Thứ Bảy, 27/11/2021
Kết quả phòng trừ sâu hại lúa mùa đến ngày 07 tháng 8 năm 2015
Gửi bài In bài
Phó chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp kiểm tra chỉ đạo phòng trừ sâu hại lúa mùa tại huyện Yên Lập

UBND TỈNH PHÚ THỌ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 

Số: 349/BC - SNN - BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phú Thọ, ngày 07 tháng 8 năm  2015

 

BÁO CÁO NHANH

Kết quả phòng trừ sâu hại lúa mùa đến ngày 07/8/2015

 


1. Kết quả công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện:

* Ở tỉnh:

- Văn bản chỉ đạo:

+ UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 09/CĐ - UBND ngày 30/7/2015 về việc chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa 2015; Công văn số 3164/UBND – KT5 ngày 3/8/2015 về việc phân công chỉ đạo phòng chống sâu bệnh hại lúa.

+ Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Văn bản số 982/SNN - BVTV ngày 22/7/2015 về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa vụ mùa 2015; Quyết định số 535/QĐ - SNN ngày 31/7/2015 về việc thành lập 04 đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh sản xuất vụ mùa và công tác chuẩn bị chống lụt bão đợt mưa từ 01/8/2015 - 04/8/2015; Công văn số 1042/SNN - BVTV ngày 03/8/2015 về việc tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, tăng hiệu quả phòng trừ sâu hại lúa vụ mùa trong điều kiện thời tiết bất thuận; Báo cáo số 345/BC - SNN - BVTV ngày 3/8/2015, báo cáo nhanh kết quả phòng trừ sâu hại lúa mùa đến ngày 02/8/2015.

+ Chi cục Bảo vệ thực vật đã ban hành 01 Thông báo kết quả tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ và dự báo tình hình sâu bệnh hại lúa vụ mùa 2015; 02 Thông báo khẩn tình hình sâu bệnh hại lúa kỳ 22/7 và kỳ 29/7, dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ, trong đó tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân từ ngày 30/7 -  03/8/2015 (đối với trà mùa sớm), từ ngày 03/8 - 07/8/2015 (đối với trà mùa trung). Bên cạnh đó, Chi cục ban hành công văn số 224/BVTV - KT ngày 01/8/2015 về việc hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu hại lúa trong điều kiện thời tiết bất thuận.

- Tổ chức thực hiện:

Ngày 02/8/2015, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp cùng với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra diễn biến và kết quả phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ tại các huyện và chỉ đạo thực hiện trên toàn tỉnh.

Ngày 03/8/2015 và ngày 05/8/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, đôn đốc tiến độ phòng trừ sâu cuốn lá tại huyện Tam Nông, Thanh Thủy và Yên Lập.

Từ ngày 29/7 - 07/8/2015, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật, 4 đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên địa bàn 13 huyện, thành, thị.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Bảo vệ thực vật tăng cường kiểm tra, đôn đốc phòng trừ sâu bệnh trên địa bàn các huyện, thành, thị từ ngày 30/7 - 7/8, làm việc cả thứ 7, chủ nhật. Cử cán bộ tăng cường xuống cơ sở hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu hại; phối hợp chặt chẽ với Đài PTTH tỉnh, Báo Phú Thọ tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng chuyên mục hướng dẫn nông dân (01 chuyên mục khuyến nông, 05 phóng sự về hướng dẫn kỹ thuật và công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên địa bàn tỉnh); giới thiệu 5 Công ty cung ứng thuốc (trả chậm) để các địa phương liên hệ mua thuốc; cho các địa phương mượn 24 bình phun thuốc động cơ phục vụ phun thuốc tập trung phòng trừ sâu cuốn lá.

* Ở huyện:

- Ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ vụ mùa 2015 (Huyện ủy Thanh Ba); 06/13 huyện, thành, thị ban hành Công điện chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa 2015; 13/13 huyện, thành, thị ban hành công văn tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa và chỉ đạo sản xuất vụ mùa gửi UBND các xã, phường, thị trấn;

- 8/13 huyện thành lập và cử đoàn chỉ đạo sản xuất, kiểm tra phòng trừ sâu bệnh tại các xã, phường, thị trấn. Một số huyện đã trích ngân sách địa phương để hỗ trợ công và thuốc phòng trừ sâu bệnh: Tam Nông, Yên Lập, Thanh Thủy, Cẩm Khê,... Đồng thời tổ chức dịch vụ phun thuốc tập trung đẩy nhanh tiến độ phòng trừ. 11/13 huyện phối hợp với Đài Truyền thanh Truyền hình huyện đưa 22 tin, phóng sự về chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh và hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

* Ở xã:

- Hầu hết các xã, phường, thị trấn kiện toàn ban chỉ đạo sản xuất, chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa.

- 267 xã, phường, thị trấn có sản xuất nông nghiệp tăng cường thông tin tuyên truyền trên đài truyền thanh, đọc thông báo hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh 2 - 3 lần/ngày để các hộ nông dân chủ động phòng trừ sâu bệnh.

2. Tình hình sâu bệnh và kết quả phòng trừ: (Có bảng chi tiết kèm theo)

- Đánh giá tình hình sâu bệnh:

Sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 gây hại diện rộng trên trà mùa sớm, mùa trung tại thời điểm trước khi phun với mật độ phổ biến 20 - 40 con/m2, cao 60 - 80, cục bộ 200 - 300 con/m2, cá biệt 700 - 800 con/m2 (Thanh Ba, Tam Nông, Cẩm Khê, Yên Lập, Phù Ninh). Tổng diện tích nhiễm 23.890,9 ha, trong đó nhiễm nặng 8.406 ha (Trà sớm 4.769 ha, Trà trung 3.637 ha). Diện tích cần phòng trừ 17.200 ha (Trà sớm 9.250 ha, Trà trung 7.950 ha).

Sâu đục thân 2 chấm gây hại chủ yếu trên trà lúa mùa sớm; mật độ ổ trứng trung bình 0,02 - 0,08 ổ/m2, cao 0,1 - 0,3 ổ/m2, cục bộ 1,0 ổ/m2. Tổng diện tích nhiễm, trong đó nhiễm nhẹ, nhiễm trung bình, nhiễm nặng. Diện tích  cần phòng trừ 657 ha.

- Kết quả phòng trừ:

Các địa phương trên toàn tỉnh đã chỉ đạo phun thuốc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân hai chấm từ ngày 30/7 - 07/8/2015.

Theo số liệu thống kê nhanh đến 12h00 ngày 07/8/2015: Tổng diện tích đã phun trừ sâu cuốn lá nhỏ là 16.865 ha/17.200 ha (Bằng 98%), diện tích phun lại lần 2 là 5.824 ha; phun trừ sâu đục thân là 650 ha/657 ha dự kiến (Bằng 99%).

Trên những diện tích đã phòng trừ có hiệu quả, mật độ phổ biến 5 - 8 con/m2, cao 12 - 18 con/m2 , đảm bảo an toàn. Trên những diện tích phun xong gặp mưa chưa được phun lại, hiệu quả phòng trừ thấp, mật độ phổ biến 20 - 50 con/m2, cao 60 - 120 con/m2, cục bộ 200 - 300 con/m2; phát dục chủ yếu tuổi 3, 4, 5.

- Nhận định sơ bộ thiệt hại: Trên diện tích phòng trừ kém hiệu quả tỷ lệ lá trắng 3 - 5%, cao 10 - 14%, cá biệt 30% (Phù Ninh, Hạ Hòa).

Dự kiến diện tích cần tiếp tục phòng trừ khoảng 1.150 ha (trà trung).

3. Đánh giá chung:

Công tác điều tra phát hiện, dự tính, dự báo được thực hiện tốt, xác định chính xác thời điểm sâu non nở rộ là cơ sở để tham mưu tốt công tác chỉ đạo phòng trừ; có sự quan tâm chỉ đạo từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành; các huyện đã có văn bản chỉ đạo tới các xã, phường, thị trấn chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh; về cơ bản, công tác chỉ đạo đã đáp ứng được yêu cầu phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo an toàn trong cao điểm đợt này.

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo ở các huyện và xã không đồng đều do công tác củng cố tổ chức xung quanh Đại hội Đảng bộ cấp Huyện; do diện tích phòng trừ lớn, nhiều nơi thiếu lao động phun thuốc, nông dân còn trông chờ sự hỗ trợ của nhà nước, chưa thực sự chủ động. Một số xã chỉ đạo không sát sao để nhiều diện tích bị sâu cuốn lá hại nặng, một số diện tích đã bị trắng lá: Xã Chuế Lưu, Vĩnh Chân - huyện Hạ Hòa; xã An Đạo, Tử Đà - huyện Phù Ninh,...Đặc biệt, do điều kiện thời tiết có mưa liên tục, kéo dài trong suốt thời gian chỉ đạo phun thuốc đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ và kết quả phòng trừ. Nhiều diện tích đã phun thuốc, nhưng do mật độ sâu quá cao, phun xong gặp mưa nên hiệu quả phòng trừ thấp, phải phun lại lần 2, một số diện tích bị trắng lá đến 30%.

4. Kiến nghị, đề xuất:

* Đối với UBND các huyện, thành, thị:

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, tổ khuyến nông các xã, phường, thị trấn hướng dẫn nông dân kiểm tra lại diện tích lúa trà mùa
trung, nếu mật độ sâu cuốn lá còn cao vượt ngưỡng, cần tổ chức phun thuốc ngay; thời gian phun thuốc cần kết thúc trong ngày 09/8/2015 khi sâu cuốn lá nhỏ sang tuổi 4.

- Hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa, bón phân đón đòng kịp thời để duy trì bộ lá đòng.

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu đục thân, bệnh khô vằn, bọ xít dài, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, rầy các loại,...

* Đề nghị UBND tỉnh:

Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí cho Chi cục Bảo vệ thực vật phục vụ các đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo ở các huyện, xã theo Văn bản số 345/BC-SNN-BVTV, ngày 03/8/2015.

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo./.

 

Nơi nhận:

- TTTU, HĐND, UBND tỉnh;

- Ô. Thủy – PCT UBND tỉnh;

- VP: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thành, thị;

- Đài PTTH, Báo Phú Thọ (đưa tin);

- Giám đốc, các PGĐ Sở;

- Phòng Trồng trọt, Phòng QH-KH Sở;

- Lưu: VT, BVTV.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

 

Trần Tú Anh

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn