Thứ Sáu, 3/12/2021
Kế hoạch công tác tháng 4 N2012
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  4  - NĂM 2012

 

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tập trung lực lượng điều tra, giám sát chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ theo quy định; Chú ý các đối tượng bệnh đạo ôn, rầy các loại, bệnh sinh lý,... Kiểm tra, theo dõi các ổ châu chấu hại tre, mai, luồng đã phát sinh trong năm 2011 tại Đoan Hùng.

2. Phân công cán bộ phụ trách các xã hướng dẫn, đôn đốc bón bổ sung thêm phân thúc đẻ cho các diện tích lúa còn xấu, số dảnh thấp. Chỉ đạo điều tiết nước, bón đón đòng cho lúa theo kỹ thuật SRI, lưu ý các mô hình diện rộng. Phối hợp các ban ngành ở huyện, các xã, phường tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật SRI, phòng trừ sâu bệnh cho CBKNCS và nông dân.

3. Phối hợp triển khai các mô hình:

- Hỗ trợ HTX dịch vụ tổng hợp điểm triển khai điều tra, tổ chức phòng trừ sâu bệnh tập trung để đánh giá nhân rộng.

- Chăm sóc Khoai tây giống (Việt Trì); Trồng xen gừng - Bưởi (Đoan Hùng).

- Phối hợp chỉ đạo huyện Tam Nông và các xã điểm XDNTM: Cử cán bộ đặc trách theo dõi sâu bệnh tại An Đạo - Phù Ninh, Bưởi Chi Đám - Đoan Hùng. Thử nghiệm xử lý môi trường tại An Đạo, Thượng Nông.

- Tiếp tục chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng 3 xã thuộc cụm Văn Luông, Mỹ Thuận, Thu Ngạc theo đề nghị của huyện Tân Sơn.

4. Chấn chỉnh, thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Chú ý các loại thuốc trên cây rau, chè đảm bảo VSATTP. Phối hợp triển khai các lớp tập huấn bổ sung năm 2012 cho các đại lý kinh doanh thuốc BVTV.

5. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng (7 huyện): Kiểm tra kết quả giải ngân của các CLB; Thúc đẩy mô hình liên kết giữa Chè Phú Bền và các CLB thuộc 3 huyện Thanh Ba, Hạ Hòa, Đoan Hùng. Tiếp tục đôn đốc thu nợ của các CLB còn thiếu.

- Dự án SRI; DA RAT Tân Đức: Phối hợp triển khai các hoạt động Dự án đã được phê duyệt.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh cơ quan.

- Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn bổ sung năm 2012 cho các đại lý đang kinh doanh thuốc BVTV.

- Phối hợp phòng Kỹ thuật may quần áo đồng phục cho toàn bộ CBVC Chi cục. Mua sắm bổ sung máy tính, máy chiếu.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chủ trì, chỉ đạo điều tra, giám sát chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh, tổng hợp kết quả, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ theo quy định; Chú ý các đối tượng bệnh đạo ôn, rầy các loại, bệnh sinh lý,... Cử cán bộ phối hợp với Trạm Đoan Hùng kiểm tra, theo dõi các ổ châu chấu hại tre, mai, luồng đã phát sinh trong năm 2011.

- Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các huyện bón bổ sung thêm phân thúc đẻ cho các diện tích lúa còn xấu, số dảnh thấp. Chỉ đạo điều tiết nước, bón đón đòng cho lúa theo kỹ thuật SRI, lưu ý các mô hình diện rộng. Chủ trì công tác tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật SRI, phòng trừ sâu bệnh.

- Kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ triển khai HTX dịch vụ điểm tại các huyện. Chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng 3 xã thuộc cụm Văn Luông, Mỹ Thuận, Thu Ngạc theo đề nghị của huyện Tân Sơn.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai: Mô hình Khoai tây giống (Việt Trì); Trồng xen gừng - Bưởi (Đoan Hùng); Sản xuất nông nghiệp huyện Tam Nông; Các xã XDNTM (Thượng Nông, An Đạo, Chi Đám): Phòng trừ sâu bệnh tập trung, thử nghiệm xử lý môi trường nông thôn. Chỉ đạo chăm sóc cây trong khuôn viên đền Mẫu Âu Cơ - Hạ Hòa. 

- Quản lý, đôn đốc tiến độ khảo nghiệm thuốc. Kiểm tra việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Tổ chức thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV; Lưu ý các loại thuốc trên cây rau, cây chè. Giám sát chặt chẽ công tác thông tin, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên địa bàn. 

- Thẩm định hồ sơ, thủ tục cấp, ra hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV theo các quy định.

- Chủ trì triển khai tập huấn bổ sung năm 2012 cho các đại lý buôn bán thuốc BVTV. Cấp đổi chứng chỉ hành nghề theo mẫu mới. Đôn đốc, hỗ trợ các đại lý ký cam kết bảo vệ môi trường.

4. Trạm KDTV:

- Điều tra, theo dõi cây trồng sau nhập khẩu theo quy định; Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội.

- Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Chủ trì, triển khai các hoạt động Dự án Rau an toàn Tân Đức; Ký thỏa thuận và xúc tiến DA mở rộng PGS sang tỉnh Vĩnh Phúc.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Hướng dẫn chăm sóc lúa theo kỹ thuật SRI; Kỹ thuật phòng trừ bệnh đạo ôn, rầy các loại,...

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại thuốc kích thích, phân bón sinh học, thuốc BVTV mới cho các cây trồng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn