Thứ Ba, 30/11/2021
Bao cao cong tac thang 2 N2012
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 02 - NĂM 2012

 I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 02/2012:

1. Tình hình sâu bệnh:

- Trên mạ: Bệnh sinh lý hại nhẹ đến trung bình; Rầy các loại, bọ trĩ gây hại nhẹ rải rác.

- Trên lúa: Bệnh nghẹt rễ sinh lý hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng tại Việt Trì. Bệnh vàng lá sinh lý, ốc bươu vàng, rầy các loại, bọ trĩ, chuột gây hại nhẹ.

- Trên ngô: Sâu xám gây hại nhẹ rải rác tại các huyện Cẩm Khê, Đoan Hùng, Phù Ninh, Thanh Thuỷ. Bệnh sinh lý, chuột gây hại rải rác.

- Trên rau: Sâu xanh, bọ nhảy, bệnh sương mai, bệnh thối nhũn hại nhẹ đến trung bình. Bệnh đốm vòng, sâu tơ, sâu khoang gây hại nhẹ.

- Trên cây ăn quả: Bệnh chảy gôm, sâu nhớt, sâu vẽ bùa gây hại nhẹ trên cây bưởi.

- Trên cây rừng: Sâu ăn lá hại nhẹ trên cây keo, bạch đàn.

2. Kết quả chỉ đạo, thực hiện:

- Chỉ đạo các huyện duy trì 39 điểm điều tra DTDB trên cây ngô, rau; 21 điểm trên cây chè; 05 điểm trên cây ăn quả, 05 điểm trên cây rừng phù hợp với cơ cấu cây trồng của từng huyện, thành, thị. Tổng hợp kết quả điều tra, DTDB và ban hành 04 thông báo sâu bệnh kỳ, 01 thông báo, dự báo sâu bệnh tháng; Ban hành 01 công văn về việc tổ chức đợt diệt chuột tập trung vụ chiêm xuân 2012.

- Chỉ đạo các Trạm BVTV các huyện triển khai mở rộng diện tích áp dụng SRI, theo dõi, chỉ đạo gieo cấy SRI và phòng trừ sâu bệnh vụ chiêm xuân 2012.

3. Chương trình KHCN: 

- Triển khai mô hình trồng khoai tây giống tại Phường Minh Nông - TP Việt Trì (Lựa chọn địa điểm, chuẩn bị khoai giống, ủ phân chuồng, cày làm đất,...).

- Xây dựng kế hoạch Veco 2012 và kế hoạch mở rộng hệ thống PGS tại Tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Triển khai công tác thống kê diện tích, xây dựng điểm điều tra DTDB; tổ chức điều tra 4 kỳ sâu bệnh trên lúa sau nhập khẩu, 3 kỳ sâu bệnh trên ngô sau nhập khẩu tại huyện Cẩm Khê, T.X Phú Thọ. Qua kiểm tra chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Điều tra sinh vật hại đối với 65,28 tấn nông sản trong kho. Qua điều tra chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 2 gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội theo quy định.

5. Công tác Thanh tra Chi cục:

- Kiểm tra buôn bán thuốc BVTV được 28 hộ, trong đó: Thanh Ba 03 hộ, Lâm Thao 02 hộ; Tân Sơn 02 hộ; Cẩm Khê 04 hộ; Hạ Hòa 03 hộ; Tam Nông 02 hộ; Thanh Thủy 02 hộ; Thanh Sơn 01 hộ; Phù Ninh 03 hộ; Yên Lập 02 hộ; Việt Trì 02 hộ; Phú Thọ 02 hộ. Kết quả không phát hiện hộ vi phạm.

- Kiểm tra sử dụng thuốc BVTV trên cây rau được 35 hộ, trong đó: Thanh Ba 10 hộ, Việt Trì 15 hộ, Thanh thủy 10 hộ. Kết quả không có hộ vi phạm.

6. Tuyên truyền, tập huấn:

- Tập huấn kỹ thuật được 17 buổi cho 778 lượt cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân.

- Phối hợp với Đài PTTH tỉnh xây dựng và phát 01 tin phóng sự tuyên truyền về cơ sở khoa học cấy mạ non.

7. Các công việc khác:

- Triển khai học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 03 BCH TW Đảng và Nghị quyết 02 - NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI tại Chi cục ngày 13/02/2012.

- Phối hợp chỉ đạo sản xuất, và báo cáo tiến độ sản xuất huyện Tam Nông theo phân công của Sở.

II/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 02/2012: (Có biểu kèm theo

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn