Thứ Bảy, 29/1/2022
Báo cáo kết quả diệt chuột tập trung đợt 1 vụ chiêm xuân năm 2015 – 2016
Gửi bài In bài

UBND TỈNH PHÚ THỌ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 


Số: 36/BC-SNN-BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Phú Thọ, ngày 22 tháng  02  năm 2016

 

BÁO CÁO

Kết quả diệt chuột tập trung đợt 1 vụ chiêm xuân năm 2015 – 2016

 

 


Ngày 16/12/2015, Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ đã phát động chiến dịch diệt chuột tập trung bảo vệ sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2015 – 2016 trên địa bàn toàn tỉnh theo 2 đợt; đợt 1 từ ngày 10/01/2016 đến ngày 30/01/2016, đợt 2 từ ngày 25/02/2016 đến ngày 25/3/2016. Sở Nông nghiệp và PTNT xin báo cáo nhanh kết quả thực hiện diệt chuột đợt 1 như sau:

1. Kết quả công tác tổ chức, chỉ đạo:

- Ở tỉnh:

+ Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 1668/SNN-BVTV ngày 16/12/2015 về việc tăng cường chỉ đạo diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2015 – 2016, phát động đợt diệt chuột tập trung, hướng dẫn biện pháp chỉ đạo phòng trừ gửi UBND các huyện, thành, thị.

+ Sở Nông nghiệp và PTNT giao Chi cục BVTV tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn biện pháp kỹ thuật diệt trừ chuột, tổng hợp kết quả diệt chuột.

- Ở huyện:

+ 12/13 huyện, thành, thị ra văn bản chỉ đạo, phát động đợt diệt chuột tập trung, giao cho UBND các xã, phường, thị trấn, các ban ngành, đoàn thể, huy động mọi lực lượng tham gia diệt chuột.

+ Trạm BVTV tham mưu giúp UBND các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch và chỉ đạo đợt diệt chuột tập trung; Phối hợp với các phòng ban chuyên môn ở huyện tổ chức tập huấn cho các ban, ngành, đoàn thể và bà con nông dân; Viết bài tuyên truyền gửi đọc trên đài truyền thanh của huyện, xã về các biện pháp kỹ thuật tổng hợp diệt chuột.

- Ở xã:

+ 251 xã, phường, thị trấn triển khai phát động chiến dịch diệt chuột tới các ban ngành, đoàn thể, các khu đội sản xuất, các hộ gia đình. Chỉ đạo tổ Khuyến nông cơ sở, HTX dịch vụ tổ chức được 267 buổi tập huấn cho 14.194 lượt người và 1.376 buổi phát thanh trên hệ thống truyền thanh cơ sở, hướng dãn biện pháp diệt chuột.

+ Nhiều xã đã trích tiền quỹ hỗ trợ mua thuốc bả chuột sinh học, hóa học cấp cho xã viên đánh chuột đạt hiệu quả cao như: Xã Phú Nham, Hạ Giáp, Tiên Phú – Huyện Phù Ninh; Xã Chính Công, Chuế Lưu – Huyện Hạ Hòa; Xã Hùng Quan, Phú Thứ - Huyện Đoan Hùng; Phường Minh Phương, HTX Sông Lô, HTX Thanh Miếu – TP. Việt Trì; Xã Đỗ Sơn, Chí Tiên – Huyện Thanh Ba; Xã Sơn Vy, Sơn Dương, Hợp Hải, HTX Xuân Huy, HTX Tứ Xã – Huyện Lâm Thao; Xã Thọ Văn, Xuân Quang, HTX Phương Thịnh – Huyện Tam Nông. Một số xã như: Xã Vụ Cầu – Huyện Hạ Hòa, Xã Thanh Xá – Huyện Thanh Ba, Xã Phương Thịnh – Huyện Tam Nông trích tiền quỹ thu mua đuôi chuột để khuyến khích công tác diệt chuột.

2. Kết quả diệt trừ chuột (Có phụ biểu kèm theo):

- Chiến dịch diệt chuột tập trung đợt 1 vụ Chiêm xuân 2015 – 2016 được các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo; Có 251/277 xã, phường, thị trấn đã triển khai và gửi báo cáo kết quả diệt chuột về Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Các biện pháp diệt chuột được sử dụng trong đợt 1 chủ yếu là đánh bắt thủ công bằng các loại bẫy, hun khói, đào bắt, soi đèn; sử dụng đàn mèo hiện có; một số ít thực hiện đặt bả sinh học và hóa học.

- Theo thống kê, toàn tỉnh đã tiêu diệt được 363.472 con chuột bằng biện pháp thủ công; Số tiền chi hỗ trợ diệt chuột đợt 1 là 76.453.500 đồng. Đàn mèo tiếp tục được duy trì, nhân nuôi với số lượng hiện có là 110.603 con.

- Các huyện thực hiện tốt diệt chuột đợt 1 và có kết quả cao là Đoan Hùng, Hạ Hoà, Thanh Ba, Lâm Thao, Tam Nông, Phù Ninh, Việt Trì, Yên Lập,...

3. Tồn tại, hạn chế:

- Huyện Thanh Sơn chưa triển khai chiến dịch diệt chuột tập trung đợt 1.

- Công tác diệt chuột ở một số cơ sở chưa chủ động, triển khai chậm, còn mang tính hình thức nên kết quả diệt chuột không cao, số chuột diệt được chưa nhiều.

4. Đề nghị: Để tiếp tục thực hiện tốt đợt diệt chuột tập trung trên địa bàn tỉnh, bảo vệ an toàn cho sản xuất vụ Chiêm xuân 2015 – 2016, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị:

- UBND các huyện, thành, thị:

+ Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chiến dịch diệt chuột tập trung đợt 2 từ ngày 25/02/2016 đến ngày 25/3/2016 theo nội dung Công văn số 1668/SNN-BVTV ngày 16/12/2015 của sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường chỉ đạo diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2015 – 2016; Diệt chuột tập trung, đồng loạt bằng bả diệt chuột sinh học, thuốc trừ chuột hóa học, ... có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Sử dụng thuốc Ranpart 2%D, Cat 0.25WP, Rat K 2% DP, Rat-kill 2% DP,... để phối trộn mồi bả hoặc bả trộn sẵn Broma 0.005AB ...). Hỗ trợ kinh phí, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn hỗ trợ kinh phí mua thuốc diệt chuột, khuyến khích phát triển nhân nuôi đàn mèo.

+ Chỉ đạo các phòng, trạm chuyên môn, các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật; Động viên khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong đợt diệt chuột tập trung bảo vệ sản xuất.

- Sở Nông nghiệp và PTNT giao Chi cục Bảo vệ thực vật chỉ đạo Trạm BVTV chủ trì, phối hợp các phòng, trạm chuyên môn, tham mưu giúp UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo, triển khai diệt chuột đợt 2 hiệu quả. Phối hợp tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn biện pháp phối trộn mồi bả và hướng dẫn kỹ thuật diệt chuột. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh thuốc BVTV ở các địa phương. Phát hiện và xử lý nghiêm việc buôn bán, sử dụng thuốc diệt chuột ngoài danh mục, thuốc cấm sử dụng và các biện pháp diệt chuột gây nguy hiểm cho người, vật nuôi. Tổng hợp kết quả diệt chuột của các huyện, thành, thị trình Sở Nông nghiệp và PTNT để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ trân trọng báo cáo./.

 

 

Nơi nhận:

- Bộ NN và PTNT;

- Ô. Thủy – PCT UBND tỉnh;

- VP: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Cục BVTV;

- UBND các huyện, thành, thị;

- GĐ, PGĐ Sở (Ô. Anh);

- Các Phòng, đơn vị trong ngành (s/i);

- Lưu: VT, BVTV (22b) .

 KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Trần Tú Anh


File đính kèm: (Báo cáo kết quả diệt chuột tập trung đợt 1 vụ chiêm xuân 2016.doc)

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn