Thứ Sáu, 3/12/2021
Kế hoạch công tác tháng 8 N2013
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  8 - NĂM 2013

 I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tập trung lực lượng, tổ chức điều tra, DTDB và ra thông báo (5 ngày/kỳ) chỉ đạo phòng trừ cao điểm sâu bệnh tháng 8, trước mắt là đợt phòng trừ sâu cuốn lá, sâu đục thân từ 01 - 07/8; Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các xã triển khai đánh chuột tập trung bằng thuốc sinh học tự phối trộn. Ngoài ra cần lưu ý theo dõi chặt chẽ các đối tượng rầy, bệnh khô vằn và bệnh bạc lá.

 Viết bài hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu cuốn lá, sâu đục thân ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ gửi tất cả các xã đọc trên hệ thống đài phát thanh.

2. Chỉ đạo bón đón đòng, phòng trừ sâu bệnh cho các mô hình SRI + Giống mới; Tiếp tục theo dõi mô hình Trừ cỏ lúa; Xử lý rơm, rạ bằng chế phẩm phun trên ruộng; Mô hình xử lý chuồng trại chăn nuôi và rác thải sinh hoạt làm phân hữu cơ; Phối hợp chỉ đạo mô hình Cánh đồng mẫu lớn tại các huyện.

Hỗ trợ triển khai Mô hình HTX, tổ dịch vụ BVTV cho các xã, bao gồm: Cung ứng thuốc BVTV trong cao điểm tháng 8, tổ chức phun thuốc dập dịch tập trung, ...

3. Tham mưu UBND các huyện thành lập các đoàn thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trong cao điểm, xử lý nghiêm các vi phạm. Phối hợp thanh kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật các loại giống cây trồng nhập nội; Theo dõi sâu bệnh trên cây trồng sau nhập nội.

4. Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra các đại lý trên địa bàn lập hồ sơ trình Chi cục thẩm tra và cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc BVTV.

5. Hoạt động Dự án, KHCN: Phối hợp triển khai các hoạt động DA đảm bảo tiến độ, chất lượng (Dự án RAT; DA SRI); Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo phòng trừ sâu đục quả bưởi tại Đoan Hùng.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh, quản lý tài sản cơ quan mùa mưa bão.

- Phối hợp triển khai lớp tập huấn cấp Chứng nhận chuyên môn thuốc BVTV; Phối hợp giám sát tiến độ, chất lượng sửa chữa Trạm BVTV TX Phú Thọ và Trạm Tam Nông.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Phân công lực lượng, phối hợp với các Trạm tổ chức điều tra, DTDB, tổng hợp kết quả và ra thông báo (5 ngày/kỳ) chỉ đạo phòng trừ cao điểm sâu bệnh tháng 8; Trước mắt kiểm tra, đôn đốc đợt phòng trừ sâu cuốn lá, sâu đục thân từ 01 - 07/8; Ngoài ra cần lưu ý theo dõi chặt chẽ các đối tượng rầy, bệnh khô vằn và bệnh bạc lá. Tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương triển khai đánh chuột tập trung bằng thuốc sinh học tự phối trộn.

 - Chủ trì công tác thông tin tuyên truyền về diễn biến tình hình sâu bệnh và biện pháp phòng trừ trên Đài PTTH tỉnh; Kiểm tra việc viết bài hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu cuốn lá, sâu đục thân phát trên hệ thống đài phát thanh các huyện, xã.

- Chủ trì, chỉ đạo bón đón đòng, phòng trừ sâu bệnh cho các mô hình SRI + Giống mới. Chỉ đạo theo dõi mô hình: Trừ cỏ lúa; Xử lý rơm, rạ bằng chế phẩm phun trên ruộng; Xử lý chuồng trại chăn nuôi và rác thải sinh hoạt làm phân hữu cơ; Phối hợp chỉ đạo mô hình Cánh đồng mẫu lớn tại các huyện.

- Chủ trì, chỉ đạo các Trạm triển khai Mô hình HTX, tổ dịch vụ BVTV cho các xã; Trước mắt trong cao điểm sâu bệnh tháng 8 là: Cung ứng thuốc BVTV đặc hiệu, tổ chức phun thuốc dập dịch tập trung, ... Triển khai 2 mô hình Tổ dịch vụ BVTV trên chè theo chương trình của Cục BVTV.

- Chủ trì, chỉ đạo theo dõi sâu đục quả bưởi Đoan Hùng. Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Chủ trì, chỉ đạo tăng cường thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV trong cao điểm. Giám sát công tác thông tin, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên địa bàn. Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội.

- Chỉ đạo các Trạm hướng dẫn, giúp các đại lý lập hồ sơ, thẩm định và trình cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho các đại lý đang buôn bán thuốc BVTV. Thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV theo đúng quy định.

- Chủ trì, triển khai lớp tập huấn cấp Chứng nhận chuyên môn thuốc BVTV năm 2013 theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng (Cuối tháng 8).

4. Trạm KDTV:

- Chủ trì, chỉ đạo điều tra sâu bệnh trên các cây trồng sau nhập khẩu. Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội.

- Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo và hướng dẫn chủ vật thể biện pháp phòng trừ.

- Đôn đốc, triển khai các hoạt động dự án RAT quý 3 đảm bảo tiến độ, chất lượng.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Kỹ thuật phòng trừ sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá; Kỹ thuật bón đón đòng cho lúa theo SRI.

- Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng 1 số loại phân bón, thuốc BVTV đặc hiệu trên lúa, rau, chè.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn