Thứ Sáu, 3/12/2021
Kế hoạch công tác tháng 3 năm 2014
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 03 năm 2014

 I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ trên lúa, tổng hợp kết quả điều tra, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa chiêm xuân, cây ăn quả, cây lâm nghiệp theo quy định. Tăng cường phối hợp, kiểm tra, chỉ đạo sản xuất tại các huyện, thành, thị.

Trạm Tam Nông phối hợp, chỉ đạo, theo dõi tình hình sâu bệnh tại mô hình cánh đồng mẫu lớn tại Thượng Nông, huyện Tam Nông.

2. Tiếp tục tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, chỉ đạo mở rộng diện tích áp dụng SRI theo kế hoạch được giao.

3. Tăng cường công tác thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định về Bảo vệ và KDTV đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, gieo trồng giống cây trồng nhập nội; Tổng hợp kết quả đợt tổng kiểm tra kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp Thanh tra Chi cục tổ chức tập huấn định kỳ cho các đại lý buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh. 

Kiểm tra việc sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn. Phối hợp Trạm Kiểm dịch thanh kiểm tra giống cây trồng nhập nội.

4. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án SRI: Phối hợp các phòng chuyên môn văn phòng triển khai các hoạt động đã được phê duyệt.

- Dự án Câu lạc bộ sinh kế cộng đồng: Kiểm tra việc sử dụng vốn vay của Câu lạc bộ.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổng hợp:

- Duy trì công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ, lưu ý công tác bảo vệ cơ quan.

- Phối hợp với Thanh tra Chi cục thanh quyết toán các lớp tập huấn định kỳ cho người kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV đã tập huấn xong.

- Xây dựng, liên hệ với Sở Tài chính xin phê duyệt dự toán, cấp kinh phí sửa chữa trạm BVTV của Chi cục năm 2014 để triển khai thực hiện; kinh phí tiêu hủy thuốc BVTV tồn đọng đã thực hiện. Liên hệ với nhà may để thực hiện đo, may quần áo bảo hộ lao động cho công chức, viên chức năm 2014 theo hợp đồng.

- Giám sát chi tiêu đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính, tổng hợp báo cáo kinh phí thu, chi quý I.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Phối hợp với các huyện tổ chức tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ trên lúa, tổng hợp kết quả điều tra, tham mưu lãnh đạo Chi cục ban hành thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa chiêm xuân, cây ăn quả, cây lâm nghiệp theo quy định. Tăng cường phối hợp, kiểm tra, chỉ đạo sản xuất tại các huyện, thành, thị.

- Phối hợp các trạm tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật mở rộng diện tích áp dụng SRI theo kế hoạch được giao.

- Chủ trì triển khai các hoạt động dự án SRI theo kế hoạch được duyệt.

- Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở kinh doanh thuốc BVTV; lấy mẫu thuốc BVTV gửi phân tích, kiểm định chất lượng. Tổ chức tập huấn bổ sung định kỳ năm 2014 cho người kinh doanh thuốc BVTV theo kế hoạch đã ban hành.

- Thẩm định đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV và hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc theo quy định (Nếu có hồ sơ).

- Tổng hợp báo cáo kết quả tổng kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh; lưu ý: Thống kê sản lượng thuốc BVTV đã kinh doanh, buôn bán trên địa bàn tỉnh theo biểu mẫu quy định.

- Giám sát công tác thông tin, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên địa bàn. Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội. 

4. Trạm KDTV:

- Phối hợp các trạm BVTV huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại lúa, ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các huyện điều tra sinh vật hại kho, kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, giám định, ra thông báo theo quy định.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

Tiếp tục tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân về kỹ thuật BVTV; tuyên truyền Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn