Thứ Sáu, 17/1/2020
Thông báo tình hình sâu bệnh hại lúa kỳ 02/8/2016 dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ
Gửi bài In bài

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ
CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-----------------

Số: 219
/TB - BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------

Phú Thọ, ngày  02 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO
Tình hình sâu bệnh hại lúa kỳ 02/8/2016
Dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ
-----------------------

 

Từ ngày 01 - 02/8/2016, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ đã tổ chức điều tra bổ sung sâu bệnh hại lúa trên toàn tỉnh nhằm đánh giá kết quả chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá trong cao điểm tháng 7/2016 và dự báo tình hình sâu bệnh trong thời gian tới, kết quả cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH SÂU BỆNH VÀ DỰ BÁO:

1. Sâu cuốn lá nhỏ: Trong thời gian từ ngày 21 - 31/7/2016, các huyện, thành, thị đã tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ gây hại trên lúa mùa. Kết quả: Tổng diện tích nhiễm là 14.031 ha, trong đó nhiễm nặng 933 ha; diện tích đã phòng trừ là 9.250 ha (Đạt 100% diện tích nhiễm đến ngưỡng phòng trừ). Trên diện tích đã phòng trừ, mật độ sâu hại đã giảm dưới ngưỡng, không có diện tích bị trắng lá.

* Hiện tại: Sâu non lứa 5 đang chuẩn bị chuyển lứa.

- Trên trà sớm: Mật độ sâu non phổ biến 8 - 16 con/m2, cao 24 - 32 con/m2, cục bộ 40 con/m2 (Thanh Thủy); phát dục chủ yếu: Tuổi 5.

- Trên trà trung: Mật độ sâu non phổ biến 8 - 14 con/m2, cao 20 - 30 con/m2, cục bộ 50 con/m2 (Yên Lập, Thanh Sơn); phát dục chủ yếu: Tuổi 4, 5.

* Dự báo: Bướm lứa 6 sẽ ra rộ từ ngày 10 - 16/8/2016. Sâu non sẽ nở rộ từ ngày 17/8/2016 trở đi và gây hại mạnh từ giữa đến cuối tháng 8 trên trà lúa mùa sớm giai đoạn đứng cái - làm đòng, mùa trung giai đoạn đẻ nhánh - cuối đẻ; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng có thể gây trắng lá hoàn toàn nếu không phòng trừ kịp thời. Dự kiến tổng diện tích nhiễm cần phòng trừ khoảng 11.900 ha (Trà sớm 5.900 ha, Trà trung 6.000 ha). Các huyện có diện tích nhiễm nhiều cần chú ý: Yên Lập, Lâm Thao, Tam Nông, Cẩm Khê, ...

2. Sâu đục thân:

* Hiện tại: Bướm lứa 4 đang ra rộ từ ngày 30/7 - 10/8/2016, di chuyển và đẻ trứng trên các trà lúa tại huyện Phù Ninh, Việt Trì, Lâm Thao, Đoan Hùng. Mật độ bướm trung bình 0,1 - 0,2 con/m2, cao 0,6 - 1 con/m2, cục bộ 2 - 4 con/m2 (Việt Trì, Phù Ninh); mật độ trứng trung bình 0,05 - 0,1 ổ/m2, cao 0,5 - 1 ổ/m2.

* Dự báo: Bướm sâu đục thân 2 chấm tiếp tục di chuyển và đẻ trứng; sâu non gây dảnh héo trên các trà lúa mùa sớm, mùa trung từ ngày 07/8/2016 trở đi; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Dự kiến diện tích cần phòng trừ khoảng 1.150 ha (Trà sớm 800 ha, trà trung 350 ha). Các huyện cần chú ý: Việt Trì, Phù Ninh, Lâm Thao,...

3. Bệnh đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Bệnh đốm sọc vi khuẩn đã phát sinh và gây hại rải rác tại các huyện Lâm Thao, Phù Ninh, Việt Trì, Tam Nông, ..; tỷ lệ hại trung bình 0,1 - 0,3%, cao 1 - 2%, cục bộ 8 - 10% (Lâm Thao).

* Dự báo: Trong điều kiện thời tiết có mưa giông, bệnh tiếp tục phát triển, lây lan nhanh và gây hại mạnh trên trà lúa mùa sớm giai đoạn đứng cái - làm đòng. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên các ruộng xanh tốt, lá rậm rạp. Các huyện đã xuất hiện nguồn bệnh cần lưu ý.

4. Đối tượng khác: Chuột gây hại cục bộ; bệnh khô vằn, bệnh sinh lý gây hại nhẹ đến trung bình; rầy các loại, châu chấu, bệnh bạc lá, ... gây hại nhẹ.

II/ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ:

1. Biện pháp chỉ đạo:

- Thời gian tháng 8 tiếp tục là thời kỳ cao điểm sâu bệnh gây hại lúa vụ mùa, đề nghị UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các phòng, trạm chuyên môn, các xã, phường, thị trấn huy động bà con nông dân tăng cường kiểm tra phát hiện và phòng trừ triệt để các ổ sâu bệnh, không để sâu bệnh lây lan, gây hại nặng. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong buôn bán, sử dụng thuốc BVTV, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Chi cục giao các Trạm bảo vệ thực vật huyện, thành, thị tăng cường điều tra, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sâu bệnh, dự báo chính xác quy mô, mức độ và vùng gây hại với từng đối tượng; ra thông báo 10 ngày/kỳ và tham mưu, đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ hiệu quả. Phối hợp các cơ quan chuyên môn của huyện và các xã, phường, thị trấn tập huấn, hướng dẫn cách điều tra phát hiện và kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cho cán bộ khuyến nông và bà con nông dân; viết bài tuyên truyền đọc trên hệ thống truyền thanh xã.

2. Kỹ thuật phòng trừ:

- Sâu cuốn lá: Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, kết hợp áp dụng các biện pháp thủ công để bắt giết trưởng thành và sâu non. Khi ruộng lúa có mật độ sâu cao trên 20 con/m2 (giai đoạn lúa đứng cái - làm đòng) hoặc trên 50 con/khóm (giai đoạn lúa đẻ nhánh) cần tiến hành phòng trừ bằng các loại thuốc trừ sâu cuốn lá đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Clever 300WG, Hd-Fortuner 150EC, Dylan 10WG, Rigell 800WG, Emagold 6.5WG, Tasieu 5WG, Alocbale 40EC, F16 600EC, Virtako 40WG,...), pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì.

Thời gian phun thuốc trên trà mùa sớm tốt nhất từ ngày 17/8 - 23/8/2016; trà trung có thể muộn hơn 3 - 5 ngày.

- Sâu đục thân: Áp dụng biện pháp thủ công bẫy đèn bắt bướm, ngắt ổ trứng. Khi phát hiện ruộng lúa có mật độ trưởng thành cao trên 0,3 con/m2 hoặc ổ trứng cao trên 0,3 ổ/m2 cần tiến hành phòng trừ bằng các thuốc trừ sâu đục thân đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Victory 585EC, Nicata 95SP, Rigell 800 WG, Wavotox 585EC, F16 600EC,...) pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì.

Thời gian phun thuốc phòng trừ sâu đục thân tốt nhất từ ngày 07/8 - 14/8/2016.

* Lưu ý: Sau phun 3 - 5 ngày cần kiểm tra lại, nếu ruộng vẫn còn mật độ vượt ngưỡng nêu trên cần phun phòng trừ ngay. Ruộng có mật độ trưởng thành cao trên 1 con/m2 hoặc ổ trứng cao trên 1 ổ/m2  cần phun kép 2 lần, cách nhau 3 - 5 ngày.

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Khi ruộng chớm bị bệnh, cần phun phòng trừ ngay bằng các thuốc trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Starwiner 20WP, Kamsu 2SL, Xanthomix 20WP, Sasa 25WP, ...). 

Ngoài ra: Cần thường xuyên theo dõi và phòng trừ kịp thời bệnh khô vằn, bệnh sinh lý, rầy các loại, …; tích cực diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp, thu gom triệt để bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để dúng nơi quy định./.

 

 Nơi nhận:
- Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc (b/c);
- GĐ, PGĐ Sở: Ô. Anh (b/c);
- UBND các huyện, thành, thị;
- Lãnh đạo, các phòng, trạm thuộc Chi cục (s/i);
- Lưu: VT.

 

CHI CỤC TRƯỞNG

 

(đã ký) 

 

Phan Văn Đạo

 


TỔNG HỢP DIỆN TÍCH NHIỄM SÂU ĐỤC THÂN, SÂU CUỐN LÁ NHỎ CẦN PHÒNG TRỪ
TRONG CAO ĐIỂM THÁNG 8/2016

 

TT

Huyện

DT cần phòng trừ (ha)

Sâu cuốn lá

Sâu đục thân

Tổng số

Trà sớm

Trà trung

Tổng số

Trà sớm

Trà trung

1

Hạ Hòa

710

100

610

 

 

 

2

Tân Sơn

700

 

700

 

 

 

3

Tam Nông

1.380

960

420

 

 

 

4

Phù Ninh

400

150

250

500

250

250

5

Cẩm Khê

1.300

800

500

 

 

 

6

Việt Trì

350

170

180

250

150

100

7

Thanh Thủy

760

640

120

 

 

 

8

Yên Lập

2.000

1000

1000

 

 

 

9

Thanh Ba

800

300

500

 

 

 

10

Phú Thọ

220

 

220

 

 

 

11

Đoan Hùng

700

100

600

 

 

 

12

Thanh Sơn

680

180

500

 

 

 

13

Lâm Thao

1.900

1500

400

400

400

 

Tổng cộng

11.900

5.900

6.000

1.150

800

350

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn