Thứ Sáu, 3/12/2021
Báo cáo công tác T2, kế hoạch công tác tháng 3 N 2014
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 02/2014, kế hoạch công tác tháng 03/2014

 I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 02/2014:

A/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận của Giám đốc Sở tại kỳ họp giao ban tháng 02/2014:

- Tổ chức điều tra, ra thông báo, chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh: Ban hành 04 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày gửi Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc đúng quy định; 01 thông báo sâu bệnh tháng 01/2014, dự báo sâu bệnh tháng 02/2014 gửi các ban ngành.

- Chỉ đạo cấy lúa theo phương pháp SRI tại các huyện, thành, thị; diện tích áp dụng đến 17/02 đạt khoảng 8.600/12.000 ha bằng 71,7 % kế hoạch.

- Phối hợp chỉ đạo mô hình cánh đầu mẫu lớn tại huyện Tam Nông: Gieo cấy theo kỹ thuật SRI, điều tra sâu bệnh 2 kỳ, sâu bệnh hại nhẹ.

- Kết quả thanh, kiểm tra chấp hành các quy định về KDTV đối với cơ sở kinh doanh giống cây trồng nhập nội: Đã kiểm tra 2 cửa hàng tại Việt Trì nhưng không có giống nhập nội, chỉ có giống của Việt Nam.

 - Kết quả thanh, kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc BVTV: Kiểm tra 23 cơ sở, trong đó loại A: 09 cơ sở chiếm 39,13 %, loại B: 14 cơ sở chiếm 60,87 %,  phát hiện 01 cơ sở vi phạm ở huyện Thanh Sơn (Để thuốc BVTV chung với thức ăn chăn nuôi), đoàn kiểm tra xử phạt 1.5000 đồng.

 - Hoàn thành tiêu hủy 326,5 kg thuốc BVTV tồn đọng, đã có báo cáo công tác trình Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

* Đánh giá chung: Chi cục BVTV đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 02/2014 được Giám đốc Sở giao tại báo cáo số 29/BC - SNN ngày       11/02/2014.

B/ Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

1. Công tác điều tra, DTDB và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh:

- Tổng hợp số liệu kết quả điều tra, ban hành 04 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày gửi Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc đúng quy định; 01 thông báo sâu bệnh tháng 01/2014, dự báo sâu bệnh tháng 02/2014 gửi các ban ngành.

- Tổng hợp số liệu kết quả điều tra của các huyện, tham mưu cho lãnh đạo ban hành 02 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày gửi Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc đúng quy định; 01 thông báo sâu bệnh tháng 01, dự báo sâu bệnh tháng 02/2014 và hướng dẫn biện pháp phòng trừ; 01 công văn về việc chỉ đạo phòng trừ cỏ lồng vực cho lúa chiêm xuân 2014 gửi các ban ngành, UBND các huyện, thành, thị.

2. Chỉ đạo, theo dõi các mô hình, dự án:

- Phối hợp, chỉ đạo, theo dõi tình hình sâu bệnh tại mô hình cánh đồng mẫu lớn tại huyện Tam Nông.

- Chi cục cùng đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm, kiểm tra sản xuất và dự lễ phát động, hưởng ứng phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Giáp Ngọ tại huyện Tam Nông theo sự phân công của Sở.

- Phối hợp với Công ty Cổ phần thuốc Bảo vệ thực vật I Trung ương triển khai 01mô hình thuốc trừ cỏ Fenrim 18.5WP và thuốc Boxer 15GR trừ ốc bươu vàng hại lúa tại xã Thuỵ Vân - TP Việt Trì.

 - Dự án SRI: Thực hiện đánh giá thực trạng áp dụng SRI và giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng tại xã Cự Đồng - Thanh Sơn, xã Tứ Xã - Lâm Thao. Lựa chọn địa điểm, học viên và tổ chức khai giảng 01 lớp TOT tại Chi cục; 03 lớp FFS tại xã Thu Ngạc - Tân Sơn, xã Mạn Lạn - Thanh Ba, xã Tứ Xã - Lâm Thao. Biên soạn tài liệu, in và cấp 3.050 bản tài liệu hướng dẫn kỹ thuật SRI vụ xuân phát cho nông dân. Tổ chức cấy ruộng trình diễn của lớp TOT và 3 lớp FFS. Lựa chọn địa điểm, triển khai cấy 05 mô hình trình diễn SRI tại Tân Sơn, Lâm Thao, Đoan Hùng, Thanh Ba, Tam Nông.

3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Chủ trì, phối hợp các trạm BVTV huyện điều tra 4 kỳ sâu bệnh trên lúa sau nhập khẩu giai đoạn mạ - hồi xanh; 3 kỳ sâu bệnh trên ngô sau nhập khẩu giai đoạn gieo - 3 lá tại TP. Việt Trì, TX. Phú Thọ, huyện Phù Ninh, Lâm Thao. Qua kiểm tra phát hiện sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Kiểm tra sinh vật hại kho đối với 3,0 tấn ngô giống của 2 cá nhân, đơn vị trên địa bàn TP. Việt Trì. Tại thời điểm kiểm tra, chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 01 gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội theo quy định.

4. Công tác Thanh tra Chi cục:

- Thanh tra theo quyết định số 34/QĐ-BVTV-Ttra ngày 26/12/2013 của Chi cục trưởng Chi cục BVTV, kết quả thanh, kiểm tra được 03 cơ sở kinh doanh giống lúa, ngô nhập nội, qua kiểm tra 03 cơ sở thực hiện đủ quy định trong kinh doanh giống.

- Tham gia đoàn kiểm tra VSATTP của tỉnh tại 04 huyện: Thanh Thủy, Thanh Ba, Cẩm Khê và Phù Ninh. Kết quả: Kiểm tra được 11 cơ sở: Huyện Thanh Thủy (03 cơ sở); Cẩm Khê (03 cơ sở); Thanh Ba (03 cơ sở); Phù Ninh (02 cơ sở). Kết quả: 10/11 cơ sở thực hiện tốt về VSATTP; 01/11 cơ sở đoàn đã chuyển hồ sơ cho đoàn kiểm tra liên ngành huyện xử phạt 2.000.000 đồng theo quy định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực ATTP.

- Thẩm tra đánh giá phân loại cơ sở kinh doanh thuốc BVTV được 23 cơ sở, trong đó: Thanh Sơn 18 cơ sở (loại A: 08 cơ sở, loại B: 10 cơ sở); Việt Trì 02 cơ sở (loại A: 01 cơ sở. loại B: 01 cơ sở); Yên Lập 03 cơ sở (loại B: 03 cơ sở).

- Kiểm tra sử dụng thuốc BVTV được 12 hộ tại Thị xã Phú Thọ, không có hộ vi phạm.

- Thẩm định hồ sơ cấp mới 02 chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV theo cơ chế một cửa.

- Hoàn thành báo cáo công tác tiêu hủy thuốc BVTV tồn đọng trình Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

5. Tuyên truyền, tập huấn:

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật mở rộng diện tích áp dụng SRI theo kế hoạch được giao, kết quả đến ngày 17/02/2014 tổng diện tích lúa cấy theo SRI là 8.532,4 ha; 06/13 trạm tổ chức tập huấn kỹ thuật SRI được 21 buổi cho 1.267 người, cụ thể: Lâm Thao 03 buổi (125  người), Phú Thọ 03 buổi (99 người), Tam Nông 02 buổi (141người), Thanh Ba 05 buổi (430 người), Thanh Thuỷ 01 buổi (24 người), Đoan Hùng 07 buổi (448 người).

- Viết và gửi đăng 02 bài, 02 ảnh (Chăm sóc lúa chiêm xuân theo kỹ thuật SRI và hướng dẫn phòng trừ ốc bươu vàng) gửi Báo Phú Thọ và Trung tâm Khuyến nông đăng bản tin nông nghiệp.

6. Công tác khác:

Chủ trì, kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận, trạm trên trang Web, kết quả: Các phòng, bộ phận, các trạm đều cập nhật đầy đủ thông tin trên web.

(Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo biểu đính kèm).

II/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2014:

A/ Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tổ chức tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ trên lúa, tổng hợp kết quả điều tra, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa chiêm xuân, cây ăn quả, cây lâm nghiệp theo quy định. Tăng cường phối hợp, kiểm tra, chỉ đạo sản xuất tại các huyện, thành, thị.

- Phối hợp, chỉ đạo, theo dõi tình hình sâu bệnh tại mô hình cánh đồng mẫu lớn tại huyện Tam Nông.

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định về Bảo vệ và KDTV đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, gieo trồng giống cây trồng nhập nội; Tổng hợp kết quả đợt tổng kiểm tra kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn định kỳ cho các đại lý buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh. 

- Dự án SRI: Tiếp tục thực hiện các hoạt động đã được phê duyệt.

 B/ Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

1.  Công tác điều tra phát hiện, DTDB và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh:

- Chỉ đạo, phối hợp điều tra, tổng hợp số liệu, ra thông báo phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ chiêm xuân 2013 - 2014.

- Chỉ đạo tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ. Tăng cường công tác kiểm tra sản xuất tại các huyện.

- Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo phòng trừ sâu đục quả bưởi tại Đoan Hùng.

2. Công tác Thanh tra:

- Kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở kinh doanh thuốc BVTV; lấy mẫu thuốc BVTV. Tổ chức tập huấn bổ sung năm 2014 cho các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV.

- Thẩm định đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV và hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc theo quy định (nếu có hồ sơ).

- Tổng hợp báo cáo kết quả tổng kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh.

3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Phối hợp các trạm BVTV huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại lúa, ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các huyện điều tra sinh vật hại kho, kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, giám định, ra thông báo theo quy định.

4. Công tác triển khai các đề tài, dự án, mô hình:

- Phối hợp, chỉ đạo, theo dõi tình hình sâu bệnh tại mô hình cánh đồng mẫu lớn tại huyện Tam Nông.

- Tiếp tục chỉ đạo mở rộng diện tích áp dụng thâm canh lúa cải tiến SRI.

- Đề tài quản lý bền vững châu chấu tre lưng vàng: Triển khai các hoạt động khi được phê duyệt chính thức.

- Dự án SRI: Tiếp tục triển khai các hoạt động theo kế hoạch.

5. Công tác tập huấn, tuyên truyền:

- Tiếp tục tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân về kỹ thuật BVTV.

- Cập nhật đầy đủ các thông báo sâu bệnh kỳ, thông báo sâu bệnh tháng, các văn bản quy phạm pháp luật mới, lịch công tác tuần lên trang Website của Chi cục./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn