Thứ Ba, 30/11/2021
Kế hoạch công tác tháng 10 N2012
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  10  - NĂM 2012

 I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra, ra thông báo và đôn đốc công tác phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông, chú ý các đối tượng: Bệnh sinh lý, huyết dụ; châu chấu;… Chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa muộn (Tân Sơn, Đoan hùng,...), lưu ý các đối tượng: Bệnh khô vằn, rầy các loại, ...

2. Phối hợp, chỉ đạo triển khai quyết liệt vụ đông: Đặt bầu ngô, bón thúc và xới xáo sớm, hạn chế bệnh chân trì huyết dụ, phun thuốc trừ cỏ. Tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trồng khoai tây theo phương pháp làm đất tối thiểu gắn với tiêu thụ.

3. Triển khai các mô hình, DA:

- Đánh giá, viết báo cáo tổng kết các mô hình: SRI kết hợp giống mới; So sánh các loại phân bón, thời điểm phun phân bón lá, … để khuyến cáo mở rộng cho các vụ sau.

- Mô hình giảm nghèo: Tập huấn, nhận vật tư (Khoai tây giống, gà giống, thức ăn CN, ...) và tổ chức triển khai trồng khoai tây phủ rơm rạ (02 mô hình: Thanh Thủy, Đoan Hùng), nuôi gà ri lai dưới tán rừng (01 mô hình: Yên Lập).

- Phối hợp triển khai 05 mô hình trừ cỏ trên ngô, 01 ha/MH. Tiếp tục chăm sóc mô hình trồng xen Gừng - Bưởi Đoan Hùng kết hợp với cải thiện mẫu mã quả bưởi.

- Phối hợp chỉ đạo sản xuất vụ đông huyện Tam Nông. Kiểm tra, theo dõi kết quả mô hình xử lý môi trường chăn nuôi và rác thải sinh hoạt; Mô hình vụ đông tại các xã điểm XDNTM theo quyết định phân công của Sở (An Đạo: Rau an toàn, cà chua trong nhà lưới; Thượng Nông: Ngô ngọt, khoai tây, ớt, kiệu). Triển khai mô hình trồng ngô đông trên đất 2 lúa tại xã Thu Ngạc - Tân Sơn.

- Dự án SRI; DA RAT Tân Đức: Phối hợp triển khai các hoạt động Dự án đã được phê duyệt theo kế hoạch.

4. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Chú ý các loại thuốc trừ cỏ ngô, thuốc trên cây rau. Phối hợp tổ chức thi kiểm tra, cấp chứng nhận chuyên môn, chứng chỉ hành nghề cho các hộ đăng ký hành nghề buôn bán thuốc BVTV.

 II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh xung quanh cơ quan.

- Đôn đốc thanh quyết toán DA SRI năm 2012, dự án RAT quý III; Phối hợp xây dựng kế hoạch kinh phí quý IV dự án RAT và kế hoạch năm 2013 dự án SRI.

- Rà soát, cân đối, đề xuất sửa chữa, mua sắm bổ sung trang thiết bị làm việc (lần cuối) năm 2012. Liên hệ, đề xuất bổ sung kế hoạch kinh phí năm 2013.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chỉ đạo, phối hợp điều tra, tổng hợp, ra thông báo và đôn đốc công tác phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông, chú ý các đối tượng: Bệnh sinh lý, huyết dụ; châu chấu; … Chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa muộn (Tân Sơn, Đoan Hùng, ...), lưu ý các đối tượng: Bệnh khô vằn, rầy các loại, ...

- Phối hợp, chỉ đạo triển khai quyết liệt trồng ngô đông: Đặt bầu, bón thúc và xới xáo sớm hạn chế bệnh chân trì, huyết dụ, phun thuốc trừ cỏ. Chủ trì, chỉ đạo công tác tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trồng khoai tây theo phương pháp làm đất tối thiểu gắn với tiêu thụ.

- Triển khai các mô hình, DA:

+ Chỉ đạo đánh giá, viết báo cáo tổng kết các mô hình: SRI kết hợp giống mới; So sánh các loại phân bón, thời điểm phun phân bón lá, … để khuyến cáo mở rộng cho các vụ sau.

+ Chủ trì, chỉ đạo mô hình giảm nghèo: Tập huấn, mua vật tư (Khoai tây giống, gà giống, thức ăn CN, ...) và tổ chức triển khai trồng khoai tây phủ rơm rạ (2 mô hình: Thanh Thủy, Đoan Hùng), nuôi gà ri lai dưới tán rừng (01 mô hình: Yên Lập).

+ Chủ trì, phối hợp Công ty BVTV 1 triển khai 05 mô hình phun thuốc trừ cỏ trên cây ngô, quy mô 01 ha/MH (02 MH ngô bãi; 03 MH ngô trên đất 2 lúa). Chỉ đạo chăm sóc MH trồng xen Gừng - Bưởi Đoan Hùng kết hợp với cải thiện mẫu mã quả bưởi.

+ Chủ trì, chỉ đạo sản xuất vụ đông huyện Tam Nông. Kiểm tra, theo dõi kết quả mô hình xử lý môi trường chăn nuôi và rác thải sinh hoạt; Mô hình vụ đông tại các xã điểm XDNTM theo quyết định phân công của Sở (An Đạo: Rau an toàn, cà chua trong nhà lưới; Thượng Nông: Ngô ngọt, khoai tây, ớt, kiệu). Chỉ đạo triển khai mô hình trồng ngô đông trên đất 2 lúa tại xã Thu Ngạc - Tân Sơn.

+ Xây dựng đề cương Đề tài khoa học Quản lý bền vững Châu chấu tre lưng vàng tại Đoan Hùng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

  + Dự án SRI; DA RAT Tân Đức: Phối hợp triển khai các hoạt động Dự án đã được phê duyệt theo kế hoạch.

- Quản lý, đôn đốc tiến độ triển khai và thanh toán các khảo nghiệm thuốc. Kiểm tra việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Chỉ đạo, tổ chức thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin, quảng cáo thuốc BVTV; Lưu ý các loại thuốc trừ cỏ ngô, thuốc trên cây rau đảm bảo VSATTP.

- Hoàn thiện 02 lớp tập huấn cấp chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật; Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề cho các học viên đủ điều kiện.

- Thẩm định hồ sơ, cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV theo cơ chế 1 cửa.

4. Trạm KDTV:

- Viết báo cáo đánh giá thiệt hại sâu bệnh cuối vụ trên lúa lai để rút kinh nghiệm chỉ đạo cơ cấu giống trong các vụ tới.

- Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng vụ đông nhập nội. Tổ chức điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Dự án RAT (SO1 và SO3): Thanh toán dứt điểm các hoạt động đã triển khai trong quý 3. Xây dựng kế hoạch và đẩy nhanh tiến độ triển khai các hoạt động quý IV.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc ngô đông và khoai tây làm đất tối thiểu.

- Hướng dẫn phòng trừ 1 số loại sâu bệnh chính trên cây vụ đông.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn