Thứ Tư, 10/8/2022
Công văn tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, tăng hiệu quả phòng trừ sâu hại lúa vụ mùa trong điều kiện bất thuận
Gửi bài In bài
Bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp kiểm tra công tác chỉ đạo phòng trừ sâu hại lúa tại huyện Thanh Ba

UBND TỈNH PHÚ THỌ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 

Số: 1042/SNN-BVTV

V/v tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ,

tăng hiệu quả phòng trừ sâu hại lúa vụ mùa

trong điều kiện thời tiết bất thuận

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Phú Thọ, ngày 03 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: UBND các huyện, thành, thị

 

Từ ngày 30/7/2015, các địa phương trên toàn tỉnh đã chỉ đạo nông dân phun thuốc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân 2 chấm trên trà lúa mùa sớm. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết có mưa liên tục và kéo dài từ 29/7/2015 đến nay, bên cạnh đó công tác chỉ đạo ở một số địa phương chưa thực sự quyết liệt nên tiến độ phun thuốc rất chậm. Nhiều diện tích đã phun thuốc, nhưng do mật độ sâu quá cao, phun xong gặp mưa nên mật độ sâu còn lại trên đồng ruộng vẫn cao vượt ngưỡng. Theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ thực vật, đến ngày 02/8/2015, tổng diện tích đã phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ là 3.984,4 ha/ 17.200 ha (bằng 23,1%), phòng trừ sâu đục thân là 276 ha/ 657 ha dự kiến (bằng 42%).

Theo dự báo, trời còn tiếp tục mưa đến hết ngày 04/8/2015. Để đẩy nhanh tiến độ phun thuốc, tăng hiệu quả phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân 2 chấm, đảm bảo an toàn cho sản xuất lúa vụ mùa 2015, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt nội dung sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt Công điện số 09 /CĐ-UBND ngày 30/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa 2015, phát huy hiệu quả các đoàn công tác, phân công cụ thể kiểm tra cơ sở, rà soát lại toàn bộ những diện tích cần tiếp tục phun phòng trừ, đặc biệt những diện tích có mật độ sâu cao (trên 20 con/m2 đối với trà sớm; trên 50 con/m2 đối với trà trung), đe dọa nghiêm trọng đến năng suất lúa để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, triệt để.

2. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức các tổ dịch vụ bảo vệ thực vật dùng máy phun động cơ để phun tập trung trên những diện tích nhiễm nặng của trà sớm có nguy cơ thiệt hại lớn (4.769 ha), nơi nào không có máy phun thì liên hệ Chi cục Bảo vệ thực vật để được mượn máy và để được giới thiệu các công ty cung ứng thuốc bảo vệ thực vật với cơ chế bán hàng chậm trả; đồng thời dành một phần kinh phí chỉ đạo sản xuất để hỗ trợ thuốc BVTV, xăng, công phun cho các tổ dịch vụ bảo vệ thực vật.

3. Hướng dẫn nông dân tranh thủ thời điểm tạnh ráo trong ngày tổ chức phun thuốc ngay trên những diện tích còn lại. Thời gian phun thuốc trà sớm có thể kéo dài đến ngày 07/8/2015 (Khi sâu cuốn lá nhỏ ở tuổi 3, 4), trà trung vẫn giữ nguyên thời gian phun thuốc từ ngày 03/8 - 07/8/2015. Sử dụng hỗn hợp các loại thuốc và tăng nồng độ theo khuyến cáo của Chi cục Bảo vệ thực vật kết hợp với các biện pháp thủ công để tăng hiệu quả phòng trừ.

4. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu:

- Chi cục Bảo vệ thực vật:

+ Chỉ đạo các trạm BVTV tăng cường theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình sâu hại lúa ở các xã, phường, thị trấn để có biện pháp phòng trừ hiệu quả, triệt để.

+ Tiếp tục tăng cường công tác phòng trừ sâu hại lúa trong điều kiện thời tiết bất thuận, tổng hợp kết quả báo cáo giám đốc Sở hàng ngày.

- Thủ trưởng các phòng, đơn vị được giao theo dõi chỉ đạo các huyện, thành, thị và các đoàn công tác theo quyết định số 353/QĐ-SNN ngày 31/7/2015 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với UBND các huyện, thành, thị phòng trừ triệt để các ổ sâu bệnh đảm bảo an toàn cho sản xuất, thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Sở theo quy định.

Vậy đề nghị các huyện, thành, thị khẩn trương chỉ đạo triển khai tốt các nội dung trên./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ô. Thủy - PCT UBND tỉnh (báo cáo);

- VP: TU, HĐND, UBND tỉnh (báo cáo);

- UBND các huyện, thành, thị;

- GĐ, các PGĐ Sở;

- Các Phòng, đơn vị trong ngành (thực hiện);

- Lưu: VT, BVTV.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thanh Hải

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn