Thứ Sáu, 3/12/2021
Bao cao cong tac T12 N2012
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 12 - NĂM 2012

 

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 12/2012:

1. Chỉ đạo, thực hiện công tác điều tra, DTDB và phòng trừ sâu bệnh:

Chỉ đạo các trạm BVTV huyện thực hiện 4 kỳ điều tra DTDB sâu bệnh trên cây trồng vụ đông, tổng hợp, ban hành 4 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày, 01 thông báo sâu bệnh tháng gửi Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc, Phòng Trồng trọt Sở đúng quy định và chỉ đạo công tác phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông.

2. Triển khai các mô hình, dự án:

- Triển khai các mô hình:

+ Mô hình giảm nghèo: Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh 02 mô hình trồng khoai tây làm đất tối thiểu tại Đoan Hùng và Thanh Thuỷ và 01 mô hình nuôi gà ri lai dưới tán rừng tại huyện Yên Lập. Kết quả các mô hình đang sinh trưởng, phát triển tốt.

+ Theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả, hiệu lực thuốc mô hình phun thuốc trừ cỏ ngô tại 11 huyện, thành, thị, diện tích 13 ha (11 ha trên đất ruộng + 2 ha trên đất bãi). Tổ chức Hội nghị đầu bờ cấp tỉnh tại xã Sơn Dương huyện Lâm Thao ngày 21/12/2012.

+ Đánh giá, thu hoạch mô hình trồng xen Gừng - Bưởi Đoan Hùng: Năng suất gừng đạt 250 kg/vườn 300 bịch.

+ Tổ chức Hội đồng thẩm định cơ sở, hoàn thiện thuyết minh Đề tài khoa học Quản lý bền vững Châu chấu tre lưng vàng tại Đoan Hùng.

- Các dự án:

+ Dự án SRI: Chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh 01 mô hình trồng khoai tây làm đất tối thiểu tại Lâm Thao. Đánh giá 3 mô hình xử lý môi trường chăn nuôi và rác thải làm phân hữu cơ tại 3 xã XDNTM (Thượng Nông - Tam Nông, Kinh Kệ - Lâm Thao, An Đạo - Phù Ninh), kết quả: Giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

+ Tiếp tục theo dõi 04 mô hình phun chế phẩm sinh học Lợi Nông 50 SL; trong đó 03 mô hình trên chè tại 3 huyện Đoan Hùng, Phú Thọ, Thanh Sơn với tổng diện tích gần 0,5 ha và 01 mô hình trên rau cải tại Lâm Thao với diện tích 0,04 ha.

+ Tiếp tục chăm sóc mô hình khoai lang, khoai tây tại bãi Minh Nông - Việt Trì.

3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Điều tra 10 ha rau các loại tại Thành phố Việt Trì. Qua kiểm tra phát hiện sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Kiểm tra thủ tục KDTV và sinh vật hại kho đối với 0,44 tấn lúa giống của 03 cá nhân, đơn vị huyện Phù Ninh (2), Lâm Thao (1). Tại thời điểm kiểm tra, hàng đủ thủ tục KDTV, chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 12, tổng kết năm 2012 gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội. Báo cáo kết quả kiểm dịch thực vật nội địa quý IV, tổng kết năm 2012 gửi Chi cục KDTV vùng V theo quy định.

4. Công tác Thanh tra Chi cục:

- Kiểm tra buôn bán thuốc BVTV được 27 hộ, phát hiện 02 hộ vi phạm (02 hộ vi phạm về thiếu bảng niêm yết giá thuốc), xử lý nhắc nhở.

- Kiểm tra sử dụng thuốc BVTV được 105 hộ, phát hiện 27 hộ vi phạm (vi phạm về thiếu bảo hộ lao động, pha thuốc sai nồng độ liều lượng, hỗn hợp nhiều loại thuốc, không biết thời gian cách ly) xử lý nhắc nhở.

5. Tuyên truyền, tập huấn:

- Tập huấn, hướng dẫn về kỹ thuật trên cây vụ đông được 09 buổi cho 371 lượt cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân.

- Phối hợp với Đài PTTH tỉnh thực hiện 2 phóng sự về tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính (ISO) và hiệu quả trang web của Chi cục.

II/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 12/2012: (Có biểu kèm theo)

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn