Thứ Ba, 30/11/2021
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2013
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 12, năm 2013

 I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra dự tính dự báo và ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên cây vụ đông. Lưu ý: Rà soát điểm điều tra dự tính dự báo trên cây lúa vụ xuân năm 2014 phù hợp với cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện. Tổng hợp kết quả diệt chuột tập trung trên địa bàn huyện, thành, thị.

2. Tiếp tục kiểm tra, đánh giá, phân loại các cơ sở buôn bán thuốc BVTV. Kiểm tra sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn. Phối hợp thanh, kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật các loại cây trồng nhập nội, theo dõi sâu bệnh trên cây trồng.

3. Xây dựng phương án BVTV vụ chiêm xuân năm 2014. Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân khi có nhu cầu.

4. Hoạt động Dự án, KHCN: Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo phòng trừ sâu đục quả bưởi tại Đoan Hùng (Trạm Đoan Hùng phối hợp với phòng Kỹ thuật). Đôn đốc các Câu lạc bộ tổng kết hoạt động năm 2013, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2014. Kết hợp thu hồi vốn vay năm 2013 đúng quy định (Đối với 7 huyện có Câu lạc bộ sinh kế cộng đồng).

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổng hợp:

- Duy trì công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh, quản lý tài sản cơ quan, lớp tập huấn.

- Đảm bảo tốt công tác hậu cần cho lớp tập huấn cấp chứng nhận chuyên môn thuốc BVTV.

- Tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại và bình xét thi đua khen thưởng gửi Sở trước ngày 15/12/2013. Tiếp tục rà soát nâng lương 6 tháng cuối năm 2013.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, trạm xây dựng kế hoạch triển khai công tác BVTV năm 2014. Dự thảo phân bổ kinh phí khoán chi theo quyết định giao kinh phí của UBND tỉnh cho Chi cục (Khi có quyết định).

- Làm việc với trạm BVTV huyện Thanh Sơn về đất và chỉ đạo kiểm kê tài sản cuối năm theo quy định.

2. Phòng Kỹ thuật - IPM:

- Chỉ đạo, phối hợp điều tra, tổng hợp số liệu, ra thông báo phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông, chú ý các đối tượng: Sâu đục bắp, rệp cờ, bệnh khô vằn trên ngô; Bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh, bệnh thối nhũn, sương mai trên rau.

- Tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức diệt chuột tập trung đợt 1.

- Tổng hợp, viết báo cáo tổng kết công tác bảo vệ thực vật năm 2013 để rút kinh nghiệm chỉ đạo trong các năm tiếp theo.

- Phối hợp tổ chức hội nghị đầu bờ mô hình tổ dịch vụ bảo vệ thực vật trên chè tại Thanh Sơn và Đoan Hùng.

- Phối hợp với trạm BVTV huyện Tam Nông và Thanh Sơn kiểm tra sâu bệnh trên cây sơn.

- Hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán khảo nghiệm thuốc năm 2013.

- Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Đôn đốc, thẩm định đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV của các cửa hàng, đại lý (Nếu có hồ sơ), trình Chi cục trưởng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV.

- Thẩm định hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc theo quy định (Nếu có hồ sơ).

- Quản lý và giảng dạy lớp tập huấn chuyên môn, tổ chức thi hết môn thứ 3. 

- Trình Chi cục trưởng để cấp giấy chứng nhận chuyên môn cho các học viên lớp học, tổng kết lớp, bế giảng lớp học.

- Tập hợp hồ sơ học viên trình Chi cục trưởng cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV.

- Trình Sở Nông nghiệp tờ trình xin phê duyệt chương trình thanh tra năm 2014; phương án tiêu hủy thuốc BVTV tồn đọng đã thống kê được.

4. Trạm KDTV:

- Phối hợp các trạm BVTV huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các huyện điều tra sinh vật hại kho, kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, giám định, ra thông báo theo quy định.

- Viết báo cáo đánh giá công tác KDTV.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

Viết bài tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ 1 số loại sâu bệnh chính trên cây vụ đông./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn