Thứ Bảy, 27/11/2021
Ke hoach cong tac thang 01 N2015
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 01, năm 2015

 


I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên cây vụ đông, trên mạ xuân theo quy định; Tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức diệt chuột tập trung đợt 1.

2. Tập trung lực lượng, tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật áp dụng SRI theo kế hoạch giao. Phối hợp phòng ban cơ quan huyện chỉ đạo đảm bảo gieo mạ xuân muộn đúng khung thời vụ có che phủ nilon.

3. Xây dựng phương án BVTV vụ chiêm xuân, lựa chọn địa điểm điều tra dự tính dự báo phù hợp để điều tra sâu bệnh chính xác.

4. Phối hợp Thanh tra Chi cục kiểm tra, đánh giá điều kiện cơ sở buôn bán thuốc BVTV, giám sát hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn. Phối hợp Trạm Kiểm dịch thanh kiểm tra giống cây trồng nhập nội.

5. Hoạt động KHCN:

Chương trình SRI: Phối hợp với phòng Kỹ thuật để triển khai các hoạt động theo đúng phê duyệt kế hoạch năm 2015.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp:

- Duy trì công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh cơ quan và bảo vệ cuối năm.

- Tổng hợp vốn vay của các Câu lạc bộ và chuẩn bị họp phát vay cho CLB năm 2015.  

- Lập dự toán chi ngân sách năm 2015 theo Quyết định của UBND tỉnh giao, trình Sở Tài chính thẩm định để kịp thời đảm bảo duy trì các hoạt động thường xuyên của Chi cục.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai công tác bảo vệ thực vật năm 2015 trình Sở phê duyệt, đồng thời lập kế hoạch phân bổ ngân sách năm 2015; Tham mưu tổ chức tổng kết năm 2014 (Chiều 08/01/2015) của Chi cục.

2. Phòng Kỹ thuật - IPM:

- Tổng hợp kết quả điều tra định kỳ 7 ngày/lần, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên cây vụ đông, trên mạ và lúa xuân sớm theo quy định.

- Phối hợp với các trạm kiểm tra sâu bệnh trên mạ, lúa xuân sớm và trên cây vụ đông.

- Đôn đốc các Trạm tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức diệt chuột tập trung đợt 1.

- Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web của Chi cục và của Sở.

- Chương trình SRI: Phối hợp với các trạm để triển khai các hoạt động theo đúng phê duyệt kế hoạch năm 2015.

3. Thanh tra Chi cục:

- Tổ chức thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV theo quy định; Lưu ý các loại thuốc trên cây rau đảm bảo VSATTP trong dịp tết.

- Giám sát công tác thông tin, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên địa bàn. Phối hợp thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về KDTV của các cơ sở kinh doanh giống cây trồng nhập nội. 

- Kiểm tra, đánh giá, phân loại theo định kỳ tháng 01, tổng 37 cơ sở (Loại A, B kỳ trước) buôn bán thuốc BVTV.

- Thẩm định thủ tục, trình lãnh đạo cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV theo các quy định. Rà soát, cập nhật, loại bỏ các văn bản pháp quy hết hiệu lực hoặc thay đổi theo lĩnh vực quản lý trên trang Web.

4. Trạm KDTV:

- Phối hợp các trạm BVTV huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại ngô, lúa sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các huyện điều tra sinh vật hại kho, kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu, kiểm tra giống cây trồng nhập nội trên địa bàn tỉnh, giám định, ra thông báo theo quy định.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

Hướng dẫn kỹ thuật, tuyên truyền mở rộng diện tích áp dụng thâm canh lúa cải tiến SRI, chú ý nâng cao chất lượng áp dụng./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn