Thứ Sáu, 3/12/2021
Bao cao ket qua cong tac thang 3 N2014
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 03/2014, kế hoạch công tác tháng 04/2014

 

 I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 03/2014:

A/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận của Giám đốc Sở tại kỳ họp giao ban tháng 03/2014:

- Thực hiện kiểm tra đồng ruộng, tổ chức điều tra, dự  tính, dự báo phát hiện sớm, chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh kịp thời: Ban hành 04 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày gửi Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc đúng quy định; 01 thông báo sâu bệnh tháng 02/2014, dự báo sâu bệnh tháng 03/2014 gửi các ban ngành.

- Chỉ đạo cấy lúa theo phương pháp SRI tại các huyện, thành, thị; diện tích áp dụng đến ngày 6/3/2014 là 12.306,5 ha (Đạt 102,5% kế hoạch). 

- Phối hợp chỉ đạo mô hình cánh đồng mẫu lớn tại huyện Tam Nông: Gieo cấy theo kỹ thuật SRI, điều tra sâu bệnh 2 kỳ, sâu bệnh hại nhẹ.

- Thanh, kiểm tra đánh giá phân loại cơ sở kinh doanh thuốc BVTV được 58 cơ sở (Loại A: 24 cơ sở, loại B: 34 cơ sở).

- Kiểm tra 41 hộ sử dụng thuốc BVTV, phát hiện 02 hộ vi phạm (Sử dụng sai nồng độ) xử lý nhắc nhở.

* Đánh giá chung: Chi cục BVTV đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 03/2014 được Giám đốc Sở giao tại Hội nghị giao ban tháng 03/2014.

B/ Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

1. Công tác điều tra, DTDB và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh:

- Tổng hợp số liệu kết quả điều tra của các huyện, tham mưu cho lãnh đạo ban hành 4 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày gửi Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc đúng quy định; 01 thông báo sâu bệnh tháng 02, dự báo sâu bệnh tháng 3/2014 và hướng dẫn biện pháp phòng trừ; 01 công văn về việc khắc phục bệnh sinh lý cho lúa vụ chiêm xuân 2013 - 2014 gửi các ban ngành.

- Tổ chức thực hiện tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ từ ngày 24 - 26/3/2014.

- Duy trì hoạt động của 04 bẫy đèn tại huyện Phù Ninh, Đoan Hùng, Thanh Sơn và Thanh Thuỷ, tổng hợp số liệu hàng ngày gửi Trung tâm BVTV phía Bắc.

- Thực hiện đi kiểm tra tình hình sản xuất tại các huyện Tam Nông, Thanh Thủy, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Cẩm Khê.

2. Chỉ đạo, theo dõi các mô hình, dự án:

- Tiếp tục theo dõi 01 mô hình thuốc trừ cỏ Fenrim 18.5WP và thuốc Boxer 15GR trừ ốc bươu vàng hại lúa tại xã Thuỵ Vân - TP Việt Trì.

- Dự án SRI: Duy trì 01 lớp TOT tại Việt Trì và 03 lớp FFS tại Lâm Thao, Thanh Ba và Tân Sơn. Chỉ đạo, theo dõi 05 mô hình trình diễn SRI, tổng diện tích các mô hình là 16,7 ha, cụ thể: Lâm Thao 1,7 ha; Tam Nông 3,0 ha; Thanh Ba 1,5 ha; Đoan Hùng 5,5 ha; Tân Sơn 5,0 ha; chỉ đạo khắc phục diện tích lúa bị ảnh hưởng của rét, đã cấy dặm xong tại mô hình Lâm Thao, Tam Nông. Kiểm tra mô hình ruộng trình diễn SRI của lớp học FFS tại xã Mạn Lạn - Thanh Ba và xã Thu Ngạc - Tân Sơn.

3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Chủ trì, phối hợp các trạm BVTV huyện điều tra 4 kỳ sâu bệnh trên lúa sau nhập khẩu giai đoạn hồi xanh - đẻ nhánh; 4 kỳ sâu bệnh trên ngô sau nhập khẩu giai đoạn gieo - 7 lá tại TP. Việt Trì, TX. Phú Thọ, huyện Thanh Ba, Lâm Thao. Qua kiểm tra phát hiện sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Kiểm tra sinh vật hại kho đối với 0,6 tấn ngô giống của 2 cá nhân, đơn vị trên địa bàn Thị xã Phú Thọ. Tại thời điểm kiểm tra, chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 03, quý I gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội; Báo cáo công tác KDTV quý I gửi Chi cục KDTV vùng V theo quy định.

4. Công tác Thanh tra Chi cục:

- Kiểm tra đánh giá phân loại cơ sở kinh doanh thuốc BVTV được 58 cơ sở, trong đó loại A: 24 cơ sở, loại B: 34 cơ sở; Thanh Thủy 02 cơ sở (Loại B: 02 cơ sở); Phù Ninh 08 cơ sở (Loại A: 01 cơ sở, loại B: 07 cơ sở); Hạ Hòa 14 cơ sở (Loại A: 06 cơ sở, loại B: 08 cơ sở); Cẩm Khê 03 cơ sở (Loại B: 03 cơ sở); Yên Lập 01 cơ sở (Loại A: 01 cơ sở); Thanh Sơn 07 cơ sở (Loại A: 07 cơ sở); Lâm Thao 23 cơ sở (Loại A: 09 cơ sở, loại B: 14 cơ sở). 

- Kiểm tra sử dụng thuốc BVTV được 41 hộ, phát hiện 02 hộ vi phạm: Đoan Hùng 12 hộ, vi phạm 02 hộ (Sử dụng sai nồng độ) xử lý nhắc nhở. Phù Ninh 12 hộ; Phú Thọ 09 hộ; Yên Lập 08 hộ, không vi phạm.

- Thực hiện lấy 05 mẫu thuốc BVTV gửi kiểm định chất lượng (02 mẫu thuốc trừ cỏ, 02 mẫu thuốc trừ sâu, 01 mẫu thuốc trừ chuột) chưa có kết quả kiểm định.

- Tập huấn bổ sung định kỳ cho người buôn bán thuốc BVTV năm 2014, kết quả: Lớp Lâm Thao có 68/83 người tham gia đạt (81,9%), vắng 15 người; Lớp Phù Ninh có 51/70 người tham gia đạt (72,85%), vắng 19 người; Lớp Thanh Sơn 64/101 người tham gia đạt (63,36%), vắng 37 người.  

5. Tuyên truyền, tập huấn:

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật mở rộng diện tích áp dụng SRI theo kế hoạch được giao được 44 buổi cho 1.907 lượt người tham gia. Tổng hợp tiến độ SRI kết quả đến ngày 06/3/2014 tổng diện tích lúa cấy theo SRI là 12.306,5 ha (Đạt 102,5% kế hoạch).

- Viết và gửi đăng 03 bài, 01 ảnh (Khắc phục bệnh sinh lý trên lúa xuân muộn; Thực trạng và giải pháp nâng cao áp dụng 1 số nguyên tắc SRI tại tỉnh Phú Thọ; Chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa) gửi Báo Phú Thọ và Trung tâm Khuyến nông đăng bản tin nông nghiệp.

6. Công tác khác:

- Chủ trì, kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận, trạm trên trang Web, kết quả: Các phòng, bộ phận, các Trạm đều cập nhật đầy đủ thông tin trên web.

 (Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo biểu đính kèm).

II/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2014:

A/ Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tổng hợp kết quả điều tra định kỳ 7 ngày/lần, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa, ngô, cây ăn quả, cây lâm nghiệp theo quy định.

- Tổng hợp kết quả tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ, ban hành thông báo sâu bệnh vụ chiêm xuân.

- Tổng hợp số liệu bẫy đèn hàng ngày phục vụ công tác điều tra, dự tính dự báo sâu bệnh. Phối hợp chỉ đạo mô hình cánh đồng mẫu lớn tại huyện Tam Nông.

- Tổ chức 01 cụộc thanh tra việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện: Lâm Thao, Tân Sơn và Thị xã Phú Thọ. Kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV đã đến định kỳ theo quy định.

- Phối hợp các trạm BVTV huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại lúa, ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

B/ Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

1.  Công tác điều tra phát hiện, DTDB và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh:

- Chỉ đạo, phối hợp điều tra, tổng hợp số liệu, ra thông báo phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ chiêm xuân 2013 - 2014.

- Chỉ đạo tổng hợp kết quả điều tra sâu bệnh đầu vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo sản xuất tại các huyện.

2. Công tác Thanh tra:

- Tổ chức 01 cụộc thanh tra việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện: Lâm Thao, Tân Sơn và Thị xã Phú Thọ.

- Tổ chức tập huấn bổ sung năm 2014 cho các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV. Thẩm định đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV của các cửa hàng, đại lý (Nếu có hồ sơ). Thẩm định hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc theo quy định (Nếu có hồ sơ).

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV đã đến định kỳ theo quy định.

3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Phối hợp các trạm BVTV huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại lúa, ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các huyện điều tra sinh vật hại kho trên địa bàn tỉnh, giám định, ra thông báo theo quy định.

4. Công tác triển khai các đề tài, dự án, mô hình:

- Phối hợp chỉ đạo mô hình cánh đầu mẫu lớn tại huyện Tam Nông. Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo phòng trừ sâu đục quả bưởi tại Đoan Hùng.

- Dự án SRI: Tiếp tục triển khai các hoạt động theo kế hoạch.

5. Công tác tập huấn, tuyên truyền:

- Phối hợp Trung tâm Khuyến Nông xây dựng và phát sóng chuyên mục "Phòng trừ sâu bệnh hại lúa chiêm xuân" trên đài PTTH Phú Thọ.

- Tiếp tục tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân về công tác BVTV.

- Cập nhật đầy đủ các thông báo sâu bệnh kỳ, thông báo sâu bệnh tháng, các văn bản quy phạm pháp luật mới, lịch công tác tuần lên trang Website của Chi cục./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn