Thứ Năm, 20/2/2020
Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón
Gửi bài In bài

5. Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón:

a. Trình tự thực hiện:

- Đối với trường hợp xác nhận nội dung quảng cáo phân bón:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ kiểm tra ngay sau khi nhận được hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân hoàn thiện đầy đ theo quy định, nếu hồ sơ đầy đ thì tiếp nhận hồ sơ.

+ Bước 2: Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 02 ngày làm việc. Nếu hồ sơ không hợp lệ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân để bổ sung hồ sơ.

+ Bước 3: Ban hành văn bản xác nhận nội dung quảng cáo: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trình Sở Nông nghiệp cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, hội thảo phân bón; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Đối với trường hợp đăng ký hội thảo phân bón:

Trước khi tổ chức hội thảo ít nhất 01 ngày, tổ chức, cá nhân đăng ký hội thảo gửi các giấy tờ, tài liệu tới Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Ban hành văn bản đồng  ý hoặc không đồng ý nội dung hội thảo phân bón.

b. Cách thức thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc trực tuyến tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ.

- Địa chỉ: Số 215A - Đường Minh Lang - P. Tiên Cát- TP. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210.3845 894.

- Fax: 0210.3845 894.

- E-mail: Phongthanhtra@gmail.com.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

*  Đối với trường hợp xác nhận nội dung quảng cáo phân bón:

- Thành phần hồ sơ.

- Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo về phân bón theo mẫu số 25 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP.

- Bản sao hợp lệ bản công bố hợp quy hoặc Quyết định công nhận phân bón lưu hành.

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đối với trường hợp quảng cáo loại phân bón do tổ chức, cá nhân sản xuất.

- 02 kịch bản quảng cáo và 01 đĩa CD ghi âm, ghi hình hoặc bản thiết kế phù hợp với loại hình và phương thức quảng cáo.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ:

* Đối với trường hợp đăng ký hội thảo phân bón:

- Thành phần hồ sơ.

- Văn bản đăng ký tổ chức hội thảo gồm: Chương trình (ghi rõ nội dung báo cáo); thời gian (ngày/tháng/năm); địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể); nội dung bài báo cáo và tài liệu phát cho người dự, nội dung mô tả chung về phân bón giới thiệu như nguồn gốc, xuất xứ, đặc điểm, tính năng, công dụng; bảng kê tên, chức danh, trình độ chuyên môn của báo cáo viên.

- Bản sao hợp lệ bản công bố hợp quy hoặc Quyết định công nhận phân bón lưu hành.

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đối với trường hợp giới thiệu loại phân bón sản xuất trong nước.

* Trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký hội thảo lần thứ hai trở lên mà nội dung hội thảo không thay đổi thì có văn bản đăng ký tổ chức hội thảo nêu rõ thời gian, địa điểm tổ chức.

* Trường hợp có thay đổi về nội dung hội thảo thì nộp văn bản, giấy tờ quy định sau

- (Văn bản đăng ký tổ chức hội thảo gồm: chương trình (ghi rõ nội dung báo cáo); thời gian (ngày/tháng/năm); địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể); nội dung bài báo cáo và tài liệu phát cho người dự, nội dung mô tả chung về phân bón giới thiệu như nguồn gốc, xuất xứ, đặc điểm, tính năng, công dụng; bảng kê tên, chức danh, trình độ chuyên môn của báo cáo viên;

- Bản sao hợp lệ bản công bố hợp quy hoặc Quyết định công nhận phân bón lưu hành).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết:

- 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) đối với trường hợp xác nhận nội dung quảng cáo phân bón.

- 01 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) đối với trường hợp đăng ký hội thảo phân bón.

d. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

đ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Bảo vệ thực vật.

e. Cơ quan có thẩm quyền quyết định thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và PTNT.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản xác nhận nội dung quảng cáo.

h. Phí: Chưa có quy định

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu số 25: Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phân bón ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về quản lý phân bón.

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 25

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………., ngày……. tháng ….. năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

 XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO PHÂN BÓN                     

 

Kính gửi: ............................................. (1)

 

Tên tổ chức, cá nhân: .......................................................................................................

Địa chỉ:.............................................................................................................................

Số điện thoại:..........................Fax:..........................E-mail:.............................................

Số giấy phép hoạt động :............................................................................................

Họ tên và số điện thoại ngư­ời chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ:......................................

Kính đề nghị ..........(1) xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với phân bón sau:

STT

Tên phân bón

Giấy chứng nhận đăng ký

Phương tiện quảng cáo

1

 

 

 

 

 

 

Các tài liệu gửi kèm:

1.........................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................

Chúng tôi cam kết quảng cáo đúng nội dung được xác nhận, tuân thủ các quy định của pháp luật về phân bón và các quy định khác của pháp luật về quảng cáo. Nếu quảng cáo sai nội dung được xác nhận chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

 (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn