Thứ Bảy, 16/10/2021
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2015
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 12, năm 2015

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra phát hiện, DTDB, ra thông báo và tham mưu biện pháp chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông.

2. Phối hợp các phòng, ban nông nghiệp của UBND huyện xây dựng phương án sản xuất vụ chiêm xuân, kế hoạch SRI, phương án BVTV vụ chiêm xuân 2016; Tham mưu triển khai KH đẩy mạnh áp dụng IPM trên cây trồng giai đoạn 2016 - 2020 (Nội dung của cấp huyện).

3. Phối hợp với thanh tra Chi cục kiểm tra việc buôn bán, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn.

4. Trạm BVTV huyện Tam Nông phối hợp với phòng ban huyện để hỗ trợ phát triển mô hình sản xuất rau an toàn theo nhiệm vụ Sở giao.

5. Đôn  đốc  các Câu lạc bộ SKCĐ thu hồi vốn theo hợp đồng đã ký kết (Đối với những trạm có Câu lạc bộ).

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổng hợp:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ, tổng hợp báo cáo theo quy định.

- Tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, CCVC, kết quả bình xét thi đua khen thưởng năm 2015 trình Chi cục trưởng báo cáo Sở.

- Xây dựng báo cáo, phối hợp BCH CĐCS chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác tổng kết lồng ghép với Hội nghị CCVC năm 2015 của Chi cục.

- Chủ trì, phối hợp Thanh tra Chi cục, trạm BVTV TX. Phú Thọ và Công ty Hưng Thịnh tiếp tục đôn đốc thực hiện và nghiệm thu hoàn thành dự án xây dựng kho lưu chứa thuốc BVTV theo đúng tiến độ; thực hiện công khai dự án và mua bảo hiểm công trình theo quy định.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác điều tra phát hiện, DTDB của các Trạm; Tổng hợp kết quả điều tra định kỳ 7 ngày/lần, tham mưu ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên ngô, rau, chè, cây ăn quả, cây lâm nghiệp theo quy định. Duy trì 03 điểm điều tra dự tính dự báo sâu bệnh trên rau, ngô tại Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh.

- Thực hiện 01 bài viết gửi đăng Tạp chí và trang web Sở. Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

- Xây dựng kế hoạch chương trình SRI năm 2016. Đôn đốc, theo dõi và thanh toán 03 loại thuốc khảo nghiệm.

- Tham mưu triển khai KH đẩy mạnh áp dụng IPM trên cây trồng giai đoạn 2016 - 2020 (Nội dung của cấp tỉnh).

- Chuẩn bị công tác tham mưu để triển khai chỉ đạo đợt diệt chuột tập trung trên toàn tỉnh.

3. Thanh tra Chi cục:

- Tiếp tục thanh tra hoạt động kinh doanh, buôn bán, sử dụng thuốc BVTV của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo Quyết định số 53/QĐ-BVTV ngày 20/10/2015.

- Trình Chi cục trưởng ban hành kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh, buôn bán, sử dụng thuốc BVTV của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Thông báo công khai kết quả kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh tháng 11/2015.

- Kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng đối với cơ sở buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo quy định tại Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT.

- Trình lãnh đạo Chi cục ban hành báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2015 gửi Thanh tra Sở trước ngày 14/12/2015. Báo cáo kết quả công tác quản lý vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản năm 2015 gửi Chi cục Quản lý chất lượng trước ngày 25/12/2015.

- Báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015 gửi Thanh tra Sở trước ngày 24/12/2015.

4. Trạm KDTV:

- Phối hợp các trạm BVTV huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại kho trên địa bàn tỉnh, giám định, ra thông báo theo quy định.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

Sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc BVTV trên cây rau vụ đông; các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng giai đoạn 2016-2020.

IV/ CÔNG TÁC KHÁC:

Các phòng, trạm rà soát, đề xuất các vướng mắc cần sửa đổi về quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý mua sắm tài sản, ... gửi ý kiến về phòng HCTH (Qua địa chỉ khubvtvphutho@gmail.com)  để tổng hợp báo cáo Chi cục trưởng xem xét, quyết định (Ý kiến gửi chậm nhất là ngày 15/12/2015)./. 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn