Thứ Sáu, 3/12/2021
Kế hoạch công tác tháng 6 N 2014
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 06, năm 2014

 I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra, giám sát chặt chẽ nguồn sâu bệnh trên lúa xuân, cây lâm nghiệp chuyển gây hại trên mạ và lúa mùa; Ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ hiệu quả; Lưu ý các đối tượng: Sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy, châu chấu tre lưng vàng. Hoàn thiện báo cáo sơ kết vụ xuân, báo cáo đánh giá thiệt hại sâu bệnh cuối vụ xuân.

2. Phối hợp với phòng Kỹ thuật chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, chỉ đạo mở rộng diện tích áp dụng SRI.

3. Trạm Đoan Hùng phối hợp phòng Kỹ thuật tiếp tục theo dõi sâu đục quả bưởi tại Đoan Hùng.

4. Tăng cường kiểm tra sử dụng thuốc BVTV, kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả trên các loại cây trồng, đặc biệt chú ý trên rau, quả, chè.

5. Hoạt động Dự án, KHCN: Dự án SRI: Phối hợp với phòng Kỹ thuật triển khai các hoạt động đã được phê duyệt.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh, quản lý tài sản cơ quan mùa mưa bão.

- Rà soát nâng lương 6 tháng đầu năm 2014; tiếp nhận, nghiên cứu, đề xuất sắp xếp bố trí phân công cán bộ hợp lý để nâng cao hiệu quả công việc.

- Phối hợp với Công đoàn chuẩn bị các điều kiện tổ chức thăm quan, nghỉ mát cho toàn thể cán bộ Chi cục (ngày 16, 17 và 18/6/2014).

2. Phòng Kỹ thuật:

- Tổng hợp kết quả điều tra sâu bệnh định kỳ 7 ngày/lần, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa, ngô, cây ăn quả, cây lâm nghiệp gửi Trung tâm phía Bắc, Cục BVTV theo quy định. Tổng hợp số liệu bẫy đèn hàng ngày gửi Trung tâm BVTV phía Bắc và các Trạm BVTV tham khảo.

- Tiếp tục phối hợp theo dõi, phát hiện và chỉ đạo phòng trừ các ổ châu chấu tre lưng vàng tại Đoan Hùng, Tam Nông, Yên Lập, ..; theo dõi sâu đục quả bưởi Đoan Hùng.

 - Tổng hợp báo cáo đánh giá tỷ lệ thiệt hại do sâu bệnh trên các trà, giống.

- Chủ trì, phối hợp các trạm hướng dẫn kỹ thuật, chỉ đạo mở rộng diện tích áp dụng SRI (phòng Kỹ thuật xây dựng kế hoạch giao các trạm).

- Duy trì 03 điểm điều tra dự tính dự báo, giám sát chặt chẽ nguồn sâu bệnh trên lúa xuân chuyển gây hại trên mạ và lúa mùa tại Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh.

- Duy trì 03 điểm điều tra dự tính dự báo sâu bệnh trên lúa tại Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh.

- Dự án SRI: Tổ chức tổng kết lớp TOT tại Chi cục và lớp FFS tại Tân Sơn; Tổng hợp số liệu chuẩn bị báo cáo tổ chức 01 hội nghị đầu bờ mô hình trình diễn. Triển khai các mô hình vụ mùa theo kế hoạch.

- Hoàn thành việc đề xuất xây dựng bộ thuốc BVTV và hướng dẫn sử dụng tại tỉnh Phú Thọ cho các loại cây trồng: Lúa, ngô, rau, chè, bưởi, ... báo cáo lãnh đạo tổ chức Hội thảo kỹ thuật với các Doanh nghiệp cung ứng và cán bộ lãnh đạo, kỹ thuật địa phương.

- Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Tiếp tục kiểm tra, đánh giá phân loại theo định kỳ 06 cơ sở (loại B) chưa thực hiện trong tháng 5. Kiểm tra, đánh giá phân loại theo định kỳ tháng 6 tổng 17/19 cơ sở (loại B) buôn bán thuốc BVTV, cụ thể: TP Việt Trì 04 cơ sở, Cẩm Khê 02 cơ sở, Lâm Thao 02 cơ sở , Hạ Hoà 04 cơ sở, Thanh Thuỷ 01 cơ sở, Yên Lập 02 cơ sở, Đoan Hùng 06 cơ sở, Thanh Ba 01 cơ sở, Tam Nông 01 cơ sở, TX Phú Thọ 01/03 cơ sở (Đã thu hồi 02 giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán).

- Thẩm định đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV của các cửa hàng, đại lý trên địa bàn huyện Hạ Hoà, Yên Lập, Thanh Sơn, Đoan Hùng (Nếu có hồ sơ).

- Thẩm định hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc theo quy định (Nếu có hồ sơ).

- Phối hợp với các trạm BVTV huyện, thành, thị thống kê lượng thuốc kinh doanh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2014.

- Đôn đốc các trạm BVTV huyện, thành, thị tăng cường kiểm tra sử dụng thuốc BVTV.

4. Trạm KDTV:

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về KDTV đối với các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh, phát hiện và xử lý vi phạm.

- Phối hợp các trạm BVTV huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại lúa, ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các huyện điều tra sinh vật hại kho trên địa bàn tỉnh, giám định, ra thông báo theo quy định.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

Hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy lúa theo SRI, sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc BVTV trên chè./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn