Thứ Ba, 30/11/2021
Kế hoạch công tác tháng 4 N2013
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  4 - NĂM 2013

 I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tập trung lực lượng, làm việc cả thứ 7, CN tổ chức điều tra, ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hiệu quả; Lưu ý các đối tượng: Rầy các loại, bệnh đạo ôn, khô vằn, bạc lá, sâu đục thân, bọ xít và châu chấu tre lưng vàng (Đoan Hùng), ... Tiếp tục giúp các xã triển khai đánh chuột tập trung bằng các thuốc sinh học tự phối trộn.

2. Phối hợp các phòng ban cơ quan huyện, các xã phường, thị trấn tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc lúa theo kỹ thuật SRI: Bón đón đòng đủ lượng, đúng thời gian; Khuyến khích phun bổ sung phân bón lá làm tăng số hạt, trỗ thoát nhanh và tăng tỷ lệ hạt chắc.

3. Tiếp tục theo dõi các mô hình SRI + Giống mới; Các điểm trình diễn trừ cỏ ngô, lúa; Đặc biệt lưu ý mô hình Cánh đồng mẫu lớn tại Cẩm Khê. Phối hợp các HTX, tổ hợp tác triển khai mô hình dịch vụ BVTV (Cung ứng thuốc, phun thuốc tập trung, ...).

4. Phối hợp thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn. Tham gia thẩm định điều kiện kinh doanh của các đại lý bán thuốc BVTV. Phối hợp Trạm Kiểm dịch thanh kiểm tra giống cây trồng nhập nội.

5. Hoạt động Dự án, KHCN: Dự án RAT: Thanh toán các hoạt động quý I; Xây dựng và triển khai các hoạt động quý II đảm bảo tiến độ. DA Câu lạc bộ: Kiểm tra việc giải ngân và sử dụng vốn vay của các CLB. DA SRI: Phối hợp triển khai các hoạt động theo kế hoạch.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh cơ quan. Lập dự toán kinh phí quý II; Chuẩn bị quyết toán kinh phí năm 2012 với Sở Tài chính.

- Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo theo đúng quy định.

- Phối hợp thanh quyết toán các lớp tập huấn bổ sung năm 2013 cho các đại lý đang kinh doanh thuốc BVTV. Hoàn thiện dự toán kinh phí sửa chữa Trạm BVTV TX Phú Thọ và Trạm Tam Nông trình Sở Tài chính phê duyệt.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Huy động, phân công cán bộ phối hợp các Trạm tổ chức điều tra, tổng hợp số liệu, ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hiệu quả; Lưu ý các đối tượng: Rầy các loại, bệnh đạo ôn, khô vằn, bạc lá, sâu đục thân, bọ xít, .... Chủ trì giám sát tình hình châu chấu tre lưng vàng tại Đoan Hùng. Tổng hợp kết quả bẫy đèn chuyển Mail cho các Trạm tham khảo. Tiếp tục giúp các huyện triển khai đánh chuột tập trung bằng các thuốc sinh học tự phối trộn.

- Chủ trì công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc lúa theo kỹ thuật SRI; Kỹ thuật điều tra phát hiện và phòng trừ các đối tượng sâu bệnh. Chủ trì biên soạn các tài liệu tập huấn, các hướng dẫn ngắn chuyển các Trạm để đọc trên Đài truyền thanh xã, ... Phối hợp Trung tâm Khuyến nông thực hiện tốt chuyên mục tháng 4.

- Chủ trì, chỉ đạo theo dõi các mô hình SRI + Giống mới; Các điểm trình diễn trừ cỏ ngô, lúa; Đặc biệt lưu ý mô hình Cánh đồng mẫu lớn tại Cẩm Khê. Chỉ đạo, hỗ trợ các Trạm, các HTX, tổ hợp tác triển khai mô hình Dịch vụ BVTV (Cung ứng thuốc, phun thuốc tập trung, ...).

- Triển khai 1 số Mô hình tại các xã NTM theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở; Trao đổi, triển khai 1 số hoạt động theo chương trình phối hợp với Liên minh HTX và các Hiệp hội (Tập huấn).

- Đề xuất đề tài cấp cơ sở Quản lý sâu đục quả bưởi Đoan Hùng. Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Chủ trì thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV theo kế hoạch đã được phê duyệt. Giám sát công tác thông tin, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên địa bàn. Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội.

- Xây dựng kế hoạch, tiến hành Thẩm định điều kiện kinh doanh của các đại lý đang buôn bán thuốc BVTV. Thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV theo các quy định.

- Cập nhật thông tin quản lý các đại lý, văn bản pháp quy mới, các thuốc BVTV mới bổ sung trên trang Web để tiện tra cứu.

4. Trạm KDTV:

- Chủ trì triển khai điều tra sinh vật hại trên các cây trồng sau nhập khẩu; Thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội. Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo.

- Hoàn thiện thanh toán các hoạt động DA quý I; Xây dựng và triển khai các hoạt động quý II đảm bảo tiến độ.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Hướng dẫn kỹ thuật bón đón đòng cho lúa theo quy trình SRI; Phương pháp điều tra phát hiện và kỹ thuật phòng trừ 1 số đối tượng sâu bệnh trong tháng 4.

- Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng 1 số loại phân bón, thuốc BVTV mới trên lúa, chè.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn