Thứ Sáu, 3/12/2021
Ke hoach cong tac thang 3 N 2013
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  3 - NĂM 2013

 

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tập trung lực lượng, tổ chức tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ, dự báo tình hình sâu bệnh trong cả vụ và phương án chỉ đạo phòng trừ; Ra thông báo chỉ đạo phòng trừ các đối tượng sâu bệnh trong tháng 3, lưu ý các đối tượng: Bệnh đạo ôn, bệnh sinh lý, ốc bươu vàng, ... Tiếp tục giúp các xã triển khai đánh chuột tập trung đầu vụ bằng các thuốc sinh học tự phối trộn.

2. Phối hợp các phòng ban cơ quan huyện tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc lúa theo SRI: Bón phân sớm, bón đủ lượng, làm cỏ sục bùn giúp cho lúa đẻ sớm, đẻ nhiều.

3. Chỉ đạo thực hiện tốt các mô hình SRI + Giống mới + Quy trình bón phân tiên tiến; Đặc biệt lưu ý mô hình Cánh đồng mẫu lớn tại Cẩm Khê. Tiếp tục theo dõi các điểm trừ cỏ ngô, lúa. Phối hợp các phòng ban của huyện nghiệm thu kết quả thực hiện SRI được hưởng chính sách.

4. Phối hợp triển khai các lớp tập huấn bổ sung năm 2013 cho các đại lý đang kinh doanh thuốc BVTV theo quy định. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn. Phối hợp Trạm Kiểm dịch thanh kiểm tra giống cây trồng nhập nội.

5. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án RAT (SO1 và SO3): Phối hợp triển khai, thanh toán các hoạt động quý I theo kế hoạch.

- DA Câu lạc bộ: Đôn đốc thu nợ, kiểm tra việc giải ngân và sử dụng vốn vay của các CLB.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh cơ quan. Mua sắm trang thiết bị còn thiếu và may quần áo đồng phục năm 2013 cho cán bộ.  

- Chuẩn bị hồ sơ, báo cáo Sở công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển cán bộ theo yêu cầu của Sở và Nghị quyết của Chi bộ.

- Phối hợp Thanh tra và các Trạm triển khai các lớp tập huấn bổ sung năm 2013 cho các đại lý đang kinh doanh thuốc BVTV. Báo cáo kinh phí quý I, dự toán kinh phí quý II; Lập dự toán kinh phí sửa chữa Trạm BVTV trình Tài chính phê duyệt để triển khai thực hiện.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chỉ đạo, phối hợp triển khai tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ, tổng hợp số liệu, dự báo tình hình sâu bệnh trong cả vụ và phương án chỉ đạo phòng trừ; Ra thông báo chỉ đạo phòng trừ các đối tượng sâu bệnh trong tháng 3; Lưu ý các đối tượng: Bệnh đạo ôn, bệnh sinh lý, ốc bươu vàng, ... Tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ các huyện triển khai đánh chuột tập trung đầu vụ bằng các thuốc sinh học tự phối trộn.

- Chủ trì công tác tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc lúa theo quy trình SRI: Bón phân sớm, bón đủ lượng, làm cỏ sục bùn giúp cho lúa đẻ sớm, đẻ nhiều dảnh hữu hiệu.

- Chỉ đạo, kiểm tra các mô hình SRI + Giống mới + Quy trình bón phân tiên tiến; Đặc biệt lưu ý mô hình Cánh đồng mẫu lớn tại Cẩm Khê. Tiếp tục chỉ đạo theo dõi các điểm trừ cỏ ngô, lúa.

- Làm việc với Sở KHCN về đề tài Châu chấu tre lưng vàng tại Đoan Hùng; Phối hợp Trạm Đoan Hùng theo dõi tình hình Châu chấu nở. Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Chủ trì, phối hợp các Trạm triển khai tốt đợt tập huấn bổ sung năm 2013 cho các đại lý đang kinh doanh thuốc BVTV. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Giám sát công tác thông tin, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên địa bàn. Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội. 

- Thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV theo các quy định.

4. Trạm KDTV:

- Chỉ đạo, triển khai điều tra sinh vật hại trên các cây trồng sau nhập khẩu; Thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội. Tham gia các lớp tập huấn bổ sung cho các đại lý đang kinh doanh thuốc BVTV.

- Tập trung triển khai các hoạt động DA quý I đã được phê duyệt (SO1 và SO3); Xây dựng kế hoạch quý II.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Hướng dẫn kỹ thuật bón phân, làm cỏ sục bùn cho lúa theo quy trình SRI.

- Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng 1 số loại phân bón, thuốc BVTV mới trên lúa, chè.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn