Thứ Bảy, 16/10/2021
Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2015
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 11, năm 2015

 

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra, ra thông báo và đôn đốc công tác phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông, chú ý các đối tượng: Rệp cờ, bệnh khô vằn trên ngô; Bọ nhảy, sâu tơ, bệnh thối nhũn, sương mai trên rau màu.

2. Phối hợp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm bón ngô. Lưu ý bón đủ lượng phân để đảm bảo năng suất.

3. Tăng cường phối hợp tập huấn, hướng dẫn CBKN, nông dân phương pháp điều tra, nhận biết các đối tượng sâu bệnh; Kỹ thuật phun phòng trừ sâu bệnh đảm bảo an toàn, hiệu quả.

4. Trạm Tam Nông phối hợp với phòng ban huyện để hỗ trợ phát triển mô hình sản xuất rau an toàn theo nhiệm vụ Sở giao.

5. Thực hiện 100% phiếu điều tra nông dân / 1 trạm về sử dụng thuốc BVTV trên lúa, ngô, rau, chè và CĂQ.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổng hợp:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác đảm bảo an ninh và vệ sinh cơ quan.

- Hoàn thành hồ sơ bổ nhiệm lại 02 trạm trưởng (Ông Tân và ông Tài); Tiếp tục xin chủ trương Giám đóc Sở để điều động, đề bạt bổ nhiệm các chức vụ trạm trưởng và phó trạm trưởng một số trạm cần thiết.

- Tổng hợp báo cáo tuần, tháng 11 theo quy định.

- Phối hợp với Công ty Hưng Thịnh, trạm BVTV Thị xã Phú Thọ, tiếp tục thực hiện các quy trình để xây dựng nhà kho lưu chứa thuốc BVTV.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Duy trì 03 điểm điều tra dự tính dự báo sâu bệnh trên rau, ngô tại Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh. Tổng hợp kết quả điều tra định kỳ 7 ngày/lần, tham mưu ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên ngô, rau, chè, cây ăn quả, cây lâm nghiệp theo quy định.

- Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web Chi cục. 01 bài viết gửi đăng Tạp chí và trang web Sở.

- Thực hiện đôn đốc, theo dõi khảo nghiệm 03 loại thuốc.

3. Thanh tra Chi cục:

- Thực hiện thanh tra hoạt động kinh doanh, buôn bán, sử dụng thuốc BVTV của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo Quyết định số 53/QĐ-BVTV ngày 20/10/2015.

- Kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng đối với cơ sở buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo quy định tại Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT.

- Thẩm định đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV của các cửa hàng, đại lý (Nếu có hồ sơ).

- Tiếp nhận thủ tục một cửa báo cáo lãnh đạo Chi cục (nếu có).

- Xây dựng tham mưu cho lãnh đạo ban hành báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 11 gửi Thanh tra Sở trước ngày 14/11/2015.

- Xây dựng tham mưu cho lãnh đạo ban hành báo cáo kết quả công tác quản lý vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản tháng 11 năm 2015 gửi Chi cục Quản lý chất lượng trước ngày 25/11/2015.

- Báo cáo hàng tuần gửi phòng Hành chính tổng hợp.

4. Trạm KDTV:

- Phối hợp các trạm BVTV huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại kho trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, giám định, ra thông báo theo quy định.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

Kỹ thuật gieo trồng, phòng trừ sâu bệnh cây trồng vụ đông./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn