Các điểm điều tra dự tính dự báo sâu bệnh: Chỉ đạo các huyện duy trì 39 điểm điều tra DTDB trên cây ngô, rau; 21 điểm trên cây chè; 05 điểm trên cây ăn quả, 05 điểm trên cây rừng phù hợp với cơ cấu cây trồng của từng huyện, thành, thị.

- Tổng hợp kết quả và ban hành 04 thông báo sâu bệnh kỳ, 01 thông báo, dự báo sâu bệnh tháng và biện pháp phòng trừ gửi Trung tâm BVTV phía Bắc, Cục BVTV, Phòng Trồng trọt, phòng Kế hoạch Sở theo quy định. Phân công cán bộ theo dõi, chỉ đạo gieo cấy SRI và phòng trừ sâu bệnh vụ chiêm xuân 2012.

3. Chương trình IPM - KHCN: 

- Mô hình khoai tây vụ đông: Kiểm tra, đánh giá mô hình, tổng hợp báo cáo và tổ chức 03 hội nghị đầu bờ tại Đoan Hùng, Yên Lập, Lâm Thao.

- Chương trình SRI: In và cấp 9.250 bản tài liệu hướng dẫn kỹ thuật SRI cấp cho các Trạm BVTV phát cho nông dân. Cấp 1.300 kg lúa giống cho 13 trạm BVTV huyện, thành, thị làm mô hình điểm.

- Chuẩn bị các hoạt động đưa đoàn Đại sứ quán Bỉ tham quan mô hình sản xuất rau an toàn xã Tân Đức; Xây dựng kế hoạch Dự án RAT năm 2012.

4. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Điều tra 3 kỳ sâu bệnh trên lúa sau nhập khẩu, giai đoạn mạ; 2 ha khoai tây Đức, Hà Lan; 5 ha rau chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Điều tra sinh vật hại đối với 10,9 tấn nông sản trong kho chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 1 gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội theo quy định.

5. Công tác Thanh tra Chi cục:

- Kiểm tra buôn bán thuốc BVTV được 27 hộ, trong đó: Lâm Thao 03 hộ; Tân Sơn 02 hộ; Cẩm Khê 02 hộ; Hạ Hòa 04 hộ; Tam Nông 01 hộ ; Thanh Thủy 02 hộ; Thanh Ba 02 hộ; Thanh Sơn 03 hộ; Phù Ninh 03 hộ; Yên Lập 04 hộ; Việt Trì 01 hộ; Phú Thọ, Đoan Hùng không kiểm tra. Kết quả không có hộ vi phạm.

- Tham gia đoàn kiểm tra VSATTP của tỉnh từ ngày 03/01/2012 đến ngày 15/01/2012. Kiểm tra 05 ban chỉ đạo VSATTP của các huyện Phù Ninh, Thanh Ba, Thành Phố Việt Trì, Tam Nông, Thanh Sơn, ban chỉ đạo của các huyện đều triển khai thực hiện theo kế hoạch; kiểm tra được 13 cơ sở kinh doanh thực phẩm, trong đó vi phạm 02 trường hợp (không tham gia cập nhật kiến thức về VSATTP, khám sức khỏe định kỳ) xử phạt 2.200.000 đồng nộp kho bạc.

- Thẩm định hồ sơ cấp gia hạn 15 chứng chỉ buôn bán thuốc BVTV .

6. Tuyên truyền, tập huấn:

- Tập huấn kỹ thuật về chăm sóc cây khoai tây; cây vụ đông và SRI vụ chiêm xuân 2012 được 36 buổi cho 2.436 lượt khuyến nông cơ sở và bà con nông dân.

- Phối hợp với Đài PTTH đưa 02 tin phóng sự về hội nghị đầu bờ mô hình khoai tây tại Đoan Hùng và Yên Lập.

7. Các công việc khác:

Tổ chức tốt công tác đón Tết; vệ sinh, trang trí cơ quan, giám sát công tác trực Tết và đảm bảo an ninh trong dịp Tết.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn