Thứ Bảy, 29/1/2022
Kết quả đợt cao điểm phòng trừ sâu hại lúa mùa tháng 8/2015
Gửi bài In bài
Phun thuốc BVTV tập trung tại Thị trấn Thanh Thủy - huyện Thanh Thủy
 

UBND TỈNH PHÚ THỌ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
-------------------

Số:    363/BC - SNN - BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

Phú Thọ, ngày  14  tháng 8 năm  2015

 

BÁO CÁO
Kết quả đợt cao điểm phòng trừ sâu hại lúa mùa tháng 8/2015


 

Thực hiện Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa năm 2015, Sở Nông nghiệp báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Kết quả công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện:

* Ở tỉnh:

- Văn bản chỉ đạo:

+ UBND tỉnh ban hành Công điện số 09/CĐ - UBND ngày 30/7/2015 về việc chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa 2015; Công văn số 3164/UBND – KT5 ngày 03/8/2015 về việc phân công chỉ đạo phòng chống sâu bệnh hại lúa.

+ Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Văn bản số 982/SNN - BVTV ngày 22/7/2015 về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa vụ mùa 2015; Quyết định số 535/QĐ - SNN ngày 31/7/2015 về việc thành lập 04 Đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh, sản xuất vụ mùa và công tác chuẩn bị chống lụt bão đợt mưa từ 01/8/2015 - 04/8/2015; Công văn số: 1042/SNN - BVTV ngày 03/8/2015 về việc tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, tăng hiệu quả phòng trừ sâu hại lúa vụ mùa trong điều kiện thời tiết bất thuận; Báo cáo nhanh số 345/BC - SNN - BVTV ngày 03/8/2015, báo cáo nhanh kết quả phòng trừ sâu hại lúa mùa đến ngày 02/8/2015. Báo cáo nhanh số 349/BC- SNN-BVTV ngày 7/8/2015, báo cáo nhanh kết quả phòng trừ sâu hại lúa mùa đến ngày 07/8/2015.

+ Chi cục Bảo vệ thực vật đã ban hành 01 Thông báo kết quả Tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ và dự báo tình hình sâu bệnh hại lúa vụ mùa 2015; 02 Thông báo khẩn tình hình sâu bệnh hại lúa kỳ 22/7 và kỳ 29/7, dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ, trong đó tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân từ ngày 30/7 - 03/8/2015 (đối với trà mùa sớm), từ ngày 03/8 - 07/8/2015 (đối với trà mùa trung). Do trùng thời điểm chỉ đạo phòng trừ thời tiết liên tục có mưa, Chi cục ban hành Công văn số 224/BVTV - KT ngày 01/8/2015 về việc hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu hại lúa trong điều kiện thời tiết bất thuận.

- Về tổ chức chỉ đạo thực hiện:

Ngày 02/8/2015, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp cùng với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra diễn biến và kết quả phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ tại các huyện và chỉ đạo thực hiện trên toàn tỉnh.

Ngày 03/8/2015 và ngày 05/8/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, đôn đốc tiến độ phòng trừ sâu cuốn lá tại huyện Lâm Thao, Tam Nông, Thanh Thủy và Yên Lập.

Từ ngày 29/7 - 07/8/2015, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật, 4 đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên địa bàn 13 huyện, thành, thị.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Bảo vệ thực vật tăng cường kiểm tra, đôn đốc phòng trừ sâu bệnh trên địa bàn các huyện, thành, thị từ ngày 30/7 - 7/8, làm việc cả thứ 7, chủ nhật. Cử cán bộ tăng cường xuống cơ sở hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu hại; phối hợp chặt chẽ với Đài PTTH tỉnh, Báo Phú Thọ tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng chuyên mục hướng dẫn nông dân (01 chuyên mục khuyến nông, 05 phóng sự về hướng dẫn kỹ thuật và công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên địa bàn tỉnh); giới thiệu 5 Công ty cung ứng thuốc (trả chậm) để các địa phương liên hệ mua thuốc; cho các địa phương mượn 24 bình phun thuốc động cơ phục vụ phun thuốc tập trung phòng trừ sâu cuốn lá.

* Ở huyện:

- 04/13 Huyện ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa 2015 (Thanh Ba, Tam Nông, Cẩm Khê, Hạ Hòa); 06/13 huyện, thành, thị ban hành Công điện chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa 2015 (Tam Nông, Thanh Ba, Cẩm Khê, Yên Lập, Đoan Hùng, Thanh Sơn); 13/13 huyện, thành, thị ban hành công văn tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa và chỉ đạo sản xuất vụ mùa gửi UBND các xã, phường, thị trấn.

- 8/13 huyện thành lập và cử đoàn chỉ đạo sản xuất, kiểm tra phòng trừ sâu bệnh tại các xã, phường, thị trấn. Một số huyện đã trích ngân sách địa phương để hỗ trợ công và thuốc phòng trừ sâu bệnh: Tam Nông, Yên Lập, Thanh Thủy, Cẩm Khê,... Đồng thời tổ chức dịch vụ phun thuốc tập trung đẩy nhanh tiến độ phòng trừ.

- 11/13 huyện, thành, thị tổ chức tập huấn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh được 54 buổi cho 3.250 lượt người tham gia (Thanh Ba 02, Lâm Thao 10, Tam Nông 01, Thanh Thủy 02, Việt Trì 04, Đoan Hùng 04, Phú Thọ 04, Cẩm Khê 02, Phù Ninh 02, Hạ Hòa 01, Thanh Sơn 11, Yên Lập 11). 12/13 huyện phối hợp với Đài Truyền thanh Truyền hình huyện đưa 23 tin, phóng sự về chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh và hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

* Ở xã:

- Hầu hết các xã, phường, thị trấn kiện toàn Ban chỉ đạo sản xuất, chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa.

- Có 20 xã thuộc 6 huyện (Xã Đông Thành, Vân Lĩnh, Thanh Xá, Mạn Lạn, Phương Lĩnh, Thanh Vân, Thị trấn Thanh Ba - huyện Thanh Ba; xã Tân Phương, thị trấn Thanh Thủy, Đào Xá, Thạch Đồng, Xuân Lộc, Yến Mao, Phượng Mao, Đồng Luận - huyện Thanh Thủy; xã Thạch Sơn, Xuân Huy - huyện Lâm Thao; xã Hương Nộn - huyện Tam Nông; xã Thạch Kiệt - huyện Tân Sơn; HTX Thống Nhất - Thị xã Phú Thọ) tổ chức dịch vụ phun thuốc BVTV tập trung trong đợt cao điểm vừa qua.

- 267 xã, phường, thị trấn có sản xuất nông nghiệp tăng cường thông tin tuyên truyền trên đài truyền thanh, đọc thông báo hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh 2 - 3 lần/ngày để các hộ nông dân chủ động phòng trừ sâu bệnh.

2. Tình hình sâu bệnh và kết quả phòng trừ: (Có bảng chi tiết kèm theo)

- Đánh giá tình hình sâu bệnh:

Sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 gây hại diện rộng trên trà mùa sớm và mùa trung tại thời điểm trước khi phun với mật độ phổ biến 20 - 40 con/m2, cao 60 – 80 con/m2, cục bộ 200 - 300 con/m2, cá biệt 700 - 800 con/m2 (Thanh Ba, Tam Nông, Cẩm Khê, Yên Lập, Phù Ninh). Tổng diện tích nhiễm 23.890,9 ha, trong đó nhiễm nặng 8.406 ha (Trà sớm 4.769 ha, Trà trung 3.637 ha). Diện tích cần phòng trừ 17.200 ha (Trà sớm 9.250 ha, Trà trung 7.950 ha).

Sâu đục thân 2 chấm gây hại chủ yếu trên trà lúa mùa sớm; mật độ ổ trứng trung bình 0,02 - 0,08 ổ/m2, cao 0,1 - 0,3 ổ/m2, cục bộ 1,0 ổ/m2. Tổng diện tích nhiễm 1.148,6 ha, trong đó nhiễm nặng 79,4 ha. Diện tích cần phòng trừ 657 ha.

- Kết quả phòng trừ:

Các địa phương trên toàn tỉnh đã chỉ đạo phun thuốc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân hai chấm từ ngày 30/7 - 07/8/2015. Tổng diện tích đã phun trừ sâu cuốn lá nhỏ là 17.200 ha/17.200 ha (Bằng 100% diện tích cần phun), diện tích phun lại lần 2 là 6.563 ha; phun trừ sâu đục thân là 657 ha/657 ha (Bằng 100% diện tích cần phun).

Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Trên những diện tích đã phòng trừ có hiệu quả, mật độ sâu còn phổ biến 5 - 8 con/m2, cao 12 - 18 con/m2 , đã  đảm bảo an toàn. Trên những diện tích phun xong gặp mưa chưa được phun lại, hiệu quả phòng trừ thấp, mật độ phổ biến 20 - 50 con/m2, cao 60 - 120 con/m2, cục bộ 200 - 300 con/m2 . Phát dục tuổi 5 và nhộng, không còn khả năng gây hại.

Trên diện tích phòng trừ kém hiệu quả, tỷ lệ lá trắng trung bình 3 - 5%, cao 10 - 14%, cá biệt 30% (Phù Ninh, Hạ Hòa, Thanh Ba). Diện tích có tỷ lệ lá trắng từ 10 - 20% là 2.401,2 ha; diện tích có tỷ lệ lá trắng trên 20% là 1.431,4 ha. Huyện có nhiều diện tích lá trắng trên 20% gồm Thanh Ba, Phù Ninh, Hạ Hòa...

Đối với sâu đục thân: Trên những diện tích đã phòng trừ có hiệu quả tỷ lệ dảnh hại rất thấp phổ biến 0,1 - 1,0%, cao 2,2 - 2,7%. Trên những diện tích phun xong gặp mưa chưa được phun lại, hiệu quả phòng trừ thấp tỷ lệ dảnh hại phổ biến 4,1 - 5,2%, cục bộ 14,2% (Việt Trì). Phát dục chủ yếu tuổi 5 chuẩn bị vào nhộng và chuyển lứa. 

3. Đánh giá chung:

Công tác điều tra phát hiện, dự tính, dự báo được thực hiện tốt, xác định chính xác thời điểm sâu non nở rộ là cơ sở để tham mưu tốt công tác chỉ đạo phòng trừ; có sự quan tâm chỉ đạo sát sao từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành; các huyện đã có văn bản chỉ đạo tới các xã, phường, thị trấn chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh; về cơ bản, công tác chỉ đạo đã đáp ứng được yêu cầu phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo an toàn trong cao điểm đợt này.

Trong đợt cao điểm phòng trừ sâu hại lúa mùa từ ngày 30/7 đến 08/8/2015 nhiều huyện đã quan tâm và chỉ đạo quyết liệt đồng thời có cơ chế chính sách hỗ trợ kinh phí phòng trừ sâu hại lúa, hạn chế ảnh hưởng thấp nhất đến sinh trưởng phát triển của cây lúa. Điển hình như các huyện: Tam Nông, Lâm Thao, Cẩm Khê, Thanh Thủy, Thanh Ba, ...

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo ở các huyện và xã không đồng đều do công tác củng cố tổ chức xung quanh Đại hội Đảng bộ cấp Huyện. Công tác chỉ đạo và hiệu quả phòng trừ ở một số huyện chưa được tốt như: Phù Ninh, Hạ Hòa.

Sự phối hợp của phòng Nông nghiệp và PTNT với trạm Bảo vệ thực vật ở một số huyện thiếu chặt chẽ như: Phòng Nông nghiệp huyện Yên Lập, Phù Ninh, nên hiệu quả phòng trừ chưa cao.

Do diện tích phòng trừ lớn, nhiều nơi thiếu lao động phun thuốc nhất là những vùng gần các khu công nghiệp; một bộ phận nông dân còn trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa thực sự chủ động trong phòng trừ sâu bệnh cho lúa.

Đặc biệt, do điều kiện thời tiết có mưa liên tục, kéo dài trong suốt thời gian chỉ đạo phun thuốc đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ và kết quả phòng trừ. Nhiều diện tích đã phun thuốc, nhưng do mật độ sâu quá cao, phun xong gặp mưa nên hiệu quả phòng trừ thấp, phải phun lại lần 2, một số diện tích bị trắng lá đến 30%, ít nhiều có ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây lúa nhưng đa phần không bị hại lá đòng.

Một số xã chỉ đạo không sát sao để nhiều diện tích bị sâu cuốn lá hại nặng, một số diện tích đã bị trắng lá, cụ thể: Xã Chuế Lưu, Vĩnh Chân, Yên Luật - huyện Hạ Hòa; xã An Đạo, Tử Đà, Vĩnh Phú - huyện Phù Ninh; xã Hiền Quan, Thanh Uyên, Hương Nha, Tề Lễ - huyện Tam Nông; xã Đông Thành, Đỗ Sơn, Thanh Hà, Mạ Lạn, Yên Nội - huyện Thanh Ba; xã Hùng Lô, Thụy Vân, Minh Nông, Minh Phương - Thành phố Việt Trì; xã Cao Xá, Tứ Xã, Thị Trấn Lâm Thao - huyện Lâm Thao; xã Xương Thịnh, Sơn Tình, Văn Khúc, Phú Khê, Tình Cương, Tam Sơn, Tuy Lộc, Ngô Xá, Thị trấn Sông Thao - huyện Cẩm Khê;...

4. Kiến nghị, đề xuất:

* Đối với UBND các huyện, thành, thị:

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, tổ khuyến nông các xã, phường, thị trấn hướng dẫn nông dân tiếp tục thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và phun trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại lúa từ nay đến cuối vụ theo hướng dẫn của Chi cục Bảo vệ thực vật.

- Hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa, bón phân đón đòng kịp thời để duy trì bộ lá đòng giúp cho cây lúa đủ dinh dưỡng giai đoạn trỗ và phơi màu quyết định năng suất vụ mùa.

* Đề nghị UBND tỉnh:

Đề nghị UBND tỉnh khen thưởng, động viên UBND các huyện làm tốt công tác chỉ đạo cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá vụ mùa năm 2015 gồm: Tam Nông, Lâm Thao, Thanh Thủy, Thanh Ba, Cẩm Khê.

Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí cho Chi cục Bảo vệ thực vật phục vụ các đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo ở các huyện, xã theo Văn bản số 345/BC-SNN-BVTV, ngày 03/8/2015.

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Ô. Thủy – PCT UBND tỉnh;
- VP: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Đài PTTH, Báo Phú Thọ (đưa tin);
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Phòng Trồng trọt, Phòng QH-KH Sở;
- Trang web của Sở:
- Lưu: VT, BVTV (30 b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC  (Đã ký)

 

 Trần Tú Anh

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn