Thứ Năm, 20/1/2022
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2016
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 01, năm 2016


 

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên cây vụ đông, trên mạ trà xuân sớm theo quy định; Tổ chức triển khai, tổng hợp kết quả diệt chuột tập trung đợt 1 từ ngày 10/01 đến ngày 30/01/2016.

2. Tập trung lực lượng, tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật áp dụng SRI theo kế hoạch giao. Phối hợp phòng ban cơ quan huyện chỉ đạo đảm bảo gieo mạ xuân muộn đúng khung thời vụ có che phủ nilon.

3. Xây dựng phương án vụ chiêm xuân, rà soát lựa chọn địa điểm điều tra dự tính dự báo phù hợp để điều tra sâu bệnh chính xác.

4. Phối hợp Thanh tra Chi cục kiểm tra, đánh giá điều kiện cơ sở buôn bán thuốc BVTV, giám sát hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn. Phối hợp Trạm kiểm dịch thanh kiểm tra giống cây trồng nhập nội.

5. Phối hợp với phòng Kỹ thuật để triển khai kế hoạch áp dụng SRI trên lúa theo kế hoạch được giao. Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) báo cáo với UBND huyện, thành, thị theo kế hoạch UBND tỉnh phê duyệt. Tổng hợp báo cáo vốn vay của các câu lạc bộ sinh kế cộng đồng năm 2015 để phục vụ cho việc phát vay năm 2016 (đối với các huyện có Câu lạc bộ vay vốn).

6. Mô hình chuỗi sản xuất RAT: Trạm Tam Nông chủ trì, phối hợp phòng Kỹ thuật Chi cục, phòng Nông nghiệp và PTNT, trạm Khuyến nông của huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện, hỗ trợ kỹ thuật xây dựng mô hình tại xã Dậu Dương và Hương Nộn theo sự phân công của Sở.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp:

- Duy trì công việc thường xuyên: Hành chính, tổng hợp, kế toán đảm bảo theo các hoạt động của Chi cục.

- Tổng hợp vốn vay của các Câu lạc bộ và chuẩn bị họp phát vay cho CLB năm 2016.  

- Lập báo cáo quyết toán năm 2015, trình duyệt quyết toán dự án xây dựng kho lưu chứa thuốc BVTV. Xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2016 theo quyết định của UBND tỉnh giao, trình Sở Tài chính thẩm định để kịp thời đảm bảo duy trì các hoạt động thường xuyên của Chi cục.

- Tổng hợp kế hoạch chi tiết triển khai công tác bảo vệ thực vật năm 2016, trình Sở phê duyệt để triển khai thực hiện.

 

2. Phòng Kỹ thuật - IPM:

- Tổng hợp kết quả điều tra, dự tính dự báo tình hình sâu bệnh hại định kỳ 7 ngày/lần. Tham mưu lãnh đạo Chi cục ban hành các văn bản chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đúng quy định.

- Cử cán bộ phối hợp với các trạm BVTV huyện, thành, thị kiểm tra, theo dõi diễn biến phát sinh, phát triển của các đối tượng sâu bệnh hại trên mạ xuân và cây vụ đông.

- Đôn đốc, thanh toán 03 loại thuốc khảo nghiệm.

- Thực hiện 01 bài viết gửi đăng Tạp chí và trang web Sở. Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm 2016.

- Thanh tra các quy định về kiểm dịch thực vật của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh giống cây trồng nhập nội trên địa bàn các huyện Phù Ninh, Thanh Thủy, Cẩm Khê và Thành phố Việt Trì.

- Ban hành kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh, buôn bán, sử dụng thuốc BVTV của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Kiểm tra, thẩm định hồ sơ điều kiện đảm bảo chất lượng đối với cơ sở buôn bán thuốc BVTV. Tiếp nhận thủ tục một cửa theo quy định.

- Thực hiện báo cáo sử dụng thuốc BVTV, báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, báo cáo kết quả công tác quản lý vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản gửi đơn vị cấp trên theo quy định.

4. Trạm KDTV:

Phối hợp các trạm BVTV huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại ngô, lúa, sinh vật hại kho, thủ tục kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu, ra thông báo theo quy định.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

Hướng dẫn kỹ thuật, tuyên truyền mở rộng diện tích áp dụng thâm canh lúa cải tiến SRI và đảm bảo vệ sinh ATTP trên cây rau.

IV/ CÔNG TÁC CHUNG:

Phòng, trạm xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ năm 2016 xong trước ngày 15/01/2016 gửi Chi cục tổng hợp trình Sở phê duyệt/.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn