Thứ Sáu, 3/12/2021
Bao cao ket qua cong tac thang 10 N2012
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 10 - NĂM 2012

 

 


I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 10/2012:

1. Chỉ đạo, thực hiện công tác điều tra, DTDB và phòng trừ sâu bệnh:

- Tổng hợp kết quả điều tra sâu bệnh, ban hành 4 thông báo sâu bệnh kỳ (Kỳ 38 - 41) và thông báo sâu bệnh tháng 9, dự báo sâu bệnh tháng 10.

- Chỉ đạo Trạm BVTV huyện Tân Sơn và Đoan Hùng thường xuyên điều tra, chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa mùa muộn.

- Đánh giá kết quả thí nghiệm sâu đục thân trong nhà lưới và thí nghiệm ngoài đồng ruộng của các trạm Phù Ninh, Cẩm Khê, Thanh Ba. Tổng hợp kết quả cho thấy sau khi bông lúa trỗ, sâu đục thân nở ra vẫn có khả năng đục và gây bông bạc, lép lửng hạt.

2. Chương trình KHCN:

- Triển khai các mô hình, DA:

+ Tổng hợp kết quả về thí nghiệm phân bón Pomior phun cho lúa ở các giai đoạn đứng cái, làm đòng và trỗ. Kết quả cho thấy phun Pomior theo liều lượng khuyến cáo vào các giai đoạn đứng cái, làm đòng và trỗ đều cho năng suất cao hơn so với đối chứng không phun thuốc. Cụ thể: Phun phân Pomior ở giai đoạn đứng cái năng suất cao hơn 1,3 tạ/ha, ở giai đoạn làm đòng cao hơn 2,1 tạ/ha, ở giai đoạn làm trỗ (10 - 50%) cao hơn 1,2 tạ/ha so với không phun.

+ Mô hình giảm nghèo: Tổ chức 01 buổi tập huấn mô hình khoai tây cho 35 người; 01 buổi tập huấn và 01 buổi thăm quan mô hình chăn nuôi gà ri lai dưới tán rừng cho 25 người.

+ Phối hợp Công ty BVTV I Trung ương triển khai 11 mô hình phun thuốc trừ cỏ diện tích 13 ha trên cây ngô (2 ha ngô bãi, 11 ha ngô ruộng) tại 11 huyện.

+ Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo chăm sóc MH trồng xen Gừng - Bưởi Đoan Hùng kết hợp với cải thiện mẫu mã quả bưởi.

+ Kiểm tra kết quả mô hình xử lý môi trường chăn nuôi và rác thải sinh hoạt tại xã Kinh Kệ huyện Lâm Thao và xã Thượng Nông huyện Tam Nông. Kết quả đánh giá môi trường có cải thiện về mùi ô nhiễm.

+ Chỉ đạo trạm BVTV huyện Tân Sơn thực hiện mô hình trồng ngô đông trên đất 2 lúa (03 ha) ngô bầu tại xã Thu Ngạc (Mô hình chuyển dịch cơ cấu mùa vụ).

+ Xây dựng đề cương Đề tài KHCN “Quản lý bền vững Châu chấu tre lưng vàng tại huyện Đoan Hùng” theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Dự án SRI: Tổ chức 2 lớp tập huấn ủ phân cho 60 người. Tập huấn cho 23 hộ tham gia mô hình trồng khoai tây theo phương pháp làm đất tối thiểu tại Kinh Kệ - Lâm Thao.

+ DA RAT: (SO1): Tiến hành thử nghiệm và theo dõi thời gian cách ly phân bón trên rau cải; Lấy 8 mẫu rau gửi phân tích dư lượng tại phòng thí nghiệm; Thanh tra giám sát các hộ sản xuất rau. (SO3): Xây dựng kế hoạch hoạt động quý 4; Phối hợp tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả khảo sát lựa chọn vùng áp dụng PGS; Điều tra lập danh sách các hộ thuộc vùng áp dụng; Hoàn thiện cuốn cẩm nang PGS tiếng Việt và tiếng Anh theo yêu cầu của dự án.

- Khảo nghiệm 29 loại thuốc, hoàn thành thủ tục thanh toán 36 loại.

3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Chỉ đạo các trạm BVTV huyện, thành, thị điều tra 4 kỳ sâu bệnh trên lúa; 4 kỳ sâu bệnh trên ngô sau nhập khẩu. Đánh giá thiệt hại sâu bệnh cuối vụ mùa trên lúa sau nhập khẩu, để làm cơ sở chỉ đạo cơ cấu giống trong các vụ tới. Qua kiểm tra phát hiện sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Điều tra sinh vật hại kho và kiểm tra thủ tục KDTV đối với 39,5 tấn nông sản trong kho của 02 đơn vị huyện Thanh Sơn và TP. Việt Trì. Tại thời điểm kiểm tra, hàng đủ thủ tục KDTV, chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 10 gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội theo quy định.

4. Công tác Thanh tra Chi cục:

- Kiểm tra buôn bán thuốc BVTV được 21 hộ, không phát hiện hộ vi phạm.

- Tổ chức thi 02 lớp huấn luyện thuốc BVTV cho 134 học viên, kết quả đạt 100%.

- Cấp mới 134 chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV theo cơ chế một cửa.

- Kiểm tra sử dụng thuốc BVTV được 116 hộ, phát hiện 38 hộ vi phạm (về sai nồng độ, liều lượng, phối hợp nhiều loại thuốc) xử lý nhắc nhở.

5. Tuyên truyền, tập huấn:

Tập huấn, hướng dẫn về kỹ thuật trên cây vụ đông được 13 buổi cho 683 lượt cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân.

II/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 10/2012: (Có biểu kèm theo)

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn