Thứ Bảy, 29/1/2022
Ke hoach cong tac thang 3 N2012
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  3 - NĂM 2012

 

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ (Dự kiến 15 - 20/3), dự báo tình hình sâu bệnh tháng 3 và trong cả vụ, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ theo quy định; Trong tháng 3 chú ý các đối tượng bệnh sinh lý, bệnh đạo ôn, ốc bươu vàng. Kiểm tra, theo dõi các ổ châu chấu hại tre, mai, luồng đã phát sinh trong năm 2011 tại Đoan Hùng.

2. Phân công cán bộ phụ trách các xã chỉ đạo bón phân sớm, sục bùn, điều tiết nước cho lúa theo kỹ thuật SRI, lưu ý các mô hình diện rộng. Phối hợp các ban ngành ở huyện, các xã, phường tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật SRI cho CBKNCS và nông dân.

3. Phối hợp triển khai các mô hình:

- Tiếp tục triển khai xây dựng điểm mỗi huyện ít nhất 01 HTX dịch vụ tổng hợp để đánh giá nhân rộng trong thời gian tới.

- Chăn sóc Khoai tây giống (Việt Trì); Trồng xen gừng - Bưởi (Đoan Hùng).

- Phối hợp chỉ đạo huyện Tam Nông và xã điểm XDNTM Thượng Nông (Tam Nông) và An Đạo (Phù Ninh) theo quyết định phân công của Sở.

- Phối hợp chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng 3 xã thuộc cụm Văn Luông, Mỹ Thuận, Thu Ngạc theo đề nghị của huyện Tân Sơn.

4. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Chú ý các loại thuốc trên cây rau đảm bảo VSATTP trong mùa Lễ hội. Phối hợp trạm Kiểm dịch thanh tra thị trường giống cây trồng nhập nội.

5. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng (7 huyện): Hỗ trợ xây dựng kế hoạch giải ngân cho các CLB; Phối hợp triển khai mô hình liên kết giữa Chè Phú Bền và các CLB thuộc 3 huyện Thanh Ba, Hạ Hòa, Đoan Hùng. Tiếp tục đôn đốc thu nợ của các CLB còn thiếu.

- Dự án SRI; DA RAT Tân Đức: Phối hợp triển khai các hoạt động Dự án đã được phê duyệt.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác hành chính và vệ sinh cơ quan.

- Phối hợp tổ chức lớp tập huấn Nâng cao nghiệp vụ điều tra, DTDB; Vận chuyển thuốc BVTV và tổ chức gặp mặt chị em nhân ngày 8/3.

- Phối hợp phòng Kỹ thuật chuẩn bị may quần áo đồng phục cho toàn bộ CBVC Chi cục.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chỉ đạo, phối hợp tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ (Dự kiến 15 - 20/3), tổng hợp kết quả và ra thông báo dự báo tình hình sâu bệnh tháng 3 và trong cả vụ theo quy định; Trong tháng 3 chú ý các đối tượng bệnh sinh lý, bệnh đạo ôn, ốc bươu vàng. Phối hợp kiểm tra, theo dõi các ổ châu chấu hại tre, mai, luồng đã phát sinh trong năm 2011 tại Đoan Hùng.

- Phân công cán bộ phụ trách các huyện phối hợp chỉ đạo bón phân sớm, sục bùn, điều tiết nước cho lúa theo kỹ thuật SRI, lưu ý các mô hình diện rộng.

- Chủ trì công tác tập huấn, hướng dẫn và tuyên truyền: Kỹ thuật bón phân, sục bùn sớm và điều tiết nước theo SRI; biện pháp phòng trừ chuột; xử lý bệnh sinh lý,… cho CBKNCS và nông dân.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai: Mô hình Khoai tây giống (Việt Trì); Trồng xen gừng - bưởi (Đoan Hùng); Sản xuất nông nghiệp huyện Tam Nông; XDNTM tại các xã điểm Thượng Nông (Tam Nông) và An Đạo (Phù Ninh); Phối hợp xây dựng điểm mỗi huyện ít nhất 01 HTX dịch vụ tổng hợp để đánh giá nhân rộng trong thời gian tới. 

- Phối hợp chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng 3 xã thuộc cụm Văn Luông, Mỹ Thuận, Thu Ngạc theo đề nghị của huyện Tân Sơn.

- Tổ chức tập huấn nâng cao phương pháp Điều tra phát hiện cho toàn thể CBVC Chi cục. Quản lý, đôn đốc tiến độ khảo nghiệm thuốc. Kiểm tra việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Tổ chức thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV; Lưu ý các loại thuốc trên cây rau. Giám sát công tác thông tin, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên địa bàn. 

- Thẩm định hồ sơ, thủ tục cấp, ra hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV theo các quy định.

- Triển khai tập huấn cấp chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật và vận chuyển thuốc BVTV. Xây dựng kế hoạch tập huấn bổ sung định kỳ cho các đại lý năm 2012.

4. Trạm KDTV:

- Điều tra, theo dõi cây trồng sau nhập khẩu theo quy định; Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội.

- Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Chủ trì, triển khai các hoạt động Dự án Rau an toàn Tân Đức; Xúc tiến DA mở rộng PGS sang tỉnh Vĩnh Phúc.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Hướng dẫn chăm sóc lúa theo kỹ thuật SRI; Phòng trừ ốc bươu vàng;...

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại thuốc kích thích, phân bón sinh học, thuốc BVTV mới cho các cây trồng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn