Thứ Năm, 30/6/2022
Kết quả tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ mùa năm 2014
Gửi bài In bài

Từ ngày 07 - 08/7/2014, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ tổ chức Tổng điều tra sâu bệnh hại lúa trên toàn tỉnh nhằm đánh giá nguồn sâu bệnh đầu vụ và dự báo tình hình sâu bệnh trong vụ, kết quả cụ thể như sau:

1. Sâu cuốn lá nhỏ:

* Hiện tại: Sâu non lứa 4 đang gây hại nhẹ trên trà lúa mùa sớm, mùa trung, mật độ phổ biến 4 - 8 con/m2, cao 16 - 24 con/m2, cục bộ 32 con/m2 (Cẩm Khê); Phát dục chủ yếu tuổi 1, 2, 3; Diện tích nhiễm 87 ha, chủ yếu nhiễm nhẹ. Quy mô và mức độ hại thấp hơn cùng kỳ vụ mùa năm 2013 (Cùng kỳ năm 2013, diện tích nhiễm 2.621,7 ha, mức độ nhiễm từ nhẹ đến trung bình).

* Dự báo: Sâu non tiếp tục gây hại nhẹ trên các trà lúa và chuẩn bị chuyển lứa. Dự kiến, bướm cuốn lá ra rộ từ ngày 22 - 28/7/2014, sâu non lứa 5 gây hại mạnh trong đầu tháng 8. Đây là lứa sâu cần quan tâm để chỉ đạo phòng trừ.

* Biện pháp phòng trừ: Tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ lứa sâu này, chỉ phòng trừ trên những ruộng có mật độ sâu cao trên 50 con/m2. Chủ động phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 vào đầu tháng 8 khi mật độ sâu trên 20 con/m2 (giai đoạn lúa đứng cái - làm đòng) hoặc trên 50 con/m2 (giai đoạn lúa đẻ nhánh), sử dụng một trong các loại thuốc Victory 585 EC, Dylan 10WG, Rigell 800 WG, Tasieu 5WG,... pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì.

2. Sâu đục thân:

* Hiện tại: Sâu non sâu đục thân 2 chấm lứa 3 gây hại nhẹ trên các trà lúa; Tỷ lệ hại phổ biến 0,8 - 2,1%, cao 3,3 - 5,8 %, cục bộ ổ 9,7% (Việt Trì); Phát dục chủ yếu tuổi 2, 3; Diện tích nhiễm 74,8 ha, chủ yếu nhiễm nhẹ. Quy mô và mức độ hại thấp hơp cùng kỳ năm 2013 (Cùng kỳ năm 2013, diện tích nhiễm 482,1 ha, mức độ nhiễm từ nhẹ đến trung bình).

* Dự báo: Sâu non tiếp tục gây dảnh héo trên các trà lúa và chuẩn bị chuyển lứa. Dự kiến, bướm ra rộ từ ngày 26/7 - 01/8/2014, sâu non lứa 4 gây dảnh héo trên các trà lúa từ đầu đến giữa đến trung tuần tháng 8.

* Biện pháp phòng trừ:  Hiện tại, tiếp tục theo dõi, không nên phun thuốc trong đợt này vì lúa giai đoạn đẻ nhánh, khả năng đền bù cao. Chủ động phòng trừ sâu lứa 4 khi ruộng có mật độ ổ trứng từ 0,3 ổ/m2 trở lên; sử dụng một trong các loại thuốc Victory 585EC, Finico 800 WG, Rigell 800 WG, Reasgant 3.6EC,... pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì.  

 

3. Bệnh sinh lý:

* Hiện tại: Bệnh xuất hiện và gây hại nhẹ trên trà sớm, trà trung; Tỷ lệ hại phổ biến 3 - 5%, cao 10 - 16% ; Diện tích nhiễm 566,4 ha, chủ yếu nhiễm nhẹ. Quy mô gây hại cao hơn cùng kỳ năm 2013 nhưng mức độ hại thấp hơn (Cùng kỳ năm 2013, diện tích nhiễm 241,7 ha, mức độ nhiễm từ nhẹ đến trung bình).

* Dự báo: Thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao bệnh phát sinh gây hại trên những ruộng cao hạn thiếu nước, ruộng dộc chua, ruộng cày bừa làm đất không kỹ, ruộng bón phân hữu cơ chưa hoai mục.

* Biện pháp phòng trừ: Bón phân thúc đẻ sớm, kết hợp làm cỏ, sục bùn giúp giải phóng các độc tố trong đất. Sử dụng các chế phẩm phun bổ sung dinh dưỡng và giải độc cho lúa như: XO Sogan Siêu ra rễ, XO Siêu lân. Nếu ruộng bị nặng sử dụng thuốc Antracol 70WP hoặc Hydrophos, ... pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì.

4. Ốc bươu vàng:

* Hiện tại: Ốc bươu vàng xuất hiện trên các trà lúa tại hầu hết các huyện, mức độ hại nhẹ đến trung bình; Mật độ phổ biến 0,5 - 1 con/m2, cao 3 - 5 con/m2, cục bộ 9 con/m2 (Thanh Sơn); Diện tích nhiễm 1.854,2 ha, chủ yếu nhiễm nhẹ đến trung bình. Quy mô và mức độ hại cao hơn cùng kỳ năm 2013 (Cùng kỳ năm 2013, diện tích nhiễm 1.644,8 ha, chủ yếu nhiễm nhẹ đến trung bình.

* Dự báo: Ốc bươu vàng tiếp tục phát triển, khả năng gây hại giảm do lúa giai đoạn đẻ nhánh không là mồi ăn phù hợp cho OBV; Lưu ý trên các ruộng gieo sạ và cấy muộn phải phòng trừ và cấy dặm để đảm bảo mật độ.

* Biện pháp phòng trừ: Áp dụng biện pháp bắt ốc, thu gom ổ trứng để tiêu diệt. Đối với những diện tích có mật độ ốc trên 3 con/m2; hoặc ruộng lúa có trên 10% dảnh bị hại dùng các loại thuốc hoá học: Clodansuper 700 WP,  Pazol 700WP, Boxer 15 GR,  StarPumper 800WP,… phun hoặc rắc theo hướng dẫn kỹ thuật trên vỏ bao bì.

5. Ngoài ra: Rầy các loại, châu chấu, bọ trĩ gây hại nhẹ hiện tại chưa đến ngưỡng phòng trừ./.

Video Clips

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn