Thứ Bảy, 27/11/2021
Công văn về việc tiếp tục chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa 2015
Gửi bài In bài

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

 


Số:           /BVTV-KT

V/v tiếp tục chỉ đạo phòng trừ

sâu bệnh hại lúa vụ mùa năm 2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Phú Thọ, ngày        tháng 8 năm 2015

                                         Kính gửi: UBND các huyện, thành, thị

Cao điểm chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân từ 30/7 - 08/8/2015 mặc dù diễn ra trong điều kiện thời tiết bất thuận, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các Cấp ủy, Chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự nỗ lực của ngành Nông nghiệp và bà con nông dân, các trà lúa đã được bảo vệ an toàn. Hiện nay, trà mùa sớm đang trỗ bông - phơi màu, trà mùa trung, mùa muộn đang đứng cái, làm đòng - trỗ. Cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt.

Tuy nhiên, kết quả điều tra sâu bệnh trên địa bàn tỉnh từ ngày 17 - 19/8/2015 cho thấy: Một số đối tượng sâu bệnh đang tiếp tục gia tăng mật độ và có nguy cơ gây hại nặng trong thời gian tới như: Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh bạc lá và đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn,...Chi cục Bảo vệ thực vật đã có Thông báo số 263/TB-BVTV ngày 20/8/2015 gửi UBND các huyện, thành, thị.

Để chủ động phòng trừ có hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Chi cục Bảo vệ thực vật đề nghị UBND các huyện, thành, thị tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

 1. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn huy động cán bộ khuyến nông cơ sở, cộng tác viên khuyến nông và nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện kịp thời các ổ sâu bệnh, tổ chức phòng trừ triệt để những diện tích sâu bệnh đến ngưỡng theo hướng dẫn tại Thông báo số 263/TB-BVTV ngày 20/8/2015 của Chi cục Bảo vệ thực vật.

2. Về thời điểm phun thuốc phòng trừ: Chú ý phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân hai chấm trên diện tích lúa trà trung cấy muộn và trà muộn trỗ sau ngày 5/9/2015, chỉ đạo nông dân hạn chế phun thuốc tràn lan; Do thời gian gây hại của sâu non cuốn lá nhỏ lứa 6 và sâu đục thân lứa 5 tương đối trùng nhau, vì vậy thời gian chỉ đạo phun thuốc cần tập trung từ ngày 28/8 - 3/9/2015. Các huyện cần chú ý: Cẩm Khê, Yên Lập, Hạ Hòa, Đoan Hùng, Phù Ninh, Việt Trì,...;

3. Ngoài ra, cần chỉ đạo phòng trừ triệt để các ổ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn; bệnh khô vằn, tránh để lây lan ra diện rộng. Các huyện cần chú ý: Thanh Thủy, Cẩm Khê, Yên Lập, Tam Nông, Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh, Đoan Hùng, Thanh Ba,...

4. Tăng cường công tác tập huấn; tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, truyền hình huyện, hệ thống loa truyền thanh xã, khu dân cư về tình hình sâu bệnh hại lúa mùa và hướng dẫn nông dân kiểm tra, phát hiện và phòng trừ kịp thời.

5. Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh yêu cầu các trạm BVTV huyện, thành, thị làm việc cả ngày nghỉ (Thứ 7, Chủ nhật) và ngày lễ (02/9), tăng cường công tác điều tra phát hiện, dự tính, dự báo, thống kê chính xác diện tích nhiễm, diện tích cần phòng trừ đối với từng đối tượng sâu bệnh hại, ra thông báo và tham mưu cho UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo phòng trừ kịp thời, có hiệu quả.

          Vậy, Chi cục Bảo vệ thực vật đề nghị UBND các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía bắc (Báo cáo);

- GĐ, các PGĐ Sở (Báo cáo);

- Phòng TT, QHKH, TT KN (Phối hợp);

- Lãnh đạo Chi cục;

- Các phòng, trạm thuộc Chi cục;

- Lưu: VT, KT.

 

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Phan Văn Đạo

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn