Thứ Sáu, 3/12/2021
Kế hoạch công tác tháng 6 N2012
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  6  - NĂM 2012

 

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra, đánh giá nguồn sâu bệnh cuối vụ xuân chuyển sang gây hại trên mạ, lúa sớm để chủ động phương án phòng trừ ngay từ đầu vụ; Chú ý các đối tượng sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy các loại.

Hoàn thiện báo cáo đánh giá tỷ lệ thiệt hại sâu bệnh cuối vụ trên các giống, các trà nhằm rút kinh nghiệm chỉ đạo các vụ tiếp theo.

2. Tập trung lực lượng chỉ đạo, tập huấn, hướng dẫn nông dân mở rộng diện tích áp dụng kỹ thuật SRI + Giống mới, phấn đấu diện tích áp dụng vụ mùa đạt trên 8.000 ha.

3. Triển khai các mô hình, DA:

- Mô hình diện rộng SRI kết hợp giống mới; Trong đó có bố trí các thí nghiệm diện rộng đánh giá hiệu quả các loại phân bón mới trên đất lầy thụt, dộc chua để chỉ đạo trong thời gian tới.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả mô hình HTX dịch vụ tổng hợp để rút kinh nghiệm chỉ đạo nhân rộng trong vụ mùa.

- Chăm sóc MH trồng xen Gừng - Bưởi Đoan Hùng kết hợp với cải thiện mẫu mã quả bưởi.

- Phối hợp chỉ đạo sản xuất nông nghiệp huyện Tam Nông và các xã điểm XDNTM theo quyết định phân công của Sở; Lưu ý công tác phòng chống lụt bão.

- Chủ động phối hợp triển khai MH chuyển dịch cơ cấu cây trồng vụ mùa  tại xã Thu Ngạc - Tân Sơn theo đề nghị của huyện.

- Dự án SRI; DA RAT Tân Đức: Phối hợp triển khai các hoạt động Dự án đã được phê duyệt.

4. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Chú ý các đại lý không tham gia tập huấn bổ sung và chứng chỉ đã hết hạn. Phối hợp xử lý các loại thuốc vi phạm theo thông báo của Cục BVTV.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh cơ quan.

- Kiểm tra, nghiệm thu, thanh toán hợp đồng may quần áo đồng phục; Phối hợp mua trang bị Phòng lưu trữ dự án FAO.

- Đôn đốc văn bản trình UBND tỉnh xin hỗ trợ kinh phí dập dịch Châu chấu tre lưng vàng tại Đoan Hùng.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chỉ đạo, phối hợp điều tra, đánh giá nguồn sâu bệnh cuối vụ xuân chuyển sang gây hại trên mạ, lúa sớm để chủ động phương án phòng trừ ngay từ đầu vụ; Chú ý các đối tượng sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy các loại.

Tổng hợp, hoàn thiện báo cáo đánh giá tỷ lệ thiệt hại sâu bệnh cuối vụ trên các giống, các trà nhằm rút kinh nghiệm chỉ đạo các vụ tiếp theo.

- Phân công cán bộ phụ trách các huyện, phối hợp chỉ đạo, tập huấn, hướng dẫn nông dân mở rộng diện tích áp dụng kỹ thuật SRI + Giống mới, phấn đấu diện tích áp dụng vụ mùa đạt trên 8.000 ha.

- Phân công cán bộ phụ trách, chỉ đạo triển khai các mô hình:

+ Mô hình diện rộng SRI kết hợp giống mới; Trong đó có bố trí các thí nghiệm diện rộng đánh giá hiệu quả các loại phân bón mới trên đất lầy thụt, dộc chua để chỉ đạo trong thời gian tới.

+ Tổng hợp, báo cáo kết quả các mô hình HTX dịch vụ tổng hợp để rút kinh nghiệm chỉ đạo nhân rộng trong vụ mùa.

+ Phối hợp chỉ đạo, chăm sóc MH trồng xen Gừng - Bưởi Đoan Hùng kết hợp với cải thiện mẫu mã quả bưởi.

+ Chủ trì, phối hợp chỉ đạo sản xuất nông nghiệp huyện Tam Nông và các xã điểm XDNTM theo quyết định phân công của Sở; Lưu ý công tác phòng chống lụt bão.

+ Chủ trì, phối hợp triển khai MH chuyển dịch cơ cấu cây trồng vụ mùa tại xã Thu Ngạc - Tân Sơn theo đề nghị của huyện.

- Triển khai các hoạt động Dự án SRI; DA RAT Tân Đức theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Quản lý, đôn đốc tiến độ khảo nghiệm thuốc. Kiểm tra việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Chỉ đạo, tổ chức thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin, quảng cáo thuốc BVTV. Phối hợp giải quyết vi phạm thuốc BVTV theo thông báo của Cục BVTV.

- Triển khai lớp tập huấn cấp chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật cho các hộ đăng ký mới.

- Hoạt động nợ từ tháng 5: Thông báo danh sách các đại lý đang được phép kinh doanh, đại lý đã hết hạn kinh doanh, ... cho các huyện, các xã để phối hợp quản lý.

 4. Trạm KDTV:

- Hoàn thiện báo cáo đánh giá tỷ lệ thiệt hại sâu bệnh cuối vụ trên lúa lai nhằm rút kinh nghiệm chỉ đạo cơ cấu giống các vụ tới.

- Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội. Tổ chức điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Thúc đẩy tiến độ triển khai các hoạt động Dự án Rau an toàn với tổ chức VECO tại Tân Đức - Việt Trì và tỉnh Vĩnh Phúc.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Kết quả MH SRI; Hướng dẫn kỹ thuật SRI trong vụ mùa và các chính sách hỗ trợ của tỉnh.

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại phân bón mới giúp cây lúa hạn chế được bệnh sinh lý nghẹt rễ.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn