Thứ Sáu, 3/12/2021
Ke hoach cong tac thang 5 N2012
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  5  - NĂM 2012

 I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tập trung lực lượng, làm việc cả thứ 7 và CN, điều tra, giám sát chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ cao điểm sâu bệnh tháng 5; Chú ý các đối tượng rầy các loại, bệnh khô vằn,... Tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo phòng trừ dứt điểm các ổ châu chấu tre lưng vàng tại Đoan Hùng.

Điều tra tỷ lệ thiệt hại sâu bệnh cuối vụ trên các giống, thời vụ, viết báo cáo đánh giá nhằm rút kinh nghiệm chỉ đạo các vụ tiếp theo.

2. Chỉ đạo chăm sóc các mô hình SRI, tổng hợp kết quả, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức HNĐB. Phối hợp các ban ngành ở huyện, các xã, phường tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật điều tra, phòng trừ sâu bệnh cho CBKNCS và nông dân.

3. Phối hợp triển khai các mô hình:

- Hỗ trợ HTX dịch vụ tổng hợp điểm triển khai đợt phòng trừ sâu bệnh tập trung để đánh giá nhân rộng.

- Chăm sóc Khoai tây giống (Việt Trì); Trồng xen gừng - Bưởi (Đoan Hùng); Tham gia DA RAT Tân Đức.

- Phối hợp chỉ đạo huyện Tam Nông và các xã điểm XDNTM theo quyết định phân công của Sở. Cử cán bộ đặc trách theo dõi sâu bệnh và cải thiện mẫu mã quả Bưởi Chi Đám - Đoan Hùng.

- Đánh giá kết quả chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại 3 xã thuộc cụm Văn Luông, Mỹ Thuận, Thu Ngạc; Chủ động cùng xã xây dựng kế hoạch phối hợp vụ mùa, vụ đông theo đề nghị của huyện Tân Sơn.

4. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Chú ý các đại lý không tham gia tập huấn bổ sung và chứng chỉ đã hết hạn. Phối hợp thông báo cho huyện, xã danh sách các đại lý đang được phép kinh doanh, đại lý đã hết hạn kinh doanh,... để phối hợp quản lý.

5. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng (7 huyện): Kiểm tra hoạt động của các CLB đã được giải ngân; Tiếp tục đôn đốc thu nợ của các CLB còn thiếu.

- Dự án SRI; DA RAT Tân Đức: Phối hợp triển khai các hoạt động Dự án đã được phê duyệt.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác quản lý tài sản và vệ sinh cơ quan.

- Tổng hợp, thanh toán các lớp tập huấn bổ sung năm 2012; Đôn đốc, nghiệm thu, thanh toán hợp đồng may quần áo đồng phục cho toàn bộ CBVC Chi cục.

- Lập hồ sơ, văn bản trình Sở Nông nghiệp và UBND tỉnh xin hỗ trợ kinh phí dập dịch châu chấu tre lưng vàng tại Đoan Hùng.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Phân công cán bộ làm việc cả thứ 7 và CN, phối hợp điều tra, tổng hợp tình hình, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ cao điểm sâu bệnh tháng 5; Chú ý các đối tượng rầy các loại, bệnh khô vằn,... Tiếp tục chỉ đạo phòng trừ dứt điểm các ổ châu chấu tre lưng vàng tại Đoan Hùng.

Chỉ đạo điều tra tỷ lệ thiệt hại sâu bệnh cuối vụ, tổng hợp, viết báo cáo đánh giá nhằm rút kinh nghiệm chỉ đạo các vụ tiếp theo.

- Chủ trì, chỉ đạo chăm sóc các mô hình SRI, tổng hợp kết quả, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức HNĐB. Chủ trì công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật điều tra, phòng trừ sâu bệnh cho CBKNCS và nông dân. Phối hợp thực hiện chuyên mục Khuyến nông - BVTV tháng 5.

- Phân công cán bộ, phối hợp các Trạm huyện triển khai các mô hình:

+ Hỗ trợ HTX dịch vụ tổng hợp điểm triển khai đợt phòng trừ sâu bệnh tập trung để đánh giá nhân rộng.

+ Chăm sóc Khoai tây giống (Việt Trì); Trồng xen gừng - Bưởi (Đoan Hùng); Tham gia DA RAT Tân Đức và PGS tại Vĩnh Phúc.

+ Chủ trì chỉ đạo huyện Tam Nông và các xã điểm XDNTM theo quyết định phân công của Sở. Cử cán bộ đặc trách phối hợp với Trạm Đoan Hùng theo dõi sâu bệnh và cải thiện mẫu mã quả Bưởi Chi Đám - Đoan Hùng.

+ Đánh giá kết quả chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại 3 xã thuộc cụm Văn Luông, Mỹ Thuận, Thu Ngạc; Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp vụ mùa, vụ đông theo đề nghị của huyện Tân Sơn.

- Quản lý, đôn đốc tiến độ khảo nghiệm thuốc. Kiểm tra việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Tổ chức thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV trong cao điểm tháng 5; Lưu ý các loại thuốc trừ rầy, bệnh khô vằn. Giám sát chặt chẽ công tác thông tin, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên địa bàn.

- Rà soát, ra thông báo gửi các huyện, các xã danh sách các đại lý đang được phép kinh doanh, đại lý đã hết hạn kinh doanh,.. để phối hợp quản lý.

- Tập hợp nhu cầu, lập kế hoạch tập huấn cấp chứng chỉ Chuyên môn kỹ thuật cho các hộ đăng ký mới. Thanh toán dứt điểm các lớp tập huấn bổ sung năm 2012.

4. Trạm KDTV:

- Chủ trì, chỉ đạo điều tra đánh giá tỷ lệ thiệt hại sâu bệnh cuối vụ trên lúa lai, viết báo cáo đánh giá nhằm rút kinh nghiệm chỉ đạo các vụ tới. Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội.

- Phối hợp Chi cục KDTV vùng V điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Chủ trì, triển khai các hoạt động Dự án Rau an toàn với tổ chức VECO tại Tân Đức - Việt Trì và tỉnh Vĩnh Phúc.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Hướng dẫn kỹ thuật điều tra, phòng trừ rầy các loại, bệnh khô vằn,...

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại thuốc kích thích, phân bón sinh học, thuốc BVTV mới cho các cây trồng

.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn