Thứ Bảy, 27/11/2021
Bao cao ket qua cong tac thang 01 N2015
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng  01/2015, kế hoạch công tác tháng 02/2015

 

 I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 01/2015:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận của Giám đốc Sở tại kỳ họp giao ban tháng 01/2015:

- Tổng hợp số liệu kết quả điều tra sâu bệnh tại các huyện, ban hành 04 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày gửi Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc đúng quy định; 01 thông báo sâu bệnh tháng 12/2014, dự báo sâu bệnh tháng 01/2015 và hướng dẫn biện pháp phòng trừ.

- Thực hiện 04 kỳ điều tra DTDB sâu bệnh trên rau, ngô, mạ chiêm xuân tại 03 điểm điều tra (Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh).

- Thanh tra theo QĐ 840/QĐ-SNN, Sở phê duyệt 01/04 cuộc về các quy định kiểm dịch thực vật đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh giống cây trồng nhập nội trên địa bàn huyện Lâm Thao, Đoan Hùng và thành phố Việt Trì. Kết quả thanh tra được 06 cơ sở kinh doanh.

- Thẩm định cấp mới 18 Chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV tại Huyện Thanh Sơn, Lâm Thao, Đoan Hùng, Thanh Thủy, Tam Nông,  Yên Lập và Tân Sơn.

- Điều tra 4 kỳ sâu bệnh trên lúa, 4 kỳ trên ngô sau nhập khẩu. Qua kiểm tra phát hiện sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam. Kiểm tra sinh vật hại kho đối với 89,79 tấn giống, nông sản trong kho. Tại thời điểm kiểm tra, hàng đủ thủ tục KDTV, chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Tổ chức tổng kết công tác BVTV năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015 (Ngày 08/01/2015).

- Chỉ đạo gieo cấy lúa theo SRI. Kết quả: 13/13 Trạm BVTV đã tham mưu cho UBND các huyện, thành, thị ra văn bản giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện SRI đến xã, phường, thị trấn. Tổ chức 4 cuộc tập huấn về kỹ thuật SRI (Phú Thọ 3 cuộc, Thanh Ba 1 cuộc) cho 134 người. Hiện tại các địa phương đang chỉ đạo chuẩn bị đủ lượng giống, thực hiện ngâm ủ theo đúng quy trình để gieo mạ theo đúng khung lịch trà xuân muộn của tỉnh từ ngày 25/01 - 05/02/2015.

* Đánh giá chung: Chi cục BVTV đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 01/2015 được Giám đốc Sở giao tại Hội nghị giao ban tháng 01/2015.

 2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

2.1. Công tác điều tra, DTDB và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh:

- Tổng hợp số liệu kết quả điều tra của các huyện, tham mưu cho lãnh đạo ban hành 04 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày gửi Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc đúng quy định; 01 thông báo sâu bệnh tháng 12/2014, dự báo sâu bệnh tháng 01/2015 và hướng dẫn biện pháp phòng trừ.

- Thực hiện 04 kỳ điều tra DTDB sâu bệnh trên rau, ngô, mạ chiêm xuân tại 03 điểm điều tra (Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh).

- Tổ chức 01 cuộc Hội thảo kỹ thuật BVTV và triển khai đợt diệt chuột tập trung vụ chiêm xuân 2014 - 2015 tại Văn phòng Chi cục. Xây dựng kế hoạch hoạt động của 04 bẫy đèn.

2.2. Công tác Thanh tra Chi cục:

- Thanh tra theo QĐ số 840/QĐ-SNN, Sở phê duyệt 01/04 cuộc về các quy định kiểm dịch thực vật đối với các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh giống cây trồng nhập nội trên địa bàn huyện Lâm Thao, Đoan Hùng và Thành phố Việt Trì. Kết quả thanh tra được 06 cơ sở kinh doanh, cung ứng giống cây trồng nhập nội của huyện Lâm Thao và Thành phố Việt Trì, trong đó:  huyện Lâm Thao (02 cá nhân, 01 tổ chức), Thành phố Việt Trì (02 cá nhân). Qua kiểm tra các cá nhân, tổ chức kinh doanh giống (Lúa, ngô) đều xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu quá cảnh và vận chuyển nội địa, hoá đơn và giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ giống cây trồng nhập nội, giống còn hạn sử dụng, chưa phát hiện đối tượng kiểm dịch của Việt Nam (Tính đến ngày 15/01/2015).

- Báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng tháng 01 năm 2015 gửi thanh tra Sở.

- Thẩm định cấp mới 18 chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV: Huyện Thanh Sơn 02 cửa hàng; Huyện Lâm Thao 02 cửa hàng; Huyện Đoan Hùng 05 cửa hàng; Huyện Thanh Thủy 02 cửa hàng; Huyện Tam Nông 02 cửa hàng; Huyện Yên lập 05 cửa hàng; Huyện Tân Sơn 01 Công ty.

- Kiểm tra đánh giá phân loại định kỳ cơ sở kinh doanh thuốc BVTV tháng 1 chưa thực hiện được do (Thông tư số 45/2014/TTNNPTNT thay thế cho Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT nên chưa đến định kỳ đánh giá phân loại).

2.3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Phối hợp các Trạm BVTV huyện điều tra 4 kỳ sâu bệnh trên lúa sau nhập khẩu giai đoạn mạ; 4 kỳ sâu bệnh trên ngô sau nhập khẩu giai đoạn chín - thu hoạch tại huyện Lâm Thao, Thanh Sơn, T.X Phú Thọ, T.P Việt Trì. Qua kiểm tra phát hiện sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Phối hợp các Trạm BVTV huyện, thành, thị kiểm tra sinh vật hại kho đối với 89,79 tấn giống, nông sản trong kho (45,61 tấn lúa giống; 1,43 tấn ngô giống; 35,55 tấn TĂGS; 5,7 tấn gạo) của 17 cá nhân, đơn vị trên địa bàn 5 huyện, thành thị: Hạ Hòa (6), T.X Phú Thọ (4), Phù Ninh (1),  Thanh Sơn (4), TP. Việt Trì (2). Trong đó thanh kiểm tra thủ tục KDTV 12,6 tấn lúa giống, ngô giống sau nhập khẩu của 10 cá nhân, đơn vị: Hạ Hòa (6), T.X Phú Thọ (2), Phù Ninh (1), Thanh Sơn (1). Tại thời điểm kiểm tra, hàng đủ thủ tục KDTV, chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 01 gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội theo quy định.

2.4. Công tác tập huấn:

- Xây dựng kế hoạch công tác thông tin tuyên truyền năm 2015.

- Phối hợp tổ chức tập huấn được 18 cuộc cho 854 người về kỹ thuật tổng hợp phòng trừ chuột và các đối tượng sâu bệnh trên các loại cây trồng.

- Duy trì kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận, trạm trên trang Web.

(Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo biểu đính kèm).

II/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2015:

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tổng hợp kết quả điều tra định kỳ 7 ngày/lần, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa, ngô, rau, cây ăn quả, cây lâm nghiệp theo quy định.

- Duy trì 04 kỳ điều tra DTDB sâu bệnh trên lúa, rau, ngô tại 03 điểm điều tra (Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh).

- Tổng hợp kết quả diệt chuột tập trung đợt 1.

- Tiếp tục thanh tra về các quy định kiểm dịch thực vật đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh giống cây trồng nhập nội trên địa bàn huyện Lâm Thao, Đoan Hùng và Thành phố Việt Trì.

- Điều tra 4 kỳ sâu bệnh trên lúa, 4 kỳ trên ngô sau nhập khẩu và các cây trồng khác. Điều tra sinh vật hại kho, kiểm tra thủ tục Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, giám định, ra thông báo theo quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo cấy lúa áp dụng biện pháp SRI tại các huyện, thành, thị theo kế hoạch.

2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

2.1.  Công tác điều tra phát hiện, DTDB và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh:

- Tổng hợp kết quả điều tra định kỳ 7 ngày/lần, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa, ngô, rau, cây ăn quả, cây lâm nghiệp theo quy định.

- Duy trì 04 kỳ điều tra DTDB sâu bệnh trên lúa, rau, ngô tại 03 điểm điều tra (Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh).

- Tổng hợp kết quả diệt chuột tập trung đợt 1.

- Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

2.2. Công tác Thanh tra:

- Tiếp tục thanh tra theo Quyết định số 01 ngày 05/01/2015 của Chi cục trưởng Chi cục BVTV về việc thanh tra về các quy định kiểm dịch thực vật  đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh giống cây trồng nhập nội trên địa bàn huyện Lâm Thao, Đoan Hùng và Thành phố Việt Trì.

- Thẩm định đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV của các cửa hàng, đại lý (Nếu có hồ sơ).

2.3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Phối hợp các trạm BVTV huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại lúa, ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các huyện điều tra sinh vật hại kho, kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, giám định, ra thông báo theo quy định.

2.4. Công tác tập huấn, tuyên truyền:

- Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web Chi cục và gửi bài đăng trên trang Web của Sở.

- Tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân về kỹ thuật phòng trừ chuột hại./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn