Thứ Bảy, 16/10/2021
Báo cáo giao ban tháng 11 năm 2015
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

GIAO BAN HÀNG THÁNG

 

I// KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 11/2015:

1. Công tác quản lý nhà nước:

- Tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT ký ban hành Văn bản số 1485/SNN-BVTV ngày 03/11/2015 về việc duyệt và ban hành kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ gửi UBND tỉnh; Công văn số 1546/SNN-BVTV ngày 16/11/2015 về việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai gửi UBND các huyện, thành, thị.

- Ban hành 04 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày (kỳ 44 đến kỳ 47); Thông báo số 320/TB-BVTV ngày 29/10/2015, Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 10/2015 dự báo tình hình sâu bệnh tháng 11/2015; Báo cáo số 318/BC-BVTV ngày 26/10/2015 Kết quả điều tra sinh vật gây hại trên giống cây trồng nhập nội tháng 10 năm 2015.

- Thực hiện thanh tra hoạt động kinh doanh, buôn bán, sử dụng thuốc BVTV của 03 cơ sở, phát hiện 01/03 cơ sở vi phạm buôn bán phân bón ghi công dụng của thuốc BVTV, phạt tiền 375.000 đồng nộp Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ.

- Thực hiện kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng đối với 104 cơ sở buôn bán thuốc BVTV.  Kết quả: 17 cơ sở xếp loại A, 07 cơ sở xếp loại B, 20 cơ sở xếp loại C, 60 cơ sở không xếp loại (chưa kinh doanh, bỏ kinh doanh).

- Thẩm định, cấp 04 giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV của các cửa hàng tại huyện Thanh Ba, Phù Ninh và Yên Lập.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

2.1. Công tác Bảo vệ thực vật:

- Thực hiện tốt công tác điều tra, dự tính dự báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại trên các cây trồng chính như ngô, chè, rau, cây ăn quả, cây lâm nghiệp; thực hiện 04 kỳ điều tra định kỳ 7 ngày/lần.

- Ban hành báo cáo số 317/BC-BVTV, báo cáo kết quả thực hiện việc duy trì áp dụng và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCQG ISO 9001: 2008; Công văn 321/CV-BVTV ngày 30/10/2015 về việc góp ý “Hướng dẫn bố trí cơ cấu giống và thời vụ một số cây trồng vụ Chiêm xuân 2015-2016” gửi Sở; Báo cáo số 333/BC-BVTV ngày 6/11/2015, báo cáo tham luận kết quả chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá lứa 5 hại lúa vụ mùa năm 2015, những khó khăn, giải pháp và bài học kinh nghiệm gửi Trung tâm BVTV Phía Bắc.

2.2. Công tác ứng dụng KHCN:

- Thực hiện và theo dõi 03 loại thuốc khảo nghiệm trên ớt, ngô, khoai lang. Tổng hợp tiến độ gửi Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc đúng quy định.

- Hoàn thiện hồ sơ Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Nghiên cứu một số biện pháp phòng trừ sâu đục quả bưởi tại huyện Đoan Hùng” gửi Sở Khoa học và Công nghệ.

- Hỗ trợ kỹ thuật phát triển sản xuất chuỗi RAT tại Hương Nộn và Dậu Dương huyện Tam Nông: Hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây rau, quả an toàn tại 2 xã Hương Nộn và Dậu Dương. Xây dựng xong 01 quầy hàng giới thiệu sản phẩm rau an toàn tại chợ Hương Nộn đã bàn giao cho UBND xã. Đang hoàn thiện thiết kế quầy hàng giới thiệu sản phẩm rau an toàn tại Khu 6 - Dậu Dương (trên đường QL 32C). Xây dựng thêm  06 bể chứa rác thải BVTV tại vùng sản xuất rau an toàn Hương Nộn (03 bể), Dậu Dương (03 bể).

2.3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Điều tra 03 kỳ sâu bệnh trên ngô sau nhập khẩu; Kiểm tra thủ tục KDTV 80 tấn Malt sau nhập khẩu của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà. Qua kiểm tra phát hiện sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

2.4. Công tác kiểm tra, thanh tra:

- Ban hành báo cáo số 313/BC-BVTV ngày 26/10/2015 về kết quả triển khai kế hoạch hành động VSATTP tháng 10 năm 2015; văn bản số 331/BVTV-TTra ngày 05/11/2015 về việc góp ý vào Dự thảo “Kế hoạch thanh tra, kiểm tra ATTP của tỉnh Phú Thọ năm 2016”; Báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề ATTP năm 2015; Báo cáo số 329/BC-BVTV về nội dung chuẩn bị cho Hội thảo về công tác thanh tra BV& KDTV; Báo cáo số 336/BC-BVTV ngày 09/11/2015 về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015; Báo cáo số 337/BC-BVTV ngày 11/11/2015 kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 11/2015; Công văn số 338/BVTV-TTra ngày 12/11/2015 về việc góp ý vào Dự thảo “Thông tư hướng dẫn giám sát ATTP nông lâm thủy sản”; Báo cáo số 339/BC-BVTV ngày 12/11/2015 kết quả tổ chức thực hiện ngày pháp luật năm 2015; Báo cáo số 346/BC-BVTV ngày 17/11/2015 báo cáo kết quả thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2015;Văn bản số 342/BVTV-TTra ngày 13/11/2015 về trao đổi thông tin về bảo vệ môi trường đối với các loại hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật.

- Hoàn thiện phiếu đánh giá kết quả và khảo sát nhu cầu tham gia khóa đào tạo quản lý chất lượng, ATTP nông sản nguồn gốc thực vật giai đoạn 2016 - 2020 cho cán bộ địa phương; Lấy 07 mẫu rau gửi phân tích kiểm tra dư lượng thuốc BVTV đang chờ kết quả.

2.5. Công tác tập huấn, tuyên truyền:

- Viết 01 bài: Một số sâu bệnh chính hại rau họ thập tự vụ đông 2015 gửi Ban biên tập để đăng trên trang Web Sở và Tạp chí.

- Cử 25 cán bộ tham gia tập huấn bồi dưỡng cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và PTNT.

2.6. Công tác khác:

- Làm việc với Đoàn kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống chất lượng theoTiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Đoàn thanh tra tỉnh Phú Thọ thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng.

- Đóng góp ý kiến tham gia dự thảo Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành Nông nghiệp &PTNT tỉnh Phú Thọ đặt tại địa bàn cấp huyện với UBND cấp huyện, các nhân viên kỹ thuật nông nghiệp trên địa bàn cấp xã với UBND cấp xã.

- Thực hiện phiếu điều tra cấp tỉnh đánh giá năng lực cộng đồng về bảo vệ môi trường (năm 2015), phiếu điều tra cấp tỉnh đánh giá năng lực cộng đồng trong ứng phó biến đổi khí hậu (năm 2015) gửi Sở.

- Dự án xây dựng kho lưu chứa thuốc BVTV: Đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo quy định. Chi cục đã hợp đồng với nhà thầu và đang thực hiện triển khai xây dựng theo đúng tiến độ.

3. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân: Không.

II/ KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ THÁNG 12/2015:

1. Nhận định, đánh giá tình hình sản xuất:

- Trên ngô đông: Sâu đục thân, bệnh đốm lá, bệnh khô vằn, rệp cờ hại nhẹ đến trung bình. Sâu cắn lá, chuột, bệnh gỉ sắt hại nhẹ. Bệnh sinh lý, châu chấu hại rải rác; Trên cây chè: Bọ cánh tơ, rầy xanh, bọ xít muỗi hại nhẹ đến trung bình. Bệnh đốm nâu, đốm xám, nhện đỏ, bệnh thối búp gây hại nhẹ; Trên cây rau: Sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy hại nhẹ đến trung bình. Rệp, sâu khoang, bệnh sương mai, bệnh đốm vòng hại nhẹ. Bệnh thối nhũn hại rải rác; Trên cây ăn quả: Các đối tượng nhện đỏ, bệnh chảy gôm, bệnh loét, ruồi đục quả hại rải rác trên cây bưởi. Bệnh thán thư, nhện lông nhung gây hại rải rác trên cây nhãn vải; Trên cây lâm nghiệp: Sâu ăn lá, mối hại gốc, bệnh đốm lá, ... hại rải rác trên cây keo, bạch đàn.

- Chủng loại và số lượng thuốc BVTV (một số loại thuốc trừ chuột, trừ sâu, trừ bệnh ...) lưu thông trên địa bàn giảm.

2. Công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước cần thực hiện trong tháng:

- Ban hành 05 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày (kỳ 48 đến kỳ 52); 01 thông báo sâu bệnh tháng 11, dự báo sâu bệnh tháng 12/2015 và hướng dẫn biện pháp phòng trừ.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2016, trình Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt; Thực hiện thanh tra hoạt động kinh doanh, buôn bán, sử dụng thuốc BVTV của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo Quyết định số 53/QĐ- BVTV ngày 20/10/2015; Thông báo công khai kết quả kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh tháng 11/2015.

- Kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng đối với cơ sở buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo quy định tại Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT; Thẩm định đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV của các cửa hàng, đại lý (nếu có hồ sơ); Tiếp nhận thủ tục một cửa (nếu có).

3. Những nhiệm vụ chuyên môn:

- Tổng hợp kết quả điều tra, dự tính dự báo tình hình sâu bệnh hại định kỳ 7 ngày/lần. Ban hành các văn bản chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đúng quy định. Kiểm tra, theo dõi diễn biến phát sinh, phát triển của các đối tượng sâu bệnh hại trên cây vụ đông. Tổng hợp kết quả điều tra nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở cơ sở năm 2015.

- Điều tra sinh vật hại ngô sau nhập khẩu, điều tra sinh vật hại kho trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

- Ban hành báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 11 gửi Thanh tra Sở trước ngày 14/12/2015. Xây dựng ban hành báo cáo kết quả công tác quản lý vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản tháng 11 năm 2015 gửi Chi cục Quản lý chất lượng trước ngày 25/12/2015.

- Báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015 gửi Thanh tra Sở trước ngày 24/12/2015. Kiểm tra, đôn đốc công tác khảo nghiệm thuốc.

- Thực hiện 01 bài viết gửi đăng Tạp chí và trang web Sở.

- Tiếp tục đôn đốc nhà thầu thực hiện dự án xây dựng kho lưu chứa thuốc BVTV theo đúng tiến độ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác cấp trên giao./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn