Thứ Ba, 30/11/2021
Bao cao ket qua cong tac thang 6 N2014
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 06/2014, kế hoạch công tác tháng 07/2014

  I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 06/2014:

A/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận của Giám đốc Sở tại kỳ họp giao ban tháng 06/2014:

- Tăng cường kiểm tra sản xuất, điều tra, tổng hợp số liệu kết quả điều tra của các huyện, tham mưu cho lãnh đạo ban hành 4 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày gửi Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc đúng quy định; 01 thông báo sâu bệnh tháng 5, dự báo sâu bệnh tháng 6/2014 và hướng dẫn biện pháp phòng trừ; 01 thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 21/5, dự báo sâu bệnh cuối vụ và biện pháp phòng trừ.

- Tổng hợp báo cáo đánh giá tỷ lệ thiệt hại trên các trà, kết quả tỷ lệ thiệt hại chung cả vụ là 0,17% thấp hơn vụ chiêm xuân năm 2013 (Vụ chiêm xuân 2013 thiệt hại cả vụ là 0,25%).

- Thực hiện thanh tra sử dụng thuốc BVTV của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Đoan Hùng, Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ. Kết quả đã kiểm tra 03 công ty, xí nghiệp, không phát hiện vi phạm.

- Kiểm tra, đánh giá phân loại định kỳ 25 cơ sở (Loại B kỳ trước) kinh doanh thuốc BVTV, kết quả: Loại A: 18/25, loại B: 05/25 (Trong đó có 18 cơ sở loại B lên loại A); Cơ sở đang tạm ngừng kinh doanh không xếp loại 02/25 cơ sở. 

- Điều tra 4 kỳ sâu bệnh trên lúa sau nhập khẩu giai đoạn chín - thu hoạch; 2 kỳ sâu bệnh trên ngô sau nhập khẩu giai đoạn chín - thu hoạch tại huyện Tân Sơn, Đoan Hùng, Lâm Thao, T.X Phú Thọ và kiểm tra sinh vật hại kho đối với 443,88 tấn nông sản trong kho của 14/25 cá nhân, đơn vị. Qua điều tra, kiểm tra phát hiện sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

* Đánh giá chung: Chi cục BVTV đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 06/2014 được Giám đốc Sở giao tại Hội nghị giao ban tháng 06/2014 (Báo cáo số 167/BC-SNN ngày 04/6/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ).

B/ Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

1. Công tác điều tra, DTDB và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh:

- Tổng hợp số liệu kết quả điều tra của các huyện, tham mưu cho lãnh đạo ban hành 4 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày gửi Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc đúng quy định; 01 thông báo sâu bệnh tháng 5, dự báo sâu bệnh tháng 6/2014 và hướng dẫn biện pháp phòng trừ; 01 thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 21/5, dự báo sâu bệnh cuối vụ và biện pháp phòng trừ.

- Tổng hợp báo cáo đánh giá tỷ lệ thiệt hại trên các trà, kết quả tỷ lệ thiệt hại chung cả vụ là 0,17% (Trong đó trà xuân sớm 0,12%, trà xuân trung 0,25%, trà xuân muộn 0,16%) thấp hơn vụ chiêm xuân năm 2013 (Vụ chiêm xuân 2013 thiệt hại cả vụ là 0,25%, trong đó trà xuân sớm là 0,25%, trà xuân trung 0,3%, trà xuân muộn 0,24%).

- Tham mưu cho lãnh đạo xây dựng bộ thuốc BVTV và hướng dẫn sử dụng tại tỉnh Phú Thọ cho các loại cây trồng: Lúa, ngô, rau, chè, bưởi, ... để tổ chức Hội thảo kỹ thuật với các Doanh nghiệp cung ứng và cán bộ lãnh đạo, kỹ thuật địa phương.

- Phối hợp với Trạm BVTV huyện Yên Lập kiểm tra châu chấu gây hại trên đồi rừng và trên lúa, ngô. Kết quả: Đã phát hiện 03 xã có xuất hiện châu chấu, tổng diện tích là 39,03 ha (Trong đó trên lúa, ngô là 12 ha, trên đồi rừng, bờ cỏ là 27,03 ha), đã chỉ đạo phòng trừ 39,03 ha, hiệu quả phòng trừ đạt 90%.

- Duy trì hoạt động của 04 bẫy đèn tại huyện Phù Ninh, Đoan Hùng, Thanh Sơn và Thanh Thuỷ, tổng hợp số liệu hàng ngày phục vụ công tác điều tra DTDB sâu bệnh.

2. Chỉ đạo, theo dõi các mô hình, dự án:

Dự án SRI: Tổ chức hội nghị đầu bờ và tổng kết mô hình của 03 lớp FFS tại Lâm Thao, Thanh Ba, Tân Sơn và 01 lớp TOT tại Việt Trì. Xây dựng và tham mưu cho lãnh đạo giao chỉ tiêu kế hoạch SRI vụ mùa cho các huyện là 12.000 ha. Biên soạn tài liệu hướng dẫn kỹ thuật SRI, phô to và cấp 5.600 bản cho các Trạm phát cho nông dân.

3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Chủ trì, phối hợp các Trạm BVTV huyện điều tra 4 kỳ sâu bệnh trên lúa sau nhập khẩu giai đoạn chín - thu hoạch; 2 kỳ sâu bệnh trên ngô sau nhập khẩu giai đoạn chín - thu hoạch tại huyện Tân Sơn, Đoan Hùng, Lâm Thao, T.X Phú Thọ. Qua kiểm tra phát hiện sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Phối hợp các Trạm BVTV huyện, thành, thị kiểm tra sinh vật hại kho đối với 443,88 tấn nông sản trong kho (220,37 tấn lúa giống, 6,46 tấn ngô giống, 217,05 tấn TĂGS) của 25 cá nhân, đơn vị trên địa bàn huyện Cẩm Khê (4), Đoan Hùng (3), Phù Ninh (3), Lâm Thao (2), Thanh Thủy (2), Tam Nông (1), Thị xã Phú Thọ (4), Thanh Sơn (2), Tân Sơn (2), Thành phố Việt Trì (2). Trong đó thanh kiểm tra thủ tục KDTV 157,99 tấn lúa giống, ngô giống sau nhập khẩu của 14/25 cá nhân, đơn vị. Tại thời điểm kiểm tra, hàng đủ thủ tục KDTV, chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Làm thủ tục, cấp 01 giấy chứng nhận KDTV nhập khẩu quá cảnh và vận chuyển nội địa theo yêu cầu cho 45 tấn cỏ giống VA06 của Công ty Cổ phần tư vấn và Phát triển Nông lâm nghiệp Phú Hộ. Thu phí 472.000 đồng nộp kho bạc theo quy định.

- Tổng hợp báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 6, quý II gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội; Báo cáo công tác KDTV quý II gửi Chi cục KDTV vùng V theo quy định.

4. Công tác Thanh tra Chi cục:

- Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh ra công văn chỉ đạo quản lý thuốc BVTV nhập lậu trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia đoàn thanh tra theo Quyết định số 165/QĐ-SNN ngày 08/4/2014 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ về việc thành lập đoàn thanh tra hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Kết quả kiểm tra 34 tổ chức, cá nhân, trong đó vi phạm 03 trường hợp, xử phạt 3.250.000 đồng: Trong đó 01 trường hợp buôn bán thuốc BVTV (Cửa hàng, kho chứa thuốc BVTV không đúng quy định) xử phạt 1.500.000 đồng (Huyện Thanh Ba); 01 trường hợp buôn bán thuốc BVTV (Không có chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV), xử phạt 1.500.000 đồng (Huyện Hạ Hòa); 01 trường hợp buôn bán phân bón không có dấu hợp quy trên bao bì, xử phạt 250.000 đồng (Huyện Thanh Sơn).

- Thực hiện thanh tra nhân nuôi, vận chuyển, buôn bán, lưu giữ, phóng thích sâu hại lạ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, kết quả thanh tra: 04 hộ, vi phạm 04 hộ, đã xử phạt 03 hộ với số tiền 9.000.000 đồng, trong đó: Xử lý 01 hộ nhân nuôi sâu tại TX Phú Thọ, xử phạt 3.000.000 đồng, tiêu hủy 21,1 kg sâu Superworm; 03 hộ nhân nuôi, lưu giữ tại TP Việt Trì, xử phạt 02 trường hợp 6.000.000 đồng, tiêu hủy 3,5 kg sâu Superworm; còn 01 hộ vi phạm đã gửi giấy mời lần thứ ba nhưng chưa chấp hành để giải quyết vụ việc đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho UBND Thành phố Việt Trì tiếp tục giải quyết.

- Thực hiện thanh tra sử dụng thuốc BVTV của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Đoan Hùng, Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ. Kết quả đã kiểm tra 03 công ty, xí nghiệp: Công ty chè Phú Đa huyện Thanh Sơn, Xí nghiệp chè Đoan Hùng thuộc Công ty TNHH một thành viên chè Phú bền, Công ty chè Yên Sơn, các Công ty thực hiện tốt việc sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng, tổ chức thu gom vỏ bao bì thuốc và thuốc hết hạn để tiêu huỷ theo quy định, chưa phát hiện vi phạm. Đoàn thanh tra lấy 07 mẫu chè búp tươi (Công ty chè Phú Đa 03 mẫu, Xí nghiệp chè Đoan Hùng 02 mẫu, Công ty chè Yên Sơn 02 mẫu) gửi Trung tâm kiểm định chất lượng Nông lâm thủy sản vùng I kiểm tra dư lượng thuốc BVTV (Đang chờ kết quả).

- Thực hiện thanh tra kinh doanh thuốc BVTV đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Lâm Thao, Tân Sơn và Thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ. Kết quả kiểm định chất lượng 05 mẫu thuốc BVTV, trong đó 04/05 mẫu đạt tiêu chuẩn, 01/05 mẫu thuốc trừ sâu không phù hợp với tiêu chuẩn công bố (Daiethylfos 60.0EC loại 100 ml/chai, ngày sản xuất 25/10/2013) của đại lý Bùi Thị Nữ huyện Lâm Thao, xử phạt tiền 12.000.000 đồng, trong đó: Đại lý Bùi Thị Nữ 4.000.000 đồng; Công ty TNHH Thương mại Quốc tế mùa vàng 8.000.000 đồng, thu hồi 10,7 lít thuốc BVTV không phù hợp với tiêu chuẩn công bố trả lại cho Công ty TNHH Thương mại Quốc tế mùa vàng để tái chế, buộc đại lý Bùi Thị Nữ nộp trả Chi cục số tiền 1.220.000 đồng chi phí phân tích mẫu thuốc BVTV vi phạm theo quy định.

- Hoàn thiện kết luận thanh tra theo Quyết định thanh tra số 22/QĐ-BVTV- T.Tra của Chi cục trưởng về thanh tra kinh doanh thuốc BVTV đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Lâm Thao, Tân Sơn và Thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ gửi thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ và các đối tượng thanh tra theo quy định.

- Thẩm định, cấp 10 giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV (Huyện Hạ Hoà 09 cơ sở, Thành phố Việt Trì 01 cơ sở), cấp mới 01 chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV (Huyện Thanh Thuỷ).

- Giám sát 04 cuộc hội thảo sử dụng thuốc BVTV cho nông dân của Công ty Cổ phần BVTV Sài Gòn tại huyện Yên Lập, Công ty thực hiện đầy đủ các nội dung trong kế hoạch và chấp hành đầy đủ các quy định của Pháp luật trong tổ chức hội thảo thuốc bảo vệ thực vật.

- Thanh tra Chi cục chủ trì, phối hợp với Trạm bảo vệ thực vật huyện Yên Lập tổ chức 04 cuộc tập huấn cho 227 nông dân về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả theo quy định của pháp luật, cụ thể: Xã Hưng Long 52 nông dân, xã Minh Hòa 47 nông dân, xã Xuân Viên 60 nông dân, xã Ngọc Lập 68 nông dân.

- Kiểm tra, đánh giá phân loại định kỳ 25 cơ sở (Loại B kỳ trước) kinh doanh thuốc BVTV, kết quả: Loại A: 18/25, loại B: 05/25 (Trong đó loại B lên loại A 18 cơ sở), cơ sở đang tạm ngừng kinh doanh không xếp loại 02/25 cơ sở. 

- Kiểm tra sử dụng thuốc BVTV: Có 13/13 trạm kiểm tra 216 hộ, vi phạm 51 hộ (Sai nồng độ, liều lượng) chiếm 23,6%. Trong đó: Đoan Hùng 20 hộ, vi phạm 02 hộ; Yên Lập 20 hộ, vi phạm 05 hộ; Phù Ninh 27 hộ, vi phạm 7 hộ; Cẩm Khê 13 hộ, vi phạm 05 hộ; Hạ Hòa 100 hộ, vi phạm 26 hộ; Tam Nông 10 hộ, vi phạm 04 hộ; TX Phú Thọ 06 hộ, vi phạm 02 hộ; Việt Trì 10 hộ, Đoan Hùng 10 hộ, không vi phạm. Các trường hợp vi phạm trên đều xử lý nhắc nhở.

5. Tuyên truyền, tập huấn:

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật về bảo vệ thực vật  được 14 buổi cho 765 lượt người tham gia.

- Viết và gửi đăng 03 bài, 2 ảnh (Dự báo sâu bệnh cuối vụ; Xử lý gốc rạ bằng chế phẩm AT hạn chế bệnh sinh lý cho lúa mùa; Sâu đục quả bưởi và biện pháp phòng trừ) gửi Báo Phú Thọ và Trung tâm Khuyến nông đăng bản tin nông nghiệp; 01 bài tuyên truyền về Superworm đăng trên trang web của Chi cục

6. Công tác khác:

Chỉ đạo cập nhật các thông tin trên trang Web Chi cục; Tham gia góp ý dự thảo Thông tư về quản lý thuốc BVTV gửi Cục Bảo vệ thực vật.

(Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo biểu đính kèm).

II/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07/2014:

A/ Nhiệm vụ trọng tâm:

- Chỉ đạo, tổ chức tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ trên lúa. Tổng hợp kết quả điều tra định kỳ 7 ngày/lần, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa, chè, cây ăn quả, cây lâm nghiệp theo quy định. Tổng hợp số liệu bẫy đèn hàng ngày gửi Trung tâm BVTV phía Bắc và các Trạm BVTV tham khảo.

- Kiểm tra, đánh giá phân loại theo định kỳ tháng 7, tổng 27 cơ sở (Loại B) buôn bán thuốc BVTV, cụ thể: TP Việt Trì 02 cơ sở; Huyện Hạ Hòa 01 cơ sở; Thanh Sơn 10 cơ sở; Yên Lập 01 cơ sở; Đoan Hùng 13 cơ sở; Thống kê lượng thuốc kinh doanh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2014; Kiểm tra, quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV nhập lậu.

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về KDTV đối với các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh, phát hiện và xử lý vi phạm; Điều tra sinh vật hại lúa, ngô sau nhập khẩu và điều tra sinh vật hại kho trên địa bàn tỉnh.

B/ Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

1.  Công tác điều tra phát hiện, DTDB và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh:

- Chỉ đạo, phối hợp điều tra, tổng hợp số liệu, ra thông báo phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ mùa năm 2014 theo quy định.

- Chỉ đạo tổng hợp kết quả điều tra sâu bệnh và tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo sản xuất đầu vụ tại các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác Thanh tra:

- Kiểm tra, đánh giá phân loại theo định kỳ tháng 7, tổng 27 cơ sở (Loại B) buôn bán thuốc BVTV, cụ thể: TP Việt Trì 02 cở sở; Hạ Hòa 01 cơ sở; Thanh Sơn 10 cơ sở; Yên lập 01 cơ sở; Đoan Hùng 13 cơ sở.

- Thẩm định đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV của các cửa hàng, đại lý trên địa bàn toàn tỉnh (Nếu có hồ sơ). Thẩm định hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc theo quy định (Nếu có hồ sơ).

- Báo cáo thống kê lượng thuốc kinh doanh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2014.

- Ra kết luận thanh tra sử dụng thuốc BVTV của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Đoan Hùng, Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ.

- Hoàn thiện báo cáo thanh tra nhân nuôi, vận chuyển, buôn bán, lưu giữ, phóng thích sâu hại lạ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Phối hợp với Trạm bảo vệ thực vật huyện, thành, thị tập huấn cho nông dân về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả theo quy định của pháp luật.

- Đôn đốc các trạm BVTV huyện, thành, thị tăng cường kiểm tra sử dụng thuốc BVTV.

3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về KDTV đối với các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh, phát hiện và xử lý vi phạm.

- Phối hợp các Trạm BVTV huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại lúa, ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các huyện điều tra sinh vật hại kho trên địa bàn tỉnh, giám định, ra thông báo theo quy định.

- Tiếp tục thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm về nhân nuôi, lưu giữ, phóng thích sâu hại lạ trên địa bàn tỉnh.

4. Công tác triển khai các đề tài, dự án, mô hình:

Dự án SRI: Triển khai các mô hình điểm vụ mùa tại các huyện Lâm Thao, Cẩm Khê, Hạ Hoà, Yên Lập, Việt Trì, Tam Nông, Thanh Thuỷ, Tân Sơn, Thanh Sơn.

5. Công tác tập huấn, tuyên truyền:

- Tiếp tục tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân về công tác phòng trừ sâu bệnh đầu vụ. Hướng dẫn sử dụng bộ thuốc BVTV an toàn hiệu quả cho các loại cây trồng: Lúa, ngô, rau, chè, bưởi, tại tỉnh Phú Thọ.

- Cập nhật đầy đủ các thông báo sâu bệnh kỳ, thông báo sâu bệnh tháng, các văn bản quy phạm pháp luật mới, lịch công tác tuần lên trang Website của Chi cục./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn