Thứ Ba, 30/11/2021
Ke hoach cong tac thang 4 nam 2014
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 04 năm 2014

 
I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:
1. Tập trung lực lượng, làm việc cả thứ 7, CN tổ chức điều tra, ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hiệu quả; Lưu ý các đối tượng: Rầy các loại, bệnh đạo ôn, khô vằn, bạc lá, sâu đục thân, bọ xít và châu chấu tre lưng vàng tại Đoan Hùng, Tam Nông, ...
2. Phối hợp các phòng ban cơ quan huyện, các xã, phường, thị trấn tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc lúa theo kỹ thuật SRI: Bón phân  đủ lượng, đúng thời gian; tập huấn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh, hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả trên cây rau, chè.
3. Tiếp tục theo dõi các mô hình SRI; Phối hợp, chỉ đạo mô hình Cánh đồng mẫu lớn (Tam Nông).
4. Phối hợp kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở kinh doanh thuốc BVTV đến định kỳ và tham gia thẩm định điều kiện buôn bán thuốc BVTV của cơ sở. 5. Hoạt động Dự án SRI: Phối hợp triển khai các hoạt động theo kế hoạch.
II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:
1. Phòng Hành chính - Tổng hợp:
- Duy trì công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác bảo vệ, vệ sinh cơ quan. Tổng hợp báo cáo chi tiêu quý I; Chuẩn bị quyết toán kinh phí năm 2013 với Sở Tài chính vào 11/4/2014.
- Chuẩn bị hồ sơ có liên quan đến BHXH để làm việc với đoàn thanh tra BHXH tỉnh ngày 08/4/2014.
- Phối hợp với thanh tra Chi cục phục vụ tốt các lớp tập huấn bổ sung năm 2014 cho các đại lý đang kinh doanh thuốc BVTV.
- Trình Sở Tài chính cấp kinh phí tiêu hủy thuốc tồn đọng; Đôn đốc nhà thầu sửa chữa các trạm năm 2014 đảm bảo tiến độ. Tham mưu công tác quản lý chi tiêu kinh phí có hiệu quả, tiết kiệm. 
2. Phòng Kỹ thuật:
- Phân công cán bộ phối hợp các Trạm tổ chức điều tra, tổng hợp số liệu, ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hiệu quả; Lưu ý các đối tượng: Rầy các loại, bệnh đạo ôn, khô vằn, bạc lá, sâu đục thân, bọ xít, .... Chủ trì giám sát tình hình châu chấu tre lưng vàng tại Đoan Hùng, Tam Nông, ... Tổng hợp kết quả bẫy đèn chuyển Mail cho các Trạm tham khảo.
- Chủ trì công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc lúa theo kỹ thuật SRI; Kỹ thuật điều tra phát hiện và phòng trừ các đối tượng sâu bệnh. Chủ trì biên soạn các tài liệu tập huấn, các hướng dẫn ngắn chuyển các Trạm để đọc trên Đài truyền thanh xã.
- Phối hợp, chỉ đạo theo dõi sâu đục quả bưởi Đoan Hùng. Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.
- Phối hợp Trung tâm Khuyến nông xây dựng chuyên mục phòng trừ sâu bệnh trên lúa chiêm xuân 2014; Phối hợp Đài PTTH tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả trên rau, chè.
3. Thanh tra Chi cục:
- Tổ chức 01 cụộc thanh tra việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện: Lâm Thao, Tân Sơn và Thị xã Phú Thọ.
- Chủ trì tổng hợp kết quả đánh giá phân loại cơ sở kinh doanh thuốc BVTV; lấy mẫu rau, chè, thuốc BVTV gửi đi phân tích.
- Tổ chức tập huấn bổ sung năm 2014 cho các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV tại Thanh Ba, Đoan Hùng, Yên Lập và đề xuất lớp tập huấn tại Chi cục.
- Thẩm định đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV, cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV của các cửa hàng, đại lý (nếu có hồ sơ).
- Cập nhật thông tin quản lý về thuốc BVTV trên trang Web để tiện tra cứu.
4. Trạm KDTV:
- Chủ trì triển khai điều tra sinh vật hại trên các cây trồng sau nhập khẩu; Thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội. Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo.
- Phối hợp với phòng Kỹ thuật trong cao điểm sâu bệnh khi được phân công.
III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:
Hướng dẫn kỹ thuật bón phân cho lúa theo quy trình SRI; Phương pháp điều tra phát hiện và kỹ thuật phòng trừ 1 số đối tượng sâu bệnh trên lúa; Sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả trên rau, quả, chè./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn