Thứ Ba, 24/5/2022
Thông báo khẩn tình hình sâu bệnh hại lúa kỳ 29/7/2015
Gửi bài In bài
Kiểm tra chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh tại xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì

Tiếp theo Thông báo khẩn số 216/TB-BVTV, ngày 22/7/2015; căn cứ kết quả  điều tra sâu bệnh trên toàn tỉnh từ ngày 27 - 28/7/2015, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ thông báo tình hình sâu bệnh hại lúa vụ mùa 2015, cụ thể như sau:

1. Sâu cuốn lá nhỏ:

* Hiện tại: Sâu non lứa 5 đang nở trên các trà lúa với mật độ rất cao:

- Trên trà sớm: Mật độ sâu non phổ biến 20 - 40 con/m2, cao 60 - 80 con/m2, cục bộ 100 - 300 con/m2 (Thanh Ba, Tam Nông, Cẩm Khê, Lâm Thao, Việt Trì, Phù Ninh), cá biệt 400 - 700 con/m2 (Thanh Ba, Tam Nông). Mật độ trứng phổ biến 20 - 30 quả/m2, cao 40 - 60 quả/m2, cục bộ 80 - 120 quả/m2 (Tam Nông, Hạ Hòa, Phù Ninh, Thanh Sơn, Lâm Thao, Việt Trì), cá biệt 200 - 300 quả/m2 (Thanh Sơn, Việt trì, Tam Nông). Tổng diện tích nhiễm 9.421,4 ha; trong đó diện tích nhiễm nhẹ 2.428,1 ha, nhiễm trung bình 2.914,9 ha và nhiễm nặng 4.078,4 ha.

- Trên trà trung: Mật độ sâu non phổ biến 10 - 20 con/m2, cao 30 - 40 con/m2, cục bộ 70 - 80 con/m2 (Cẩm Khê, Phú Thọ), cá biệt 100 - 200 con/m2 (Thanh Ba, Cẩm Khê, Việt Trì) . Mật độ trứng phổ biến 10 - 30 quả/m2, cao 50 - 70 quả/m2, cục bộ 80 - 100 quả/m2 (Hạ Hòa, Thanh Ba, Phù Ninh, Lâm Thao, Việt Trì), cá biệt 120 - 180 quả/m2 (Hạ Hòa, Phù Ninh, Lâm Thao). Tổng diện tích nhiễm 3.902,6 ha; trong đó diện tích nhiễm nhẹ 2.099,3 ha, nhiễm trung bình 1005,2 ha và nhiễm nặng 798,1 ha.

* Dự báo: Sâu non tiếp tục nở, gia tăng mật độ, gây hại mạnh trong vài ngày tới; mức độ hại trung bình, cục bộ hại đến rất nặng, có thể gây trắng lá hoàn toàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa nếu không phòng trừ kịp thời. Quy mô gây hại tương đương, song mật độ cao gấp 4 - 5 lần cùng kỳ năm 2014 và trung bình nhiều năm. Dự kiến diện tích cần phòng trừ khoảng 17.200 ha; trong đó trà sớm 9.250 ha, trà trung 7.950 ha. Các huyện cần chú ý: Thanh Ba, Cẩm Khê, Lâm Thao, Việt Trì, Phù Ninh, Hạ Hòa, Tam Nông, Thanh Thuỷ...

2. Sâu đục thân 2 chấm:

* Hiện tại: Trưởng thành sâu đục thân 2 chấm đang vũ hóa, di chuyển và bắt đầu đẻ trứng trên trà sớm. Mật độ bướm phổ biến 0,02 - 0,07 con/m2, cao 0,1 - 0,3 con/m2, cục bộ 1,0 con/m2 (Việt Trì, Phù Ninh). Mật độ trứng phổ biến 0,02 - 0,08 ổ/m2, cao 0,1 - 0,3 ổ/m2, cục bộ 1,0 con/m2 (Việt Trì).

* Dự báo: Trưởng thành sâu đục thân tiếp tục vũ hóa, di chuyển và đẻ trứng trong thời gian tới. Sâu non lứa 4 nở và gây hại mạnh từ ngày 3/8/2015 trở đi. Dự kiến diện tích cần phòng trừ khoảng 657 ha. Các huyện cần chú ý: Lâm Thao, Phù Ninh, Việt Trì, Thanh Thuỷ, Cẩm Khê,...

3. Biện pháp phòng trừ:

Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phun trừ triệt để những diện tích nhiễm sâu bệnh vượt ngưỡng:

- Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Phòng trừ khi ruộng có mật độ sâu trên 20 con/m2 với giai đoạn lúa đứng cái - làm đòng và trên 50 con/m2 với giai đoạn lúa đẻ nhánh rộ - cuối đẻ.

- Đối với sâu đục thân 2 chấm: Phòng trừ khi ruộng có mật độ ổ trứng trên 0,3 ổ/m2 với giai đoạn lúa đứng cái - làm đòng và trên 0,5 ổ/m2 với giai đoạn lúa đẻ nhánh rộ - cuối đẻ.

Do thời gian sâu non cuốn lá nhỏ lứa 5 và sâu đục thân lứa 4 tương đối trùng nhau và đa phần những diện tích bị nhiễm sâu đục thân đều trùng với diện tích nhiễm sâu cuốn lá nhỏ, vì vậy thời gian phun thuốc cần tập trung từ ngày 30/7 - 3/8/2015 (Đối với trà mùa sớm); từ ngày 3/8 - 7/8/2015 (Đối với trà mùa trung).

Trên diện tích chỉ nhiễm sâu cuốn lá, sử dụng 01 trong các loại thuốc: Clever 300WG, Tasieu 5WG, Dylan 10WG, Rigell 800WG, Alocbale 40EC,...; Trên diện tích nhiễm cả sâu cuốn lá và sâu đục thân, sử dụng 01 trong các loại thuốc: Victory 585 EC, Wavotox 585 EC, Nicata 95SP, Regrant 800 WG,.. để phun trừ theo hướng dẫn ghi trên vỏ bao bì.

 Lưu ý: Những diện tích có mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao trên 100 con/m2, hay mật độ ổ trứng sâu đục thân cao trên 1,0 ổ/m2, hoặc diện tích phun gặp mưa, sau phun 3 - 5 ngày cần kiểm tra lại, nếu ruộng vẫn còn mật độ vượt ngưỡng thì cần phun trừ lần 2 để đảm bảo an toàn.

* Ngoài ra: Cần thường xuyên theo dõi và phòng trừ kịp thời bệnh khô vằn, rầy các loại, bệnh đốm sọc vi khuẩn…; Tích cực diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp./.

TỔNG HỢP DIỆN TÍCH DỰ KIẾN CẦN PHÒNG TRỪ

STT

Huyện

Sâu cuốn lá nhỏ (ha)

Sâu đục thân 2 chấm (ha)

Tổng

Trong đó

Trà sớm

Trà trung

1

Thanh sơn

1.250

750

500

 

2

Thanh Ba

2.100

1.300

800

 

3

Thanh Thủy

560

560

 

72

4

Tam Nông

1.600

1.600

 

 

5

Phù Ninh

1.420

530

890

155

6

Cẩm Khê

1.930

980

950

30

7

Đoan Hùng

1.000

400

600

 

8

TP Việt Trì

860

500

360

100

9

Hạ Hòa

1.200

600

600

 

10

Lâm Thao

2.330

2.030

300

300

11

Yên Lập

2.100

 

2.100

 

12

Tân Sơn

500

 

500

 

13

TX Phú Thọ

350

 

350

 

Tổng cộng

17.200

9.250

7.950

657

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn