Thứ Sáu, 3/12/2021
Kế hoạch công tác tháng 7 năm 2013
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  7 - NĂM 2013

 

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ, trước cao điểm; Ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ hiệu quả; Lưu ý các đối tượng: Sâu đục thân, sâu cuốn lá, chuột và bệnh khô vằn. Hướng dẫn các địa phương tránh phun thuốc tràn lan đầu vụ, dễ dẫn đến bùng phát rầy cuối vụ.

Hướng dẫn, hỗ trợ các xã triển khai đánh chuột tập trung bằng thuốc sinh học tự phối trộn.

2. Triển khai chăm sóc, theo dõi các mô hình SRI + Giống mới; Trừ cỏ lúa; Xử lý rơm, rạ bằng chế phẩm phun trên ruộng; Mô hình xử lý chuồng trại chăn nuôi và rác thải sinh hoạt làm phân hữu cơ; Phối hợp chỉ đạo mô hình Cánh đồng mẫu lớn tại các huyện; Hỗ trợ triển khai Mô hình HTX, tổ dịch vụ BVTV ngay từ đầu vụ (Ít nhất 01 mô hình/huyện).

3. Phối hợp thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn. Thanh kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật các loại giống cây trồng nhập nội; Theo dõi sâu bệnh trên cây trồng sau nhập nội.

4. Hoạt động Dự án, KHCN: Phối hợp triển khai các hoạt động DA đảm bảo tiến độ, chất lượng (Dự án RAT; DA SRI); Tiếp tục theo dõi sâu đục quả bưởi tại Đoan Hùng.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh, quản lý tài sản cơ quan mùa mưa bão.

- Phối hợp triển khai lớp tập huấn cấp Chứng nhận chuyên môn thuốc BVTV; Chỉ đạo triển khai và giám sát chất lượng sửa chữa Trạm BVTV TX Phú Thọ và Trạm Tam Nông.

- Hoàn thiện báo cáo và làm việc với đoàn kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch năm 2013 của Sở.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chỉ đạo, phân công cán bộ phối hợp các Trạm tổ chức tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ, trước cao điểm; Tổng hợp kết quả, ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ hiệu quả; Lưu ý các đối tượng: Sâu đục thân, sâu cuốn lá, chuột và bệnh khô vằn. Chỉ đạo, giám sát các địa phương tránh phun thuốc tràn lan đầu vụ dễ dẫn đến bùng phát rầy cuối vụ. Chủ trì, hướng dẫn các huyện triển khai đánh chuột tập trung bằng thuốc sinh học tự phối trộn.

- Chỉ đạo chăm sóc, theo dõi các mô hình SRI + Giống mới; Trừ cỏ lúa; Xử lý rơm, rạ bằng chế phẩm phun trên ruộng; Mô hình xử lý chuồng trại chăn nuôi và rác thải sinh hoạt làm phân hữu cơ; Phối hợp chỉ đạo mô hình Cánh đồng mẫu lớn tại các huyện; Cử cán bộ phối hợp các Trạm triển khai Mô hình HTX, tổ dịch vụ BVTV ngay từ đầu vụ (Ít nhất 01 MH/huyện).

- Chủ trì, chỉ đạo theo dõi sâu đục quả bưởi Đoan Hùng. Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Thực hiện thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV theo kế hoạch đã được phê duyệt. Giám sát công tác thông tin, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên địa bàn. Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội.

- Tiếp tục triển khai thẩm định và cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho các đại lý đang buôn bán thuốc BVTV. Thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV theo đúng quy định.

- Chủ trì, triển khai lớp tập huấn cấp Chứng nhận chuyên môn thuốc BVTV năm 2013 theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng.

4. Trạm KDTV:

- Chủ trì, chỉ đạo điều tra sâu bệnh trên các cây trồng sau nhập khẩu. Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội.

- Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo và hướng dẫn chủ vật thể biện pháp phòng trừ.

- Hoàn thiện báo cáo kết quả và hồ sơ thanh toán các hoạt động DA RAT quý 2; Xin phê duyệt kế hoạch quý 3 + tháng 10; Đôn đốc, triển khai các hoạt động đảm bảo tiến độ, chất lượng.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Kỹ thuật chăm sóc lúa theo SRI: Bón thúc sớm, điều tiết nước và phòng trừ 1 số loại sâu bệnh trong tháng 7 (Đục thân, cuốn lá, chuột,...).

- Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng 1 số loại phân bón, thuốc BVTV mới trên lúa, rau, chè.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn