Thứ Bảy, 27/11/2021
Báo cáo kết quả công tác tháng 8 năm 2015
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 08/2015, kế hoạch công tác tháng 09/2015


I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 8/2015:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận của Giám đốc Sở tại kỳ họp giao ban tháng 08/2014:

- Báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh ban hành Công điện số 09/CĐ - UBND ngày 30/7/2015 về việc chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa 2015;

- Trình Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 982/SNN - BVTV ngày 22/7/2015 về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa vụ mùa 2015; Công văn số 1042/SNN - BVTV ngày 03/8/2015 về việc tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, tăng hiệu quả phòng trừ sâu hại lúa vụ mùa trong điều kiện thời tiết bất thuận; Báo cáo nhanh số 345/BC-SNN-BVTV ngày 03/8/2015 về kết quả phòng trừ sâu hại lúa mùa đến ngày 02/8/2015; Báo cáo nhanh số 349/BC- SNN-BVTV ngày 07/8/2015 về kết quả phòng trừ sâu hại lúa mùa đến ngày 07/8/2015; Báo cáo số 363/BC-SNN-BVTV ngày 14/8/2015 về kết quả đợt cao điểm phòng trừ sâu hại lúa mùa tháng 8/2015.

- Kết quả tổng diện tích đã phun trừ sâu cuốn lá nhỏ là 17.200 ha/17.200 ha (Bằng 100% diện tích cần phun), diện tích phun lại lần 2 là 6.563 ha; phun trừ sâu đục thân là 657 ha/657 ha (Bằng 100% diện tích cần phun).

- Trình Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ ban hành văn bản số 1143/SNN-BVTV ngày 20/8/2015 về việc nhập khẩu thuốc trừ sâu sử dụng trên chè của Công ty TNHH MTV chè Phú Bền.

- Điều tra 04 kỳ sâu bệnh trên lúa sau nhập khẩu; Kiểm tra sinh vật hại kho đối với 160,4 tấn nông sản trong kho; Kiểm tra thủ tục KDTV 0,06 tấn ngô giống sau nhập khẩu. Qua kiểm tra phát hiện sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Mô hình sản xuất RAT tại huyện Tam Nông: Phối hợp thực hiện dự án 10 ha, trong đó: Xã Hương Nộn triển khai 6 ha; Xã Dậu Dương triển khai 4 ha. Tổng số hộ tham gia dự án: 213 hộ, trong đó: Xã Hương Nộn có 147 hộ, thuộc 2 khu: 6 và 7; Xã Dậu Dương có 66 hộ, thuộc 2 khu: 7 và 8.

* Đánh giá chung: Chi cục BVTV đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 08/2015.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

2.1. Tình hình sâu bệnh:

- Trên lúa: Sâu cuốn lá nhỏ gây hại trung bình đến nặng, cục bộ rất nặng; tổng diện tích nhiễm 23.890,9 ha, trong đó nhiễm nặng 8.406 ha; diện tích cần phòng trừ 17.200 ha. Sâu đục thân hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng; tổng diện tích nhiễm 1.148,6 ha, trong đó nhiễm nặng 79,4 ha; diện tích cần phòng trừ 657 ha. Ngoài ra, bệnh khô vằn hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng; chuột, châu chấu hại nhẹ đến trung bình; bệnh sinh lý, rầy các loại, bọ xít dài hại nhẹ.

- Trên ngô: Sâu đục thân, bệnh khô vằn hại nhẹ. Các đối tượng chuột, sâu ăn lá, bệnh đốm lá, rệp cờ gây hại rải rác.  

- Trên cây chè: Bọ cánh tơ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Rầy xanh, bọ xít muỗi, nhện đỏ hại nhẹ đến trung bình. Bệnh đốm nâu, bệnh thối búp gây hại nhẹ. Bệnh chấm xám, bệnh thán thư gây hại rải rác. Trên cây ăn quả: Nhện đỏ gây hại nhẹ; sâu vẽ bùa, bệnh chảy gôm, bệnh loét, bệnh sẹo, sâu đục quả, ruồi đục quả gây hại rải rác trên cây bưởi. Bọ xít nâu, nhện lông nhung gây hại nhẹ trên cây nhãn, vải. Trên cây lâm nghiệp: Bệnh đốm lá, bệnh thối ngọn khô cành, bệnh phấn trắng, sâu cuốn lá, sâu ăn lá, bệnh lở cổ rễ phát sinh gây hại nhẹ trên cây keo, bạch đàn.

2.2. Công tác điều tra, DTDB và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh:

- Duy trì hoạt động của 03 bẫy đèn tại huyện Phù Ninh, Đoan Hùng và Thanh Thuỷ; Chỉ đạo các trạm BVTV các huyện, thành, thị tăng cường công tác điều tra, dự tính dự báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại trên các cây trồng chính, đặc biệt trên lúa; thực hiện 03 kỳ điều tra bổ sung từ ngày 27 - 28/7, 10 - 11/8, 17 - 19/8/2015.

- Tổng hợp số liệu kết quả điều tra của các huyện, ban hành 05 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày (kỳ 30 đến kỳ 34); 01 thông báo sâu bệnh tháng 07, dự báo sâu bệnh tháng 8/2015 và hướng dẫn biện pháp phòng trừ; 02 thông báo khẩn tình hình sâu bệnh hại lúa kỳ 22/7 và kỳ 29/7, dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ, trong đó tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 và sâu đục thân lứa 4 từ ngày 30/7- 03/8/2015 (đối với trà mùa sớm), từ ngày 03/8 - 07/8/2015 (đối với trà mùa trung); Công văn số 224/BVTV - KT ngày 01/8/2015 về việc hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu hại lúa trong điều kiện thời tiết bất thuận gửi các huyện, thành, thị; 02 thông báo tình hình sâu bệnh hại lúa kỳ 12/8 và kỳ 20/8, dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ, trong đó tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 và sâu đục thân lứa 5 từ ngày 28/8 - 03/9 trên lúa mùa trung cấy muộn và lúa muộn trỗ sau ngày 05/9; Công văn số 240/BVTV-KT ngày 21/8/2015 về việc tiếp tục chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa năm 2015 gửi các huyện, thành, thị.

- Trước tình hình sâu bệnh phát triển nhanh, nguy cơ gây hại nặng trên diện rộng, các địa phương trên toàn tỉnh đã chỉ đạo phun thuốc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân 2 chấm từ ngày 30/7 - 07/8/2015. Mặc dù, thời điểm phòng trừ diễn ra trong điều kiện thời tiết bất thuận, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự nỗ lực của ngành nông nghiệp và bà con nông dân, các trà lúa đã được bảo vệ an toàn.

- Tổng diện tích đã phun trừ sâu cuốn lá nhỏ là 17.200 ha/17.200 ha (Bằng 100% diện tích cần phun), diện tích phun lại lần 2 là 6.563 ha; phun trừ sâu đục thân là 657 ha/657 ha (Bằng 100% diện tích cần phun).

2.3. Công tác Thanh tra:

- Tiến hành thanh tra sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Thanh Ba, Hạ Hòa, Tân Sơn và Yên Lập tỉnh Phú Thọ. Kết quả: Thanh tra được 09 cơ sở, trong đó: Huyện Tân Sơn (03 cơ sở), Thanh Ba (02 cơ sở), Hạ Hòa (03 cơ sở), Yên Lập (01 cơ sở). Các cơ sở đều thực hiện tốt, tuy nhiên kho chứa thuốc BVTV tại các cơ sở đều không đảm bảo theo quy định của pháp luật (không có trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, ...). Đoàn thanh tra đã phát hiện 01 cơ sở (Công ty TNHH MTV chè Phú Bền) đang sử dụng 02 loại thuốc BVTV có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam nhưng không đăng ký sử dụng trên cây chè. Tuy nhiên, công ty đã có văn bản số 157/CPB ngày 06 tháng 7 năm 2015 đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ đề xuất ý kiến với các ngành chức năng đặc biệt là Cục BVTV cho phép nhập khẩu các loại thuốc trừ sâu để sử dụng cho cây chè. Đoàn đã tiến hành lấy 07 mẫu chè búp tươi gửi phân tích kiểm tra dư lượng thuốc BVTV (đang chờ kết quả). Trong đó: 01 mẫu tại nông trường chè Phú Thọ thuộc xí nghiệp chè Phú Thọ - Công ty TNHH MTV chè Phú Bền; 01 mẫu tại xí nghiệp chè Phú Long thuộc Công ty chè Phú Đa; 01 mẫu tại xí nghiệp chè Thanh Niên thuộc Công ty chè Phú Đa; 01 mẫu của hộ thu mua chè tươi tại huyện Tân Sơn; 01 mẫu của hộ trồng chè tại huyện Thanh Sơn; 02 mẫu của nhà máy chè Hạ Hòa thuộc Công ty TNHH MTV chè Phú Bền.

- Tiến hành thanh tra hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Bước đầu đoàn thanh tra 09 cơ sở buôn bán thuốc BVTV tại huyện Lâm Thao, Thị xã Phú Thọ. Kết quả: Phát hiện 01/09 cơ sở vi phạm buôn bán thuốc BVTV hết hạn sử dụng: Tổng số 0,31 kg bao gồm: 20 gói Sadamir 200WP x 8g/gói; 15 gói Novaba 68WP x 10g/gói. Hoàn thiện các văn bản tham mưu trình Chi cục trưởng ra quyết định xử phạt bà Kiều Thị Khoa (chủ cơ sở buôn bán thuốc BVTV vi phạm); Địa chỉ: Thị trấn Hùng Sơn - Huyện Lâm Thao - Tỉnh Phú Thọ. Số tiền xử phạt: 1.500.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn đồng) nộp Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ.

- Kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng đối với cơ sở buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT. Kết quả kiểm tra 27 cơ sở buôn bán thuốc BVTV tại huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, Cẩm Khê, Thị xã Phú Thọ, Thành phố Việt Trì: 10 cơ sở xếp loại A, 05 cơ sở xếp loại B, 03 cơ sở tạm ngừng kinh doanh, 09 cơ sở chưa kinh doanh (Có biên bản kiểm tra lưu).

- Thẩm định đánh giá điều kiện cấp 09 giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật cho các cơ sở kinh doanh buôn bán thuốc BVTV tại huyện Tân Sơn (01), Yên Lập (08).

- Trình Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ ban hành văn bản số 1143/SNN-BVTV ngày 20/8/2015 về việc nhập khẩu thuốc trừ sâu sử dụng trên chè của Công ty TNHH MTV chè Phú Bền.

- Chi cục ban hành văn bản số 234/BVTV-Ttra ngày 19/8/2015 về việc góp ý vào Dự thảo “Báo cáo thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý các cơ sở chế biến chè nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh”. 

- Giám sát 10 cuộc hội thảo thuốc BVTV, kết quả các Công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật.

- Báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 8 năm 2015; Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2015; Báo cáo kết quả công tác quản lý vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản tháng 8 năm 2015.

- Kết quả tập huấn bổ sung định kỳ cho người cấp chứng chỉ hành nghề năm 2015 có 503 người tham gia /450, kế hoạch đạt 112%.

2.4. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Điều tra 04 kỳ sâu bệnh trên lúa, 04 kỳ trên ngô sau nhập khẩu. Qua kiểm tra phát hiện sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Kiểm tra sinh vật hại kho đối với 160,4 tấn nông sản trong kho. Qua kiểm tra phát hiện 07 loài mọt hại thông thường, chưa phát hiện đối tượng KDTV và sinh vật gây hại lạ của Việt Nam.

- Kiểm tra thủ tục KDTV 0,06 tấn ngô giống sau nhập khẩu. Tại thời điểm kiểm tra, hàng đủ thủ tục KDTV, chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV còn sống của Việt Nam.

- Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 8 gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội.

2.5. Công tác KHCN:

- Tổng diện tích áp dụng SRI vụ mùa đến ngày 15/8/2015 đạt 11.754,8  ha/11.800 ha kế hoạch Chi cục giao (đạt 99,6%).

- Triển khai khảo nghiệm 03 loại thuốc trên lúa, tổng hợp tiến độ gửi Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc đúng quy định.

2.6. Công tác tập huấn, tuyên truyền:

- Phối hợp tổ chức tập huấn được 17 cuộc cho 1.050 người về kỹ thuật tổng hợp phòng trừ các đối tượng sâu bệnh trên các loại cây trồng.

- Viết 01 bài “Sâu bệnh chính hại lúa vụ mùa”, 02 bài về đánh giá kết quả đợt cao điểm phòng trừ sâu bệnh hại tháng 8/2015 gửi trang web Sở và báo Phú Thọ. Thực hiện 01 chuyên mục tháng 7 về “Sâu bệnh hại lúa và biện pháp phòng trừ”; 01 chuyên mục về thực trạng và giải pháp tăng cường công tác quản lý thuốc BVTV; 06 phóng sự về hướng dẫn kỹ thuật và công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên địa bàn tỉnh; 01 phóng sự  về đánh giá kết quả phòng trừ sâu cuốn lá từ 30/7 - 7/8 và hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa từ ngày 28/8 - 03/9 phát trên Đài Phát thanh - Truyển hình tỉnh Phú Thọ.

- Kiểm tra, đôn đốc cập nhật dữ liệu của các phòng, trạm trên trang Website của Chi cục đầy đủ, kịp thời.

2.7. Công tác khác:

 - Trình lãnh đạo Sở Báo cáo tham luận về tình hình sản xuất, chế biến chè, quản lý sử dụng thuốc BVTV trên chè và giải pháp phát triển chè an toàn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Gửi Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo số 235/BC-BVTV ngày 19/8/2015 tổng hợp kết quả lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, lao động về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

- Xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), tăng cường quản lý sử dụng thuốc BVTV giai đoạn 2015-2020.

 (Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trong tháng 8 có biểu đính kèm).

II/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2015:

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Trong thời gian cao điểm sâu bệnh: Tiếp tục tổ chức điều tra, dự tính dự báo, tham mưu chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu bệnh theo quy định. Chú ý sâu cuốn lá nhỏ, đục thân, bệnh khô vằn, ... trên lúa; các đối tượng sâu hại trên chè.

- Tổ chức thanh tra hoạt động sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; Thanh tra việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn các huyện. Lấy mẫu rau, chè kiểm tra dư lượng thuốc BVTV.

- Xây dựng văn bản trình Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ ban hành: Công văn về việc tăng cường quản lý kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Điều tra sinh vật hại lúa, ngô sau nhập khẩu; điều tra sinh vật hại kho;  Kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật trên địa bàn tỉnh, ra thông báo theo quy định.

2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

2.1.  Công tác điều tra phát hiện, DTDB và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh:

- Tổng hợp kết quả điều tra, dự tính dự báo tình hình sâu bệnh hại định kỳ 7 ngày/lần. Tham mưu lãnh đạo Chi cục ban hành các văn bản chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đúng quy định.

- Duy trì hoạt động của 03 bẫy đèn tại huyện Phù Ninh, Đoan Hùng  và Thanh Thuỷ, tổng hợp số liệu hàng ngày gửi Trung tâm BVTV phía Bắc.

2.2. Công tác Thanh tra:

- Tổ chức thanh tra theo Quyết định số 44/QĐ-BVTV-TTra  ngày 03 tháng 8 năm 2015 về thanh tra hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng đối với cơ sở buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo quy định tại Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT; Lấy mẫu rau, quả kiểm tra dư lượng thuốc BVTV. Lấy mẫu thuốc BVTV phân tích chất lượng.

- Thẩm định đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV của các cửa hàng, đại lý (nếu có hồ sơ).

- Xây dựng, văn bản trình Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ ban hành: Công văn về việc tăng cường quản lý kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2.3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

Phối hợp các trạm BVTV huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại lúa, ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh; Phối hợp các huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại kho trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, giám định, ra thông báo theo quy định.

2.4. Công tác tập huấn, tuyên truyền:

- Thực hiện 01 chuyên mục, 01 bài viết đăng báo về sâu bệnh hại lúa mùa; Duy trì việc cập nhật thông tin trên trang Web Chi cục./. 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn