Thứ Ba, 30/11/2021
Kế hoạch công tác tháng 7 năm 2014
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 07, năm 2014

 I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ, giám sát chặt chẽ nguồn sâu bệnh chuyển gây hại trên lúa mùa; Ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ hiệu quả; Lưu ý các đối tượng: Sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy, châu chấu tre lưng vàng. Hoàn thiện báo cáo sơ kết vụ xuân, báo cáo đánh giá thiệt hại sâu bệnh cuối vụ xuân.

2. Phối hợp với phòng Kỹ thuật tăng cường tập huấn, hướng dẫn, chỉ đạo mở rộng diện tích áp dụng SRI theo KH đã giao, đẩy mạnh thâm canh lúa theo kỹ thuật SRI, đảm bảo bón thúc phân sớm, bón đủ lượng kết hợp sục bùn, làm cỏ (Sau cấy 7-10 ngày) giúp cho cây lúa đẻ sớm, đẻ tập trung, đạt tỷ lệ dảnh cho bông cao; Tổng hợp kết quả, báo cáo hàng tuần về Chi cục.

3. Trạm BVTV huyện Đoan Hùng tiếp tục phối hợp phòng Kỹ thuật theo dõi sâu đục quả bưởi tại Đoan Hùng.

4. Tăng cường kiểm tra sử dụng thuốc BVTV, kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả trên các loại cây trồng, đặc biệt chú ý trên rau, quả, chè.

5. Dự án SRI: Phối hợp với phòng Kỹ thuật triển khai các hoạt động, mô hình đã được phê duyệt.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp:

- Duy trì công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh, quản lý tài sản cơ quan mùa mưa bão.

- Tiếp tục rà soát nghiên cứu, đề xuất, sắp xếp bố trí phân công cán bộ hợp lý để nâng cao hiệu quả công việc.

- Thực hiện kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức theo lịch phân công công tác của các bộ phận Văn phòng và các Trạm trực thuộc.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Phối hợp các trạm thực hiện tổng điều tra sâu bệnh trên lúa, ra thông báo, hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh vụ mùa; Tổng hợp kết quả điều tra định kỳ 7 ngày/lần, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa, chè, cây ăn quả, cây lâm nghiệp theo quy định. Tổng hợp số liệu bẫy đèn hàng ngày gửi Trung tâm BVTV phía Bắc và các Trạm BVTV tham khảo. Duy trì 03 điểm điều tra dự tính dự báo sâu bệnh trên lúa tại Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh.

- Tổng hợp hồ sơ điểm điều tra dự tính dự báo sâu bệnh trên cây trồng vụ mùa. Phối hợp với các Trạm BVTV tổ chức tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ, tham mưu ra văn bản chỉ đạo.

- Dự án SRI: Hoàn thiện các thủ tục thanh toán vụ xuân; Triển khai các mô hình SRI vụ mùa tại các huyện Lâm Thao, Cẩm Khê, Hạ Hoà, Yên Lập, Việt Trì, Tam Nông, Thanh Thuỷ, Tân Sơn, Thanh Sơn.

- Tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SRI hàng tuần của 13 huyện, thành, thị; tiến độ thực hiện mô hình SRI.

- Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Kiểm tra, đánh giá phân loại theo định kỳ tháng 7, tổng 27 cơ sở (Loại B) buôn bán thuốc BVTV, cụ thể: TP Việt Trì 02 cở sở; Hạ Hòa 01 cơ sở; Thanh Sơn 10 cơ sở; Yên lập 01 cơ sở; Đoan Hùng 13 cơ sở.

- Thẩm định đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV của các cửa hàng, đại lý trên địa bàn toàn tỉnh (Nếu có hồ sơ). Thẩm định hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc theo quy định (Nếu có hồ sơ).

- Ra kết luận thanh tra sử dụng thuốc BVTV của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Đoan Hùng, Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ.

- Tiếp tục phối hợp với UBND Thành phố Việt Trì, UBND Phường Tiên Cát xử lý giải quyết vụ việc bà Phùng Thị Phượng có hành vi nhân nuôi, lữu giữ dịch hại nguy hiểm đối với tài nguyên thực vật.

- Phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật huyện, thành, thị tập huấn cho nông dân về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả.

- Cử 02 cán bộ tham gia Đoàn thanh tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ để thực hiện việc thanh tra diện rộng quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

4. Trạm KDTV:

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về KDTV đối với các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh, phát hiện và xử lý vi phạm.

- Phối hợp các Trạm BVTV huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại lúa, ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các huyện điều tra sinh vật hại kho trên địa bàn tỉnh, giám định, ra thông báo theo quy định.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc lúa theo kỹ thuật SRI; Hướng dẫn phòng trừ các đối tượng sâu bệnh trên chè, rau đảm bảo VSATTP./

.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn