Thứ Ba, 30/11/2021
Kế hoạch công tác tháng 9 N2014
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 9, năm 2014

 I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra, DTDB và ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh cuối vụ; Lưu ý các đối tượng rầy, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá và sâu đục thân, bọ xít trên diện tích trỗ muộn.

Điều tra đánh giá, tổng hợp báo cáo thiệt hại sâu bệnh cuối vụ trên các giống, các trà để rút kinh nghiệm chỉ đạo các vụ sau.

2. Phối hợp chỉ đạo, tập huấn, hướng dẫn các xã triển khai gieo trồng cây vụ đông. Chỉ đạo chăm sóc và theo dõi phòng trừ sâu bệnh các mô hình SRI vụ mùa tại các huyện Lâm Thao, Cẩm Khê, Hạ Hoà, Yên Lập, Việt Trì, Tam Nông, Thanh Thuỷ, Tân Sơn, Thanh Sơn.

3. Đôn đốc các cơ sở buôn bán thuốc BVTV làm cam kết môi trường, hoàn thiện hồ sơ, điều kiện để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV.

4. Phối hợp kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở buôn bán thuốc BVTV  định kỳ. Tăng cường kiểm tra sử dụng thuốc BVTV.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh, quản lý tài sản cơ quan.

- Hoàn thiện hồ sơ về đề bạt, điều động luân chuyển và bổ nhiệm lại các chức danh theo quy định khi có kết luận của Giám đốc Sở.  

- Phối hợp bảo vệ kế hoạch ngân sách năm 2015, dự toán chi ngân sách cho công tác thanh tra, xử lý vi phạm hành chính năm 2015 với Sở Tài chính.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Tổng hợp kết quả điều tra định kỳ 7 ngày/lần, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa, chè, cây ăn quả, cây lâm nghiệp theo quy định. Tổng hợp số liệu bẫy đèn hàng ngày gửi Trung tâm BVTV phía Bắc và các Trạm BVTV tham khảo.

- Duy trì 03 điểm điều tra dự tính dự báo sâu bệnh trên lúa tại Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh.

- Phối hợp các trạm điều tra đánh giá tỷ lệ thiệt hại trên các trà, giống; Tổng hợp số liệu báo cáo đánh giá để rút kinh nghiệm chỉ đạo các vụ sau.

- Dự án SRI: Đánh giá kết quả các mô hình trình diễn ở các huyện, lựa chọn địa điểm tổ chức 02 hội nghị đầu bờ (01 hội nghị cấp huyện; 01 hội nghị cấp tỉnh).

- Tiến hành kiểm tra, đôn đốc công tác khảo nghiệm và kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Tổ chức thanh tra công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh gây hại tài nguyên thực vật đối với chính quyền cấp xã trong cao điểm sâu bệnh trên địa bàn huyện Cẩm Khê, Yên Lập từ 06/9 đến 25/9/2014.

- Kiểm tra, đánh giá phân loại theo định kỳ tháng 9, tổng 57 cơ sở (Loại B kỳ trước) buôn bán thuốc BVTV, cụ thể: Cẩm Khê 01 cơ sở, Thanh Thủy 03 cơ sở; Yên Lập 05 cơ sở; Hạ Hòa 07 cơ sở; Thanh Ba 03 cơ sở; Đoan Hùng 19 cơ sở; Phù Ninh 04 cở sở; Lâm Thao 14 cơ sở; Thanh Sơn 01 cơ sở; Đánh giá phân loại lần đầu đối với các cơ sở đang kinh doanh nhưng chưa được kiểm tra đánh giá.

- Thẩm định đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV, hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc theo quy định và giám sát các cuộc hội thảo thuốc BVTV (Nếu có hồ sơ).

4. Trạm KDTV:

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về KDTV đối với các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh, phát hiện và xử lý vi phạm.

- Phối hợp các trạm BVTV huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại lúa, ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các huyện điều tra sinh vật hại kho trên địa bàn tỉnh, giám định, ra thông báo theo quy định.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng 1 số loại thuốc BVTV đặc hiệu trên rau và cây trồng vụ đông; Kết quả công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh vụ mùa; Kết quả công tác thanh tra, xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực BV và KDTV./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn