Thứ Năm, 28/1/2021
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật
Gửi bài In bài

  2. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

a, Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Thọ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ ngay sau khi nhận hồ sơ trực tiếp hoặc trong thời gian 02 (hai) ngày nhận được hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện): Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng thanh tra, pháp chế.

- Phòng Thanh tra, pháp chế thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trả lại hồ sơ và có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ, thì trong thời gian 10 ngày làm việc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc BVTV (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXV ban hành kèm theoThông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT)

Trường hợp không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo Chi cục Trồng trọt Bảo vệ  thực vật Phú Thọ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.

- Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Thọ để nhận kết quả

b, Cách thức thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Thọ (sau đó gửi hồ sơ bản chính qua đường bưu điện)

- Địa chỉ: Đường Trần Phú - P. Tân Dân - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

- Số điện thoại: 02102.222.555   

- Địa chỉ email: vpub@phutho.gov.vn

c, Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ:

 + Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXIV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT).

+ Bản sao chụp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật.

+ Sản phẩm quảng cáo (nội dung, hình thức quảng cáo được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các hình thức tương tự).

+ Danh sách báo cáo viên ghi đầy đủ thông tin về bằng cấp chuyên môn hoặc chức danh khoa học của báo cáo viên (đối với trường hợp hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao).

- Số lượng hồ sơ: 01 bản giấy hoặc bản điện tử.

d, Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ

đ, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 Tổ chức; cá nhân.

e, Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ.

g, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật.

h. Phí: 600.000 đồng / lần.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXIV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT);

 k, Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l, Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Luật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;

- Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

- Thông tư số: 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục XXXIV

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

Tên công ty, doanh nghiệp

Số: ....................         

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......................, ngày ................. tháng ............năm  ....................

                     
 ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO                                      THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

 

Kính gửi: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo: ....................................................

Địa chỉ: …………………….........................................……………………………………………………………..............

Số điện thoại:...........................................Fax:..............................................E-mail:………………………….......

Số giấy phép hoạt động :…………………............................……………………………………………………...

Họ tên và số điện thoại ngư­ời chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ:..............................................

Kính đề nghị ... (tên cơ quan có thẩm quyền) xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với thuốc bảo vệ thực vật sau:

STT

Tên thuốc BVTV

Giấy chứng nhận đăng ký

Phương tiện quảng cáo

1.

 

 

 

 

 

 

Các tài liệu gửi kèm:

1. ..................................................................................................................................................................................................

2..................................................................................................................................................................................

3. ……………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi cam kết sẽ quảng cáo đúng nội dung được xác nhận, tuân thủ các quy định của văn bản quy phạm pháp luật trên và các quy định khác của pháp luật về quảng cáo. Nếu quảng cáo sai nội dung được xác nhận chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đại diện tổ chức, cá nhân

(Ký tên, đóng dấu)

Video Clips

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn