Thứ Ba, 30/11/2021
Bao cao ket qua cong tac thang 9 N 2014
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 9/2014, kế hoạch công tác tháng 10/2014

 

 I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 9/2014:

A/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận của Giám đốc Sở tại kỳ họp giao ban tháng 9/2014:

- Tổng hợp tiến độ hàng tuần kết quả phòng trừ sâu bệnh cao điểm sâu bệnh, ban hành 01 báo cáo nhanh; 01 báo cáo tiến độ phòng trừ sâu bệnh trong cao điểm; 01 thông  báo sâu bệnh hại lúa kỳ ngày 05/9. Dự báo sâu bệnh cuối vụ và biện pháp phòng trừ gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành, thị; Ban hành 04 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày gửi Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc đúng quy định; 01 thông báo sâu bệnh tháng 8, dự báo sâu bệnh tháng 9/2014 và hướng dẫn biện pháp phòng trừ.

- Ra công văn gửi UBND các huyện, thành, thị về tích cực chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh cuối vụ trên lúa vụ mùa 2014. Tham gia cùng Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đi kiểm tra thực địa tình hình sâu bệnh và công tác chỉ đạo phòng trừ trong cao điểm tại huyện Phù Ninh và TP Việt Trì. Chi cục đi kiểm tra tình hình sâu bệnh và kết quả chỉ đạo phòng trừ tại huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Tam Nông, Cẩm Khê, Đoan Hùng, Yên Lập. Kết quả đảm bảo an toàn sâu bệnh cho sản xuất.

- Tiếp tục xử phạt các tổ chức, cá nhân theo quyết định số 60/QĐ-BVTV ngày 28/7/2014 của Chi cục trưởng Chi cục BVTV về việc thanh tra buôn bán thuốc BVTV đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đã xử phạt 22 tổ chức, cá nhân vi phạm với tổng số tiền phạt 218.000.000 đồng nộp Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ.

 - Phối hợp với Trạm BVTV các huyện, thành, thị kiểm tra, đánh giá phân loại định kỳ (Từ ngày 16/8 đến ngày 15/9). Kết quả kiểm tra, phân loại 19 cơ sở, cụ thể: Loại A 04 cơ sở, loại B 11 cơ sở, 02 cơ sở đang tạm ngừng kinh doanh không xếp loại, 02 cơ sở  bỏ kinh doanh đã trả lại chứng chỉ.

- Thẩm định cấp mới 08 chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV. Kiểm tra sử dụng thuốc BVTV được 196 hộ, vi phạm 36 hộ (Sai nồng độ, liều lượng; Thiếu bảo hộ lao động).

- Điều tra 4 kỳ sâu bệnh trên lúa, 4 kỳ sâu bệnh trên ngô sau nhập khẩu. Qua kiểm tra phát hiện sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Kiểm tra sinh vật hại kho đối với 56 tấn nông sản trong kho (25 tấn Malt, 30 tấn gạo các loại; 1,0 tấn ngô giống). Tại thời điểm kiểm tra, hàng đủ thủ tục KDTV, chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

* Đánh giá chung: Chi cục BVTV đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 9/2014 được Giám đốc Sở giao tại Hội nghị giao ban tháng 9/2014 (Báo cáo số 300/BC-SNN ngày 06/9/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ).

B/ Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

1. Công tác điều tra, DTDB và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh:

- Tham gia cùng Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đi kiểm tra thực địa tình hình sâu bệnh và công tác chỉ đạo phòng trừ trong cao điểm tại huyện Phù Ninh và TP Việt Trì. Chi cục đi kiểm tra tình hình sâu bệnh và kết quả chỉ đạo phòng trừ tại huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Tam Nông, Cẩm Khê, Đoan Hùng, Yên Lập.

- Tổng hợp tiến độ hàng tuần kết quả phòng trừ sâu bệnh, cao điểm sâu bệnh ban hành 01 báo cáo nhanh; 01 báo cáo tiến độ phòng trừ sâu bệnh trong cao điểm; 01 thông  báo sâu bệnh hại lúa kỳ ngày 05/9. Dự báo sâu bệnh cuối vụ và biện pháp phòng trừ gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành, thị. Tổng hợp số liệu kết quả điều tra của các huyện ban hành 04 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày gửi Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc đúng quy định; 01 thông báo sâu bệnh tháng 8, dự báo sâu bệnh tháng 9/2014 và hướng dẫn biện pháp phòng trừ.

- Tiếp tục duy trì hoạt động của 04 bẫy đèn tại huyện Phù Ninh, Đoan Hùng, Thanh Sơn và Thanh Thuỷ, tổng hợp số liệu hàng ngày gửi Trung tâm BVTV phía Bắc và các Trạm BVTV. Thực hiện 04 kỳ điều tra DTDB sâu bệnh trên lúa tại 03 điểm điều tra (Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh).

- Ra công văn gửi UBND các huyện, thành, thị về tích cực chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh cuối vụ trên lúa vụ mùa 2014. Tổng hợp ban hành văn bản hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đặc hiệu trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác Thanh tra Chi cục:

- Tiếp tục xử phạt các tổ chức, cá nhân theo quyết định số 60/QĐ-BVTV ngày 28/7/2014 của Chi cục trưởng Chi cục BVTV về việc thanh tra buôn bán thuốc BVTV đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đã xử phạt 22 tổ chức, cá nhân vi phạm liên quan đến sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật vi phạm quy định về nhãn thuốc bảo vệ thực vật và phân bón vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo tính chất hàng hóa. Tổng số tiền phạt 218.000.000 đồng nộp Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ.

- Thẩm định cấp mới 08 chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV: Huyện Thanh Sơn 05 cửa hàng, Huyện Lâm Thao 03 cửa hàng; Cấp  03 Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV Thanh Sơn 01; Thanh thủy 01; Đoan Hùng 01.

- Phối hợp với Trạm BVTV các huyện, thành, thị kiểm tra, đánh giá phân loại định kỳ (Từ ngày 16/8 đến ngày 15/9). Kết quả kiểm tra, phân loại 19 cơ sở, Cụ thể: Loại A 04/19 chiếm 21,1%; loại B 11/19 chiếm 57,8%, cơ sở đang tạm ngừng kinh doanh không xếp loại 02/19 chiếm 10,1%, cơ sở bỏ kinh doanh 02 chiếm 10,1% (đã trả lại chứng chỉ). Trong đó: Huyện Hạ Hòa 01 cơ sở xếp loại A, 02 cơ sở xếp loại B, 02 cơ sở ngừng kinh doanh không xếp loại; Huyện Phù Ninh 03 cơ sở xếp loại B, 01 cơ sở bỏ kinh doanh (đã trả lại chứng chỉ hành nghề cho Chi cục) Phú Thọ 01 cơ sở xếp loại A, 01 cơ sở xếp loại B; Lâm Thao 01 cơ sở xếp loại A, 05 cơ sở xếp loại B; Thanh Sơn 01 cơ sở xếp loại A, 01 cơ sở bỏ kinh doanh (đã trả lại chứng chỉ hành nghề cho Chi cục). Tiếp tục đánh giá phân loại định kỳ cơ sở  (Loại B) kinh doanh thuốc BVTV từ ngày 18/9 đến ngày 30/9.

- Báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý III gửi thanh tra sở.

- Kiểm tra sử dụng thuốc BVTV 196 hộ, vi phạm 36 hộ (Sai nồng độ, liều lượng; Thiếu bảo hộ lao động) chiếm 18,3%. Trong đó: Thanh Ba 28 hộ, vi phạm 20 hộ; Đoan Hùng 24 hộ, vi phạm 02 hộ; Hạ Hòa 14 hộ, vi phạm 01 hộ; Tân Sơn 40 hộ, vi phạm 02 hộ; Phù Ninh 11 hộ, vi phạm 02 hộ; Lâm Thao 20 hộ, vi phạm 04 hộ; Việt Trì 05 hộ, vi phạm 05 hộ; Yên lập 15 hộ; Thanh Sơn 30 hộ; TX Phú Thọ 09 hộ không vi phạm. Các trường hợp vi phạm trên đều xử lý nhắc nhở.

3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Thực hiện điều tra 4 kỳ sâu bệnh trên lúa sau nhập khẩu giai đoạn chín sữa - đỏ đuôi; 4 kỳ sâu bệnh trên ngô sau nhập khẩu giai đoạn chín - thu hoạch  tại huyện Thanh Ba, Lâm Thao, Thị xã Phú Thọ, Thành phố Việt Trì. Qua kiểm tra phát hiện sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Thực hiện kiểm tra sinh vật hại kho đối với 56 tấn nông sản trong kho (25 tấn Malt, 30 tấn gạo các loại; 1,0 tấn ngô giống) của 04 cá nhân, đơn vị trên  địa bàn huyện Phù Ninh (3), Thành phố Việt Trì (1). Trong đó kiểm tra thủ tục KDTV 1 tấn ngô giống sau nhập khẩu của 3 cá nhân, đơn vị huyện Phù Ninh. Tại thời điểm kiểm tra, hàng đủ thủ tục KDTV, chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 9, quý III gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội; Báo cáo công tác KDTV quý III gửi Chi cục KDTV vùng V theo quy định.

4. Công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật:

Tiếp tục chỉ đạo theo dõi và phòng trừ sâu bệnh các mô hình SRI vụ mùa tại các huyện Lâm Thao, Cẩm Khê, Hạ Hoà, Yên Lập, Việt Trì, Tam Nông, Thanh Thuỷ, Tân Sơn, Thanh Sơn. Tiến hành đánh giá sơ năng suất các mô hình và dự kiến địa điểm tổ chức hội nghị đầu bờ (01 hội nghị cấp huyện; 01 hội nghị cấp tỉnh).

5. Công tác tập huấn, tuyên truyền:

- Phối hợp tổ chức tập huấn được 03 buổi cho 116 người về kỹ thuật tổng hợp phòng trừ các đối tượng sâu bệnh trong cao điểm.

- Phối hợp với Đài PTTH tỉnh thực hiện 01 phóng sự về tập trung phòng trừ rầy hại lúa cuối vụ mùa.

6. Công tác khác:

- Chủ trì, kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận, trạm trên trang Web, kết quả: Các phòng, bộ phận, các Trạm đều cập nhật đầy đủ thông tin trên web.

- Cử 01 cán bộ tham gia khóa tập huấn điều tra giám sát sâu bệnh hại sắn do Cục BVTV tổ chức tại Quảng Trị từ ngày 28-30/8/2014. Rà soát các quy định, thủ tục hành chính trong lĩnh vực KDTV gửi Sở Nông nghiệp và PTNT.

(Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo biểu đính kèm).

II/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2014:

A/ Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tổng hợp kết quả điều tra định kỳ 7 ngày/lần, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa, chè, cây ăn quả, cây lâm nghiệp theo quy định.

- Điều tra đánh giá tỷ lệ thiệt hại trên các trà, giống; Tổng hợp số liệu viết báo cáo đánh giá để rút kinh nghiệm chỉ đạo các vụ sau.

- Kiểm tra, đánh giá phân loại theo định kỳ tháng 10, tổng 19 cơ sở (Loại B kỳ trước) buôn bán thuốc BVTV; Đánh giá phân loại lần đầu đối với các cơ sở đang kinh doanh nhưng chưa được kiểm tra đánh giá.

- Tiếp tục đôn đốc các cơ sở buôn bán thuốc BVTV làm cam kết môi trường, hoàn thiện hồ sơ, điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV.

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về KDTV đối với các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh, phát hiện và xử lý vi phạm.

- Phối hợp các Trạm BVTV huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại lúa, ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các huyện điều tra sinh vật hại kho trên địa bàn tỉnh, giám định, ra thông báo theo quy định.

B/ Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

1.  Công tác điều tra phát hiện, DTDB và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh:

- Tổng hợp kết quả điều tra định kỳ 7 ngày/lần, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa, chè, cây ăn quả, cây lâm nghiệp theo quy định. Tổng hợp số liệu bẫy đèn hàng ngày gửi Trung tâm BVTV phía Bắc và các Trạm BVTV tham khảo.

- Duy trì 03 điểm điều tra dự tính dự báo sâu bệnh trên lúa tại Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh.

- Phối hợp các trạm điều tra đánh giá tỷ lệ thiệt hại trên các trà, giống; Tổng hợp số liệu viết báo cáo đánh giá để rút kinh nghiệm chỉ đạo các vụ sau.

- Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

2. Công tác Thanh tra:

- Kiểm tra, đánh giá phân loại theo định kỳ tháng 10, tổng 19 cơ sở (Loại B kỳ trước) buôn bán thuốc BVTV, cụ thể: Cẩm Khê 08 cơ sở; Yên lập 01 cơ sở; Thanh Ba 04 cơ sở; Thanh Sơn 06 cơ sở; Đánh giá phân loại lần đầu đối với các cơ sở đang kinh doanh nhưng chưa được kiểm tra đánh giá.

- Thẩm định đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV của các cửa hàng, đại lý trên địa bàn toàn tỉnh (Nếu có hồ sơ).

- Thẩm định hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc theo quy định (nếu có hồ sơ).

- Giám sát các cuộc hội thảo thuốc BVTV (nếu có).

- Đôn đốc các cơ sở buôn bán thuốc BVTV làm cam kết môi trường, hoàn thiện hồ sơ, điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV.

3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về KDTV đối với các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh, phát hiện và xử lý vi phạm.

- Phối hợp các trạm BVTV huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại lúa, ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các huyện điều tra sinh vật hại kho trên địa bàn tỉnh, giám định, ra thông báo theo quy định.

4. Công tác tập huấn, tuyên truyền:

Tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân về kỹ thuật canh tác và phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn