Thứ Năm, 20/1/2022
Báo cáo kết quả công tác tháng 10 N2015
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

GIAO BAN HÀNG THÁNG

 

 I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 10/2015:

1. Công tác quản lý nhà nước:

- Xây dựng dự thảo và báo cáo Sở Kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng giai đoạn 2015 - 2020 để xin ý kiến, hoàn thiện trình UBND tỉnh.

- Trình Sở Nông nghiệp và PTNT ký ban hành báo cáo số 426/SNN-BC-BVTV, báo cáo tình hình bệnh chết héo cây keo và công tác BVTV trên cây lâm nghiệp tại tỉnh Phú Thọ.

- Chi cục ban hành 04 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày (kỳ 40 đến kỳ 43) gửi Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc đúng quy định; Thông báo số 280/TB-BVTV ngày 30/9/2015, thông báo tình hình sâu bệnh tháng 9/2015 dự báo tình hình sâu bệnh tháng 10/2015.

- Ban hành 01 quyết định số 50/QĐ-XPVPHC ngày 23/09/2015 xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, số tiền xử phạt: 3.000.000 đồng nộp Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ.

- Thực hiện thanh tra công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa 2015 đối với chính quyền cấp xã trong cao điểm sâu bệnh trên địa bàn xã Xuân Lộc, Đào Xá, Đồng Luận, Trung Nghĩa, Hoàng Xá, Thị trấn Thanh Thủy - Huyện Thanh Thủy.

- Ban hành thông báo số 286/TB-BVTV ngày 05/10/2015 công khai kết quả kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở buôn bán thuốc BVTV tháng 9 năm 2015; Kết luận số 294/KL-BVTV-TTra ngày 13/10/2015 về việc thanh tra hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quyết định số 53/QĐ-BVTV ngày 20/10/2015 về việc thanh tra hoạt động kinh doanh, buôn bán, sử dụng thuốc BVTV của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Thực hiện kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng đối với 55 cơ sở buôn bán thuốc BVTV. Kết quả: 23 cơ sở xếp loại A, 07 cơ sở xếp loại B, 14 cơ sở xếp loại C, 03 cơ sở tạm ngừng kinh doanh, 08 cơ sở không kinh doanh.

- Ban hành 02 báo cáo số 272/BC-BVTV ngày 25/9/2015, báo cáo kết quả điều tra sinh vật gây hại trên giống cây trồng nhập nội quý III năm 2015 gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội; số 273/BC-BVTV ngày 25/9/2015 báo cáo kết quả công tác kiểm dịch thực vật nội địa quý III năm 2015 gửi Chi cục KDTV vùng V - Hà Nội. 

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

2.1. Công tác Bảo vệ thực vật:

- Điều tra, dự tính dự báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại trên các cây trồng chính như ngô, chè, rau, cây ăn quả, cây lâm nghiệp; Thực hiện 04 kỳ điều tra định kỳ 7 ngày;  Tổng hợp báo cáo đánh giá tỷ lệ thiệt hại trên các trà, giống lúa vụ mùa năm 2015. Kết quả tỷ lệ thiệt hại chung trên toàn tỉnh vụ mùa 2015 là 0,52%; trong đó trà mùa sớm 0,53%, mùa trung 0,50%  đảm bảo an toàn cho sản xuất; Duy trì hoạt động của bẫy đèn.

- Thực hiện kiểm tra, đôn đốc tình hình sản xuất nông nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2015 tại Phù Ninh, Đoan Hùng, Cẩm Khê.

2.2. Công tác ứng dụng KHCN:

- Phối hợp tổ chức 03 hội nghị đầu bờ mô hình SRI tại huyện Thanh Sơn, Đoan Hùng và Tân Sơn.

- Triển khai khảo nghiệm 02 loại thuốc trên rau màu, tổng hợp tiến độ gửi Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc đúng quy định.

2.3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Phối hợp các trạm BVTV huyện điều tra 02 kỳ sâu bệnh trên lúa sau nhập khẩu giai đoạn chín - thu hoạch tại huyện Tân Sơn và  Đoan Hùng; 02 kỳ sâu bệnh trên ngô sau nhập khẩu giai đoạn 3 - 7 lá tại huyện  Phù Ninh và Lâm Thao. Qua kiểm tra phát hiện sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Phối hợp trạm BVTV kiểm tra sinh vật hại kho đối với 10,26 tấn ngô giống trong kho của 03 cá nhân, đơn vị trên địa bàn huyện Thanh Ba. Qua kiểm tra chưa phát hiện đối tượng KDTV và sinh vật gây hại lạ của Việt Nam.

- Kiểm tra thủ tục KDTV 94,76 tấn bao gồm 4,76 tấn ngô giống và 90 tấn Malt sau nhập khẩu của 05 cá nhân trên địa bàn huyện Thanh Ba (3) và Thành phố Việt Trì (2). Tại thời điểm kiểm tra, hàng đủ thủ tục KDTV, chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV còn sống của Việt Nam.

2.4. Công tác kiểm tra, thanh tra:

- Lấy 11 mẫu rau, quả gửi phân tích kiểm tra dư lượng thuốc BVTV, 06/11 mẫu đạt chất lượng, 05 mẫu bưởi đang chờ kết quả.

- Tổng hợp báo cáo số 291/BC-BVTV ngày 12/10/2015 kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 10 năm 2015; Báo cáo số 296/BC-BVTV-TTr ngày 13/10/2015 kết quả thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2013 - 2014; Báo cáo số 305/BC-BVTV-TTr ngày 21/10/2015 kết quả công tác quản lý vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản tháng 10 năm 2015;

2.5. Công tác tập huấn, tuyên truyền:

- Viết 2 bài “Áp dụng đầy đủ các nguyên tắc SRI, tăng năng suất, hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa” và “Một số bệnh thường gặp trên cây cà chua” gửi đăng trên Tạp chí Nông nghiệp nông thôn Phú Thọ và trang Web Sở. Viết 01 bài sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây chè an toàn và hiệu quả đăng trên trang web của Chi cục; Viết 01 bài dự thi tìm hiểu cuộc thi pháp luật về khiếu nại, tố cáo gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp gửi Ban Tổ chức cuộc thi.

- Phối hợp với Đài PTTH tỉnh thực hiện Chuyên mục tháng 10 về  “Nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc BVTV trên rau, màu”.

2.6. Công tác khác:

- Phân công cán bộ tham gia đoàn điều tra, đánh giá các cơ sở sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè theo Quyết định số 1274/SNN-TT ngày 15/9 của Sở Nông nghiệp và PTNT tại huyện Tân Sơn; Chi cục dự Hội thảo Quy chuẩn quốc gia Việt Nam về Phương pháp điều tra phát hiện dịch hại tại Trung tâm BVTV Phía Bắc.

- Góp ý vào Dự thảo “Quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Sở Công thương trong quản lý các lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y; Kiểm lâm; Chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Trồng trọt và Bảo vệ thực vật”.

- Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

- Tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về mô hình Chi cục BVTV điện tử tại Chi cục.

- Cử 05 cán bộ tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

- Chủ trì, kiểm tra, đôn đốc cập nhật dữ liệu của các phòng, trạm trên trang Website của Chi cục đầy đủ kịp thời.

- Tiếp tục liên hệ trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu: Xây dựng kho lưu chứa, tiếp nhận tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật giả, nhập lậu, ngoài danh mục, kém chất lượng, hết hạn sử dụng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để thực hiện.

3. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân: Không.

II/ KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ THÁNG 11/2015:

1. Nhận định, đánh giá tình hình sản xuất:

- Trên ngô đông: Sâu cắn lá, sâu đục thân, bệnh đốm lá hại nhẹ đến trung bình. Bệnh khô vằn, chuột hại nhẹ. Bệnh gỉ sắt, châu chấu hại rải rác; Trên cây chè: Bọ cánh tơ, rầy xanh, bọ xít muỗi hại nhẹ đến trung bình. Bệnh đốm nâu, nhện đỏ, bệnh thối búp gây hại nhẹ; Trên cây rau: Bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang, sâu tơ, bệnh thối nhũn hại nhẹ đến trung bình trên rau họ thập tự. Rệp muội, bệnh sương mai, lở cổ rễ, đốm lá hại nhẹ; Trên cây ăn quả: Trên cây bưởi các đối tượng nhện đỏ, bệnh chảy gôm hại nhẹ; bệnh loét, ruồi đục quả hại rải rác. Bọ xít nâu, nhện lông nhung gây hại rải rác trên cây nhãn vải; Trên cây lâm nghiệp: Sâu ăn lá, sâu đục cành, mối hại gốc, bệnh thối rễ, ... gây hại rải rác.

- Thị trường thuốc BVTV có các loại thuốc trừ chuột, trừ sâu, trừ bệnh ... Có thể xảy ra tình trạng thuốc BVTV không đảm bảo chất lượng, thuốc hết hạn sử dụng, thuốc cấm sử dụng, phân bón ghi thêm công dụng thuốc BVTV.

2. Công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước cần thực hiện trong tháng:

- Báo cáo Sở Kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng giai đoạn 2015 - 2020 để xin ý kiến, hoàn thiện trình UBND tỉnh.

- Ban hành 04 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày (Kỳ 44 - kỳ 47) gửi Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc đúng quy định; 01 thông báo sâu bệnh tháng 10, dự báo sâu bệnh tháng 11/2015 và hướng dẫn biện pháp phòng trừ.

- Thực hiện thanh tra hoạt động kinh doanh, buôn bán, sử dụng thuốc BVTV của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo Quyết định số 53/QĐ- BVTV ngày 20/10/2015; Kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng đối với cơ sở buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo quy định tại Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT; Thẩm định đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV của các cửa hàng, đại lý (nếu có hồ sơ); Tiếp nhận thủ tục một cửa báo cáo lãnh đạo Chi cục (nếu có).

- Tiếp tục liên hệ trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu: Xây dựng kho lưu chứa, tiếp nhận tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật giả, nhập lậu, ngoài danh mục, kém chất lượng, hết hạn sử dụng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để thực hiện.

3. Những nhiệm vụ chuyên môn:

- Tổng hợp kết quả điều tra, dự tính dự báo tình hình sâu bệnh hại định kỳ 7 ngày/lần. Tham mưu lãnh đạo Chi cục ban hành các văn bản chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đúng quy định.

- Phối hợp các huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại kho trên địa bàn tỉnh;  Kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, giám định, ra thông báo theo quy định.

- Ban hành báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 11 gửi Thanh tra Sở trước ngày 14/11/2015; Ban hành báo cáo kết quả công tác quản lý vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản tháng 11 năm 2015 gửi Chi cục Quản lý chất lượng trước ngày 25/11/2015.

- Thực hiện 01 bài viết gửi đăng Tạp chí và trang web Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác cấp trên giao./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn