Thứ Sáu, 3/12/2021
Báo cáo kết quả công tác tháng 10 N2013
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11/2013

  I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 10/2013:

A/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận của Giám đốc Sở tại kỳ họp giao ban tháng 9/2013:

- Chỉ đạo thực hiện phòng trừ sâu bệnh đối với diện tích lúa mùa muộn đảm bảo an toàn. Tổng kết, đánh giá tỷ lệ thiệt hại sâu bệnh cuối vụ trên các trà giống theo quy định. Thực hiện tốt việc kiểm tra hướng dẫn các biện pháp phòng, chống sâu bệnh trên cây vụ đông.

- Thực hiện thanh kiểm tra thị trường thuốc bảo vệ thực vật trên rau. Kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật các giống cây trồng nhập nội. Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, chăm sóc cây trồng vụ đông.

Đánh giá kết quả: Chi cục BVTV đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Giám đốc Sở giao tại kỳ họp giao ban tháng 9 theo báo cáo số 259 BC/SNN-QHKH ngày 01/10/2013.

B/ Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

1. Công tác điều tra, DTDB và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh:

- Tổng hợp số liệu kết quả điều tra sâu bệnh, ban hành 04 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày gửi Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc, Sở Nông nghiệp và PTNT đúng quy định; 01 thông báo sâu bệnh  kỳ 15/9, dự báo sâu bệnh cuối vụ; 01 thông báo sâu bệnh tháng 9, dự báo sâu bệnh tháng 10/2013 gửi các ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị để chỉ đạo sản xuất.

- Tổng hợp kết quả đánh giá tỷ lệ thiệt hại do sâu bệnh gây ra trên lúa mùa năm 2013, kết quả: Tỷ lệ thiệt hại cả vụ là 0,79% (Trong đó: Trà mùa sớm là 0,71%; Mùa trung là 0,83%) đảm bảo dưới tỷ lệ an toàn cho phép.

- Tổng hợp báo cáo sơ kết tình hình sâu bệnh hại lúa vụ mùa gửi Cục BVTV và Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc.

- Phối hợp với Trạm BVTV Đoan Hùng thực hiện 01 kỳ điều tra, theo dõi sâu đục quả bưởi tại Đoan Hùng; Kết quả: Sâu hại nhẹ tại các vườn bưởi. Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web, kết quả: Các phòng, bộ phận, các Trạm đều cập nhật đầy đủ thông tin trên trang web.

- Hoàn thiện thuyết minh đề tài quản lý bền vững châu chấu tre lưng vàng.

 2. Chỉ đạo, theo dõi các mô hình, dự án trong vụ mùa:

- Mô hình Tổ dịch vụ BVTV trên chè: Tiếp tục theo dõi, kiểm tra giám sát mô hình. Tổ chức 02 buổi tập huấn tại Đoan Hùng và Thanh Sơn cho 60 nông dân tham gia mô hình.

- Chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật trồng khoai tây vụ đông được 10,5 ha (Tính đến thời điểm 15/10/2013).

- Dự án SRI: Tổng hợp viết báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính dự án SRI năm 2013 gửi OXFAM. Tổ chức hội nghị đầu bờ mô hình xử lý môi trường, chuồng trại chăn nuôi và rác thải sinh hoạt tại xã Hương Nộn - huyện Tam Nông.

- Dự án rau an toàn:

+ Tại Tân Đức (SO1): Tổ chức 01 ngày thanh tra, giám sát sản xuất, 01 ngày kiểm tra quầy bán rau an toàn các điểm chợ; Tổ chức họp Ban điều phối địa phương tháng 10/2013.

+ Tại Vĩnh Phúc (SO3): Tổ chức 4 cuộc thanh tra nội bộ nhóm và thanh tra Ban điều phối địa phương; Tiến hành 02 hướng dẫn, kèm cặp, hỗ trợ mô hình; Thực hiện 01 cuộc hội thảo giữa người sản xuất và kinh doanh; Tiến hành 01 cuộc Hội nghị đánh giá báo cáo kết quả nhân rộng mô hình; Tham gia chuyến tham quan học hỏi ở Quảng Ninh.

3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Phối hợp với các trạm điều tra 01 kỳ sâu bệnh trên lúa sau nhập khẩu, giai đoạn chín sáp - thu hoạch; 03 kỳ ngô sau nhập khẩu, giai đoạn 3 - 9 lá; 12 ha rau các loại, giai đoạn phát triển thân lá - thu hoạch tại các huyện Thanh Ba, Phù Ninh, T.P Việt Trì. Qua kiểm tra phát hiện sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Phối hợp với các trạm BVTV huyện, thành thị kiểm tra sinh vật hại kho đối với 9,2 tấn nông sản trong kho (2,2 tấn thức ăn gia súc; 7 tấn gạo các loại) của 02 cá nhân, đơn vị trên địa bàn Thành phố Việt Trì. Qua điều tra phát hiện thấy các loài sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Viết báo cáo cây trồng sau nhập khẩu tháng 10 gửi Trung tâm KDTV SNK I - Hà Nội theo quy định.

4. Công tác Thanh tra Chi cục:

- Tổ chức thi hết môn bảo vệ thực vật lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật. Kết quả: Tổng số học viên dự thi 41/41, trong đó có 04/41 học viên thi không đạt.

- Kiểm tra được 77 hộ sử dụng thuốc BVTV, phát hiện 20 hộ vi phạm do hỗn hợp nhiều loại thuốc, xử lý nhắc nhở.

- Cấp 02 chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV.

5. Tuyên truyền, tập huấn:

- Tập huấn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh được 12 buổi cho 783 lượt bà con nông dân và cán bộ khuyến nông cơ sở.

- Công tác tuyên truyền: Gửi 01 bài và 01 ảnh đăng trên bản tin nông nghiệp Phú Thọ về hướng dẫn kỹ thuật trồng khoai tây theo phương pháp làm đất tối thiểu.

6. Công tác khác:

Tham gia góp ý hướng dẫn bố trí cơ cấu giống và thời vụ một số cây trồng vụ chiêm xuân 2013 - 2014 gửi Sở Nông nghiệp và PTNT.

(Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo biểu đính kèm).

II/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2013:

A/ Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tổ chức điều tra phát hiện, ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ đông, bưởi Đoan Hùng.

- Tổ chức tập huấn chuyên môn cho người kinh doanh thuốc BVTV, cấp chứng chỉ hành nghề, chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc theo quy định khi có cơ sở đề nghị.

- Quản lý hoạt động kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây vụ đông; Thống kê, xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt phương án tiêu hủy thuốc và bao bì thuốc BVTV tồn động.

B/ Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

1. Công tác điều tra phát hiện, DTDB và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh:

- Chỉ đạo, phối hợp điều tra, tổng hợp, ra thông báo và đôn đốc công tác phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông, chú ý các đối tượng: Rệp cờ, bệnh khô vằn trên ngô; Bọ nhảy, sâu tơ, bệnh thối nhũn, sương mai trên rau màu.

- Hoàn thiện báo cáo đánh giá tỷ lệ thiệt hại do sâu bệnh trên các giống; Báo cáo tổng kết các mô hình vụ mùa.

- Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo phòng trừ sâu đục quả bưởi tại Đoan Hùng.

2. Công tác Thanh tra:

- Thực hiện 01 cuộc thanh tra hành chính về việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với trạm BVTV huyện Cẩm Khê, Hạ Hoà  (Theo Quyết định số 592/QĐ-SNN ngày 12/12/2012 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quyết định về việc phê duyệt chương trình công tác thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật năm 2013).

- Thẩm định đánh giá hồ sơ đủ điều kiện, hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc theo quy định khi có cơ sở đề nghị.

- Quản lý và giảng dạy lớp tập huấn chuyên môn, tổ chức thi hết môn thứ 2 (Môn thuốc BVTV).

- Xây dựng chương trình công tác thanh tra năm 2014 trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt.

- Thống kê, xây dựng và báo cáo Sở trình UBND tỉnh phương án tiêu hủy thuốc và bao bì thuốc BVTV tồn đọng.

3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Phối hợp các trạm BVTV huyện, thành, thị điều tra 4 kỳ sinh vật hại ngô và cây trồng sau nhập khẩu, điều tra sinh vật hại kho, kiểm tra thủ tục KDTV sau nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

- Giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

4. Công tác triển khai các đề tài, dự án, mô hình:

- Chỉ đạo triển khai 02 mô hình Tổ dịch vụ BVTV trên chè tại 02 huyện Thanh Sơn, Đoan Hùng.

- Đề tài quản lý bền vững châu chấu tre lưng vàng: Chờ thành lập hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài.

- Dự án RAT, SRI: Dự án SRI chờ phê duyệt dự án mới.

- Khảo nghiệm thuốc: Làm thủ tục thanh toán khảo nghiệm 12 loại thuốc; Triển khai khảo nghiệm 01 loại thuốc trừ cỏ trên cây mía.

5. Công tác tập huấn, tuyên truyền:

- Tập huấn cho cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân về phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông.

- Viết bài tuyên truyền hướng dẫn phòng trừ 1 số loại sâu bệnh chính trên cây vụ đông.

- Thông tin đăng tải lên trang Website của Chi cục: Cập nhật đầy đủ các thông báo sâu bệnh kỳ, thông báo sâu bệnh tháng, các văn bản quy phạm pháp luật mới, lịch công tác tuần.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn