Thứ Sáu, 3/12/2021
Bao cao ket qua cong tac thang 7 N2013
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 07 - NĂM 2013

 I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 07/2013:

1. Chỉ đạo, thực hiện công tác điều tra, DTDB và phòng trừ sâu bệnh:

- Tổ chức điều tra, DTDB kỳ và tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ. Tổng hợp số liệu ban hành 04 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày và thông báo sâu bệnh tháng 6, dự báo sâu bệnh tháng 7; 01 thông báo kết quả Tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ; 01 thông báo tình hình sâu xanh hại bồ đề tại huyện Tân Sơn và biện pháp phòng trừ gửi Cục, Trung tâm BVTV phía Bắc, Sở Nông nghiệp và PTNT, các phòng, đơn vị, UBND các huyện, thành, thị; Tổng hợp kết quả bẫy đèn hàng ngày và kết quả bẫy đèn tháng 7 gửi Trung tâm BVTV phía Bắc và các Trạm BVTV huyện, thành, thị.

- Tiếp tục chỉ đạo điều tra, theo dõi, chỉ đạo phòng trừ sâu đục quả bưởi tại Đoan Hùng, hiện tại sâu hại rải rác tại các vườn.

2. Chỉ đạo, theo dõi các mô hình, DA trong vụ mùa:

- Mô hình SRI: Tổng diện tích SRI là đến kỳ 15/7/2013 đạt 10.176 ha = 101,8% KH, hiện tại các mô hình đã chỉ đạo bón thúc đẻ (huyện Tân Sơn cấy muộn hơn nên chưa chỉ đạo bón phân). Các đối tượng sâu bệnh như sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy các loại, bệnh sinh lý, ốc bươu vàng gây hại nhẹ.

- Phối hợp các phòng ban của huyện Cẩm Khê, Thanh Ba, Thanh Thủy chỉ đạo chăm sóc, theo dõi các mô hình cánh đồng mẫu lớn, kết quả: Các mô hình đang giai đoạn đẻ nhánh, đã chỉ đạo bón phân thúc đẻ, các đối tượng sâu bệnh (Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy các loại, bệnh sinh lý) gây hại nhẹ.

- Mô hình xử lý rơm, rạ bằng chế phẩm AT phun trên ruộng: Các mô hình đang giai đoạn đẻ nhánh, cây lúa phát triển tốt, các đối tượng sâu bệnh gây hại nhẹ, riêng mô hình tại xã Đồng Thịnh huyện Yên Lập bệnh sinh lý gây hại nhẹ.

- Mô hình hợp tác xã dịch vụ: 13/13 trạm đã lựa chọn địa điểm triển khai mô hình hợp tác xã dịch vụ, trong đó có 04/13 huyện triển khai mô hình làm đất tập trung gồm Việt Trì (HTX Thuỵ Vân ), Đoan Hùng (HTX Chí Đám), Thanh Thuỷ (HTX Thị trấn ), Thanh Sơn (HTX Địch Quả), kết quả bước đầu làm đất tập trung chi phí giảm 15.000 - 60.000 đồng/sào so với đại trà; 12/13 huyện triển khai mô hình làm dịch vụ bảo vệ thực vật.

- Hoạt động Dự án:

     + Dự án SRI: Chỉ đạo chăm sóc, theo dõi mô hình sản xuất lúa giống và MH xử lý môi trường, chuồng trại chăn nuôi và rác thải làm phân hữu cơ tại xã Thượng Nông, Hương Nộn huyện Tam Nông, kết quả: Các mô hình sản xuất lúa giống đang giai đoạn đẻ nhánh, đã chỉ đạo bón phân thúc đẻ, các đối tượng sâu bệnh (Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy các loại, bệnh sinh lý) gây hại nhẹ. Cấp bổ sung men vi sinh cho các hộ xử lý môi trường và ủ phân.

      + Dự án Veco: Tiến hành giám sát và hướng dẫn đảo phân ủ hữu cơ; Tổ chức 01 đợt thanh tra giám sát sản xuất. Triển khai 02 cuộc thanh tra giám sát nội bộ và thanh tra của LCC; cử 2 cán bộ tham gia hội thảo tham vấn báo cáo nghiên cứu tính bền vững của hệ thống PGS Việt Nam do Trung tâm nghiên cứu và phát triển hệ thống Nông nghiệp - CASRAD tổ chức tại Hà Nội.

- Thực hiện khảo nghiệm 22 loại thuốc theo đúng quy trình, trên các đối tượng cây trồng.

3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Thống kê diện tích gieo cấy lúa sau nhập khẩu vụ mùa; Điều tra 4 kỳ sâu bệnh trên lúa sau nhập khẩu. Qua kiểm tra phát hiện sinh vật hại thông thường.

- Kiểm tra sinh vật hại kho đối với 14,52 tấn nông sản trong kho (4,52 tấn thóc, 10 tấn TĂGS) của 02 đơn vị trên địa bàn huyện Yên Lập, T.P Việt Trì. Trong đó thanh kiểm tra thủ tục KDTV đối với 4,52 tấn lúa giống sau nhập khẩu của 01 đơn vị. Tại thời điểm kiểm tra, hàng đủ thủ tục KDTV, chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Viết báo cáo cây trồng sau nhập khẩu tháng 7 gửi trung tâm KDTV SNK I - Hà Nội theo quy định.

4. Công tác Thanh tra Chi cục:

- Thanh tra kinh doanh buôn bán thuốc BVTV theo chương trình phê duyệt của Sở trên địa bàn huyện Thanh Thủy và Đoan Hùng. Kiểm tra được 02 hộ, không phát hiện hộ vi phạm.

- Đánh giá thẩm định điều kiện buôn bán thuốc BVTV, cấp giấy chứng nhận  cho 36 cửa hàng, đại lý của huyện  Lâm Thao, Phú Thọ, Thanh Sơn, Yên Lập.

- Kiểm tra sử dụng thuốc BVTV được 433 hộ, phát hiện 141 hộ vi phạm (Chủ yếu hỗn hợp nhiều loại thuốc); Tất các trường hợp sai phạm đều xử lý nhắc nhở.

5. Tuyên truyền, tập huấn:

 - Tập huấn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh được 14 buổi cho 787 lượt bà con nông dân và cán bộ khuyến nông cơ sở.

- Công tác tuyên truyền: Phối hợp với Đài PTTH tỉnh xây dựng  01 phóng sự về hướng dẫn bón phân thúc đẻ cho lúa. Viết 01 bài phòng trừ sâu đục quả bưởi tại Đoan Hùng gửi Báo Phú Thọ và Thông tin Nông nghiệp, nông thôn Phú Thọ.

II/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 07/2013: (Có biểu kèm theo)

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn