Thứ Bảy, 27/11/2021
Về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 4848/KH-UBND của UBND tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng
Gửi bài In bài

UBND TỈNH PHÚ THỌ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 1796/SNN-BVTV

Về việc báo cáo kết quả thực hiện

Kế hoạch số 4848/KH-UBND của UBND tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thành, thị

 

Ngày 23/11/215, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 4848/KH-UBND về “Đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành, thị báo cáo báo cáo kết quả triển khai thực hiện đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng năm 2016, dự kiến kế hoạch triển khai năm 2017 (theo phụ lục đính kèm). Trong đó, tập trung đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Đề nghị UBND các huyện, thành thị gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15/11/2016. Giám đốc Sở giao Chi cục Bảo vệ thực vật tổng hợp trình Sở, báo cáo UBND tỉnh./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- GĐ, các PGĐ Sở;

- Các Phòng, đơn vị trong ngành (s/i);

- Lưu: VT, BVTV (21bản).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Tú Anh

 

 


PHỤ LỤC: (Kèm theo công văn Số:          /SNN-BVTV ngày       /10/2016

của Sở Nông nghiệp và PTNT)

 

UBND huyện……. 


Số:             /UBND

Về việc báo cáo kết quả thực hiện

Kế hoạch số 4848/KH-UBND của UBND tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày       tháng 11 năm 2016

BÁO CÁO

kết quả đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)

trên cây trồng năm 2016; kế hoạch trên khai IPM năm 2017

 

I. Kết quả triển khai đẩy mạnh quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) năm 2016.

1 Công tác tổ chức, chỉ đạo:

a, Công tác chỉ đạo triển khai của UBND huyện:

- Kế hoạch số…

- Công văn số…

b, Công tác triển khai Kế hoạch của UBND các xã, phường, thị trấn:

2. Kết quả thực hiện năm 2016:

a, Kết quả triển khai các mục tiêu nêu trong Kế hoạch số 4848/KH-UBND:

- % số xã có đội ngũ nông dân nòng cốt có hiểu biết, kỹ năng và ứng dụng hiệu quả về IPM

- % diện tích ứng dụng IPM đầy đủ (SRI, sạ hàng); % số hộ nông dân sản xuất hiểu biết và áp dụng IPM; lượng thuốc hóa học trừ sâu bệnh giảm trên %, lượng phân đạm giảm %, lượng nước tưới giảm % và tăng hiệu quả sản xuất %.

- Đối với cây rau: % diện tích ứng dụng IPM đầy đủ (RAT, ViệtGap); % số hộ nông dân sản xuất hiểu biết và áp dụng IPM; lượng thuốc hóa học trừ sâu bệnh giảm %, lượng phân đạm giảm % và tăng hiệu quả sản xuất %.

- Đối với cây chè: % diện tích ứng dụng IPM đầy đủ (Chè an toàn, ViệtGap, RFA, UTZ...); % số hộ nông dân sản xuất hiểu biết và áp dụng IPM; lượng thuốc hóa học trừ sâu bệnh giảm % và tăng hiệu quả sản xuất %.

- Đối với cây ăn quả (bưởi): % diện tích ứng dụng IPM đầy đủ; % số hộ nông dân sản xuất hiểu biết và áp dụng IPM; lượng thuốc hóa học trừ sâu bệnh giảm % và tăng hiệu quả sản xuất %.

b, Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kế hoạch:

- Về triển khai đào tạo nguồn nhân lực, tập huấn cho nông dân: Số lớp đào tạo, số giảng viên IPM cấp huyện, số nông dân nòng cốt; số cuộc tập huấn, số người tham gia.

- Công tác thông tin tuyên truyền: Số bài báo, chuyên mục truyền hình, phát thanh đã xây dựng; số tài liệu, tờ rơi in ấn, cấp phát.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng trọt: Các giống mới, kỹ thuật tiên tiến,... đã áp dụng nhằm giảm thiểu sử dụng hóa chất trong nông nghiệp.

- Công tác xây dựng mô hình IPM trên địa bàn huyện (Mô hình IPM; VietGAP; Nông nghiệp công nghệ cao; Tổ dịch vụ BVTV): Số mô hình, diện tích áp dụng, số hộ nông dân tham gia, kết quả mô hình...

- Về kinh phí triển khai năm 2016: Tổng số kinh phí đã triển khai, trong đó nêu rõ nguồn kinh phí huy động để triển khai thực hiện.

3. Đánh giá kết quả triển khai:

- Ưu điểm

- Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp khắc phục

II. Kế hoạch triển khai năm 2017:

1. Nội dung triển khai:

- Tập huấn, đào tạo:

- Thông tin, tuyên truyền:

- Xây dựng mô hình:

2. Kinh phí thực hiện:

III. Đề xuất, kiến nghị:

 

Nơi nhận:

- Sở NN và PTNT;

- Lưu:

CHỦ TỊCH

  (Ký tên đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn